Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 7 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 Словото което биде към Иеремия от Господа. И рече: -
2 Застани във вратата на дома Господен
Та проповядай там това слово, и речи:
Слушайте словото Господне, всички Юдо
Които влизате през тези врата за да се поклоните Господу.
3 Така говори Господ Саваот, Бог Израилев:
Поправете пътищата си и деянията си,
И ще ви утвърдя на това място.
4 Не се надейте на лъжливи думи да казвате:
Храмът Господен, храмът Господен,
Храмът Господен е това.
5 Защото ако наистина поправите пътищата си и деянията си,
Ако съвършено вършите съдба между человека и ближния му,
6 Ако не насилствувате чужденеца, сирачето, и вдовицата,
И не проливате неповинна кръв на това място,
Нито ходите вслед чужди богове за ваша повреда,
7 Тогаз ще ви направя да живеете на това място,
В земята която дадох на отците ви от века до века.
8 Ето, вие се надеете на лъжливи думи
От които няма да се ползувате.
9 Да ли като крадете, убивате, и прелюбодействувате,
И се кълнете лъжливо, и кадите Ваалу,
И ходите подир други богове които не знаехте,
10 Дохождате после и стоите пред мене в този дом
Върху който се призва моето име
Та говорите: Отървахме се за да правим всички тези мерзости?
12 Но идете сега към мястото ми което бе в Сило,
Дето турих името си в начало,
Та вижте що му направих
За злодеянието на людете си Израил.
13 И сега, понеже направихте всички тези дела, говори Господ,
И говорих ви, като ставах рано и говорех, и не послушахте,
И зовах ви, и не отговорихте;
14 За то ще направя на дома върху който се призва моето име,
На който се надеете вие,
И на мястото което дадох вам и на отците ви,
Както направих на Сило.
15 И ще ви отхвърля от лицето си
Както отхвърлих всичките си братя,
Всичкото Ефремово семе.
16 А ти не се моли за тези люде,
И не възвишавай викане или молене за тях,
Нито ходатайствувай при мене;
Защото не ща да те послушам.
17 Не видиш ли що правят те в Юдините градове
И по Ерусалимските улици?
18 Синовете събират дърва,
И бащите кладат огъня,
И жените месят тестото
За да направят пити на небесната царица,
И да направят възлияния на други богове,
За да ме прогневят.
19 Да ли мене прогневяват? говори Господ, -
Не себе си ли за посрамяване на лицата си?
20 За то така говори Господ Иеова:
Ето, гневът ми и яростта ми се изливат на това място,
На человек, и на скот,
И на полските дървета,
И на земния плод;
И ще се запали, и няма да угасне.
21 Така говори Господ Саваот, Бог Израилев:
Приложете всесъженията си на жъртвите си,
И яжте месо.
22 Защото не говорих на отците ви, нито им дадох заповеди
За всесъжения и жъртви,
В който ден ги изведох из Египетската земя;
23 Но това им заповядах и рекох:
Слушайте гласа ми,
И ще ви бъда Бог,
И вие ще ми бъдете люде;
И ходете по всичките пътища
Които ви заповядах, за да благоденствувате.
24 Не послушаха обаче нито преклониха ухото си,
Но ходиха в съветите си и в жестокостта на лукавото си сърдце,
И отидоха назад, а не напред.
25 От който ден излязоха отците ви из Египетската земя
До този ден
Проводих всичките си раби пророците при вас,
Всеки ден като ставах рано и ги проваждах;
26 Не ме послушаха обаче нито преклониха ухото си,
Но ожесточиха врата си:
Направиха по-зле от отците си.
27 За то ще им говориш всички тези думи
Но те не ще те послушат;
И ще извикаш към тях,
Но те не ще ти отговорят.
28 Тогаз ще им речеш:
Този е народът който не слуша гласа на Господа Бога своего
Нито приема наставления:
Истината изчезна и се изгуби от устата им.
29 Острижи косата си дъщи Ерусалимска, и хвърли я,
И възвиси плач по високите места;
Защото Господ отхвърли и остави рода на когото се прогневи.
30 Защото Юдините синове сториха зло пред мене, говори Господ:
Туриха мерзостите си в дома
Върху който се призва моето име, за да го осквернят.
31 И съградиха високите места на Тофет,
Който е в дола на Еномовия син,
За да горят синовете си и дъщерите си в огън, -
Което не съм заповядал, нито ми е дохождало на ум.
32 За то, ето, идат дни, говори Господ,
В които няма да се нарича вече Тофет,
Нито дол на Еномовия син,
Но дол на клането;
Защото ще погребват в Тофет доде не остане място;
33 И труповете на тези люде ще бъдат
Храна на небесните птици и на земните зверове,
И не ще да има кой да ги плаши.
34 И ще направя да престане в Юдините градове
И по Ерусалимските улици
Гласът на радостта и гласът на веселието,
Гласът на младоженеца и гласът на невестата;
Защото земята ще стане пуста.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52