Търсене в Библията онлайн
 
Плачът на Еремия 4 глава
×
1  2  3  4  5 
1 Как почерня златото! измени се най-чистото злато!
Каменете на светилището се пръснаха по ъгловете на всичките пътища.
2 Драгите синове на Сион, равноценните с чисто злато,
Как се вмениха като пръстени съсъди, дело на грънчарска ръка!
3 Още и зверовете подават съсци и кърмят чадата си;
А дъщерята на людете ми се ожесточи като камилоптиците в пустиня.
4 Езикът на сучещото залепна на небцето му от жажда:
Децата поискаха хляб, и нема кой да им отреже.
5 Които ядяха нежни ястия, лежат в пътищата загинали:
Възпитаниците в багреница пригърнаха гноището.
6 И наказанието за беззаконието на дъщерята на людете ми стана по-голямо от наказанието на греха на Содом,
Който биде съсипан в едно мъгновение, без да са действували върх него человечески ръце.
7 Благородните й бяха по-чисти от сняг, по-бели от мляко,
По-червени на глед от рубини, - видът им като сапфир.
8 Зракът им почерня повече от сажди: не се познават по пътищата:
Кожата им залепна за костите им: изсъхнаха, станаха като дърво.
9 По-благополучни бидоха умъртвените от меч, нежели умъртвените от глад;
Защото тези изтаяват прободени от скъдост на произведения на ниви.
10 Ръцете на милосердите жени свариха чадата си:
Станаха им ястие в съкрушението на дъщерята на людете ми.
11 Господ свърши яростта си, изля пламика на гнева си,
И разпали огън в Сион който пояде основанията му.
12 Не вярваха земните царе и всички които живееха по вселенната че щеше да влезе неприятел и враг в портите Ерусалимски.
13 Това стана заради греховете на пророците му и заради беззаконията на свещениците му,
Които проливаха кръвта на праведните всред него.
14 Заскитаха се като слепи по пътищата, оскверниха се с кръвта
Щото человеците не можеха да се допрат до дрехите им.
15 Отстъпете, нечисти, викаха към тях: отстъпете, отстъпете, не се допирайте;
А те бягаха и се скитаха; и говореше се между езичниците: Няма да пришелствуват вече с нас:
16 Яростта Господня ги отлъчи, не ще вече да гледа на тях:
Свещеническо лице не почетоха, старци не помилваха.
17 До сега още очите ни запряха от да чакат суетната за нас помощ:
Гледахме с ожидане към народ който не може да спасява.
18 Пречакват дирите ни за да не ходим по стъгдите си:
Приближи се свършъкът ни, дните ни се изпълниха, защото дойде свършъкът ни.
19 Които ни гонеха станаха по-леки от орлите небесни:
Гониха ни по горите, пречакваха ни в пустинята.
20 Хвана се в техните ровове диханието на ноздрите ни, помазаникът Господен,
Под сянката на когото говорехме че ще живеем между езичниците.
21 Радвай се и весели се, дъщи Едомска която обитаваш в земята Уз:
Още и до тебе ще дойде чашата: ще се опиеш, и ще се заголиш:
22 Свърши се наказанието на беззаконието ти, дъщи Сионова: Няма вече да те прати в плен: Ще посети беззаконието ти, дъщи Едомска: ще открие съгрешенията ти.
Цариградски превод
1  2  3  4  5