Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 8 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 В онова време, говори Господ, ще изхвърлят
Костите на Юдините царе, и костите на князовете им,
И костите на свещениците, и костите на пророците,
И костите на Ерусалимските жители от гробовете им;
2 И ще ги пръснат пред слънцето и луната,
И пред всичкото небесно воинство които те възлюбиха,
И на които служиха, и подир които ходиха,
И които потърсиха, и на които се поклониха:
Няма да се съберат нито ще се погребат:
Ще бъдат за тор по лицето на земята.
3 И смъртта ще бъде по-желателна от живота
За всичкия остатък на останалите от този лош род,
Които би останали във всичките места дето бих ги изгонил,
Говори Господ Саваот.
4 И ще им речеш: Така говори Господ:
Ако някой падне, не става ли?
Ако се някой отбие, не ще ли се върне?
5 Защо тези Ерусалимски люде се отбиха
С всегдашно отбиване?
Прилепнали са за прелъщението:
Не рачат да се върнат.
6 Слушах и чух, но не говориха право:
Няма никой да се кае заради злото си
И да рече: Що сторих?
Всеки се върна в тичането си,
Както кон който тича с устремление в боя.
7 Щъркът даже по небето знае определените си времена;
И гъргорицата, и жеравът, и ластовицата
Пазят времето на дохождането си;
А моите люде не знаят съдбата Господня.
8 Как казвате: Ние сме мъдри,
И законът Господен е с нас?
Ето, наистина лъжа е направило
Лъжливото перо на писците.
9 Мъдрите се посрамиха,
Уплашиха се, и хванати бидоха;
Ето, отхвърлиха словото Господне,
И коя мъдрост има в тях?
10 За то ще дам жените им на други,
Нивите им на онези които ще ги наследят;
Защото всеки, от малък до голям,
Предал се е в лихоимство:
От пророк до свещеник,
Всеки прави лъжа.
11 Защото лекуваха повърхно съкрушението на дъщерята на людете ми,
Като казват: Мир, мир!
И няма мир.
12 Засрамиха ли се когато направиха мерзости?
Ей, никак не ги досрамя,
И стид що е не знаят.
За то ще паднат между падащите:
Когато ги посетя ще се низринат, говори Господ.
13 Непременно ще ги изтребя, говори Господ:
Не ще да има гроздове на лозата
Нито смокини на смоковницата,
И листът ще повене;
И това което им съм дал ще бяга от тях.
14 Защо седим?
Съберете се, и да влезем в утвърдените градове,
И да се умълчим там;
Защото Господ Бог наш ни направи да се умълчим,
И напои ни с вода на горест
Понеже съгрешихме Господу
15 И чакахме мир, но нищо добро:
Време на изцеление, но ето смятение.
16 Пръхането на конете му се чу от Дан:
Всичката земя се потресе от гласа на цвиленията на яките му коне;
Защото дойдоха та поядоха земята и изпълнението й,
Града и които живеят в него.
17 Защото, ето, аз проваждам вам змии, василиски,
Които не се обайват,
Но ще ви хапят, говори Господ.
18 Веселието ми се обърна на скърб:
Сърдцето ми е изнемощяло в мене.
19 Ето гласа на викането на дъщерята на людете ми
От далечна земя:
Не е ли Господ в Сион?
Царят му не е ли в него?
Защо ме разгневиха с изваяните си,
С чуждите суети?
20 Премина жетвата, мина се лятото,
И ние се не избавихме.
21 Съкрушен съм заради съкрушението на дъщерята на людете ми:
Помрачен съм: ужас ме обзе.
22 Няма ли балсама в Галаад?
Няма ли там лекар?
Защо прочее дъщерята на людете ми не намери изцеление?
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52