Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 52 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 На двадесет и една година бе Седекия на възраст когато се въцари, и царува единадесет години в Ерусалим; а името на майка му бе Амитала, дъщеря на Иеремия от Ливна.
2 И стори зло пред Господа, според всичко що направи Иоаким.
3 Защото от яростта Господня която бе против Ерусалим и Юда доде ги отхвърли от лицето си Седекия се подигна против Вавилонския цар.
4 И в деветото лето на царуването му, в десетия месец, десетия ден на месеца, дойде Навуходоносор Вавилонский цар, той и всичката му войска, върх Ерусалим, и поставиха стан против него, и съградиха наоколо бойници против него.
5 И градът се обсаждаше до единадесетото лето на цар Седекия.
6 В четвъртия месец, в деветия ден на месеца, гладът се преукрепи в града, и нямаше хляб за людете на местото.
7 И развали се градът; и всичките ратни мъже побегнаха и излязоха из града през нощта през пътя на вратата които са между двете стени, при царската градина, (а Халдейците бяха близу при града наоколо,) и отидоха по пътя на полето.
8 А войската на Халдейците погна царя отдир, и стигнаха Седекия в полетата на Иерихон; и всичката му войска се разпръсна от него.
9 И хванаха царя и го заведоха при Вавилонския цар в Ривла, в земята Емат; и изрече осъждение върх него.
10 И посече Вавилонский цар синовете на Седекия пред очите му; посече още и всичките началници на Юда в Ривла.
11 И избоде очите на Седекия, и го върза с окови; и го закара Вавилонский цар у Вавилон, и го тури в дом на тъмница до деня на смъртта му.
12 А в петия месец, в десетия ден на месеца, в деветнадесетата година на Навуходоносора Вавилонския цар дойде върх Ерусалим Навузардан началникът на телохранителите предстоещият пред Вавилонския цар,
13 та изгори дома Господен и царския дом; и всичките Ерусалимски домове и всеки голям дом изгори с огън.
14 И всичката Халдейска войска която бе с началника на телохранителите съсипаха всичките стени Ерусалимски наоколо.
15 И от сиромасите на людете, и остатъка на людете които бяха останали в града, и бежанците които прибегнаха при Вавилонския цар, и останалото множество заведе пленници Навузардан началникът на телохранителите;
16 а от местните сиромаси остави Навузардан началникът на телохранителите за лозари и за земледелци.
17 И медните стълпове които бяха в дома Господен, и подставите, и медното море което беше в дома Господен изломиха Халдейците, и пренесоха всичката им мед у Вавилон.
18 А взеха и котлите, и лопатите, и щипците, и легените, и темянниците, и всичките медни съсъди с които правеха служението.
19 Взе още началника на телохранителите и крондирите, и въгленниците, и легените, и котлите, и светилниците, и кадилниците, и чашите, - което беше златно като злато, и което сребърно като сребро, -
20 двата стълпа, едното море, и дванадесетте медни юнци които бяха вместо подстави, които направи цар Соломон за дома Господен: медта на всички тези съсъди беше без теглилка.
21 И за стълповете, височината на един стълп бе осемнадесет лакти, и връв от дванадесет лакти го окружаваше; и дебелината му четири пръста: бе хралупава;
22 и наглавието върху него медно; а височината на едното наглавие бе пет лакти; и мрежата и наровете върху наглавието наоколо, всичките медни: истите имаше и вторий стълп с наровете.
23 И имаше деветдесет и шест нарове на всяка страна: всичките нарове които бяха върху мрежата бяха сто наоколо.
24 И взе началникът на телохранителите Сараия първия свещеник, и Софония втория свещеник, и тримата вратари;
25 и от града взе едного скопеца който беше настоятел на ратните мъже; и седем мъже от предстоещите пред царя които се намериха в града, и писеца, главния на войските, който направи войскосъбранието от народа на местото, и шестдесет мъже от людете на земята които се намериха всред града.
26 И като ги взе Навузардан началникът на телохранителите, заведе ги при Вавилонския цар в Ривла.
27 И порази ги Вавилонският цар, и уби ги в Ривла, в земята Емат. Така биде пленен Юда от земята си.
28 Тези са людете които плени Навуходоносор: в седмата година, три тисящи и двадесет и три Юдеи:
29 в осемнадесетото лето на Навуходоносора плени той от Ерусалим осемстотин и тридесет и две души:
30 в двадесет и третото лето на Навуходоносора, Навузардан началникът на телохранителите плени от Юдеите седемстотин и четиридесет и пет души: всичките души, четири тисящи и шестстотин.
31 А в тридесет и седмото лето от пленението на Иоахина царя на Юда, в дванадесетия месец, в двадесет и петия ден на месеца, Евил-меродах Вавилонският цар, в летото в което се въцари, възвиси главата на Иоахина Юдиния цар, и го извади из дома на тъмницата,
32 и говори благосклонно с него, и тури престола му над престола на царете които бяха с него у Вавилон.
33 И промени тъмничните му дрехи; и ядеше той хлеб всякога пред него през всичките дни на живота си.
34 И храната му бе всякогашна храна давана нему от Вавилонския цар, дял за всеки ден дори до деня на смъртта му през всичките дни на живота му.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52