Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 1 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 В тридесетото лето, четвъртия месец, в петия ден на месеца, като бях между пленниците при реката Хавор, отвориха се небесата и видях видения Божии.
2 В петия ден на месеца на това лето, петото на пленението на цар Иоахина,
3 биде нарочно слово Господне към Иезекиила сина на Вузия, свещеника, в земята на Халдейците, при реката Ховар; и там биде ръката Господня върху него.
4 И видях, и, ето, вихрушка идеше от север, облак голям и огън пламнал, а около него сияние; и отсред него се виждаше нещо на глед като халколиван, отсред огъня.
5 И отсред него се виждаше още подобие на четири животни. И видът им беше това: имаха подобие человеческо;
6 и всяко имаше четири лица, и всяко от тях имаше четири крила.
7 И нозете им бяха нозе прави; и стъпката на ногата им подобна на стъпка на телешка нога; и пущаха искри като лице на мед лъскава.
8 И имаха человечески ръце отдолу под крилата си, на четирите си страни; и четирите имаха лицата си и крилата си.
9 Крилата им се държеха едно с друго: не се обръщаха, като ходеха: срещу лицето си ходеха всяко.
10 А за подобието на лицето им, четирите имаха лице человеческо, и лице лъвово към дясната страна; и четирите имаха говеждо лице към лявата; и четирите имаха орлово лице.
11 И лицата им бяха така; А крилата им бяха разперени нагоре: две на всяко се съединяваха едно с друго, и две покриваха телата им.
12 И ходеха всяко срещу лицето си: дето се носеше духът, там ходеха: като ходеха не се обръщаха
13 А за подобието на животните, видът им бе като горещи огнени въглища, като вид на свещи, който ходеше между жовотните; и огънят беше светъл, и светкавица изхождаше из огъня.
14 И животните тичаха и се връщаха като вид на блескавица.
15 И като видях животните, ето едно колело на земята при животните, до четирите им лица.
16 Видът на колелета и направата им бе наглед като христолит; и четирите имаха истото подобие; а видът им и направата им бяха като че бе колело сред колело.
17 Когато ходеха вървяха на четирите си страни: не се обръщаха, като ходеха
18 А кръговете им бяха високи и страшни, и кръговете им пълни с очи около тези четири.
19 И когато животните ходеха, ходеха и колелата при тях; и когато животните се възвишаваха от земята, възвишаваха се и колелата.
20 Дето бе да иде духът, там ходеха: там духът бе да иде; и колелата се възвишаваха срещу тях, защото духът на животните беше в колелата.
21 Когато онези ходеха, ходеха и тези; и когато онези стоеха, стоеха и тези; а когато онези се възвишаваха от земята, и колелата се възвишаваха срещу тях, защото духът на животните бе в колелата.
22 И подобието на твърдта която бе над главите на животните беше на глед като страшен кристал разпрострян на главите им.
23 А под твърдта бяха разпрострени крилата им, едно към друго: две имаше всяко отсам, и две оттам, с които покриваха телата си.
24 И когато ходеха чуех хвученето на крилата им, като хвучене на много води, като глас на Всесилнаго, и гласа на говоренето като глас на войска: когато стоеха сваляха крилата си.
25 И ставаше глас от горе из твърдта която бе на главата им: когато стоеха сваляха крилата си.
26 И отгоре на твърдта която бе над главата им видеше се подобие на престол, като вид на камик сапфир, и върху подобието на престола подобие като вид человечески седещ отгоре на него.
27 И видях нещо на глед като халколиван, като зрак на огън в него наоколо: от вида на чреслото му и нагоре, и от вида на чреслото му и надолу, видях като зрак на огън; и имаше сияние наоколо.
28 Като вида на дъга която става в дъждовен ден, така бе видът на сиянието наоколо. Такъв бе видът на подобието на славата Господня. И като видях паднах на лицето си, и чух глас, който говореше.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48