Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 11 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И дигна ме Духът та ме отнесе на източните врата на дома Господен, които гледат към изток; и ето във входа на вратата двадесет и пет мъже, и между тях видях Яазания сина на Азура, и Фелатия сина на Венаия, началници на людете.
2 И рече ми Господ: Сине человечески, тези са мъжете които размишляват неправда, и които съветват лош съвет в този град,
3 и казват: Не е близу: нека съградим къщи: този град е котел, а ние месо.
4 За то пророчествувай против тях, пророчествувай, сине человечески.
5 И Дух Господен падна върх мене та ми рече: Говори: Така казва Господ: -
Така говорихте, доме Израилев;
А размишленията на духа ви, аз ги зная.
6 Умножихте убитите си в този град,
И напълнихте улиците му с убити.
7 За то така говори Господ Иеова: Убитите ви които турихте всред него,
Те са месо, а този град е котел;
Но аз ще ви извадя изсред него.
8 От ножа се убоехте;
И нож ще донеса върх вас, говори Господ Иеова.
9 И ще ви извадя изсред него,
И ще ви предам в ръцете на иноплеменници,
И ще извърша върх вас съдби.
10 От меч ще паднете:
В Израилевите предели ще ви съдя;
И ще познаете че аз съм Господ.
11 Този град не ще да е вам котел,
Нито вие ще сте всред него месо:
В Израилевите предели ще ви съдя;
12 И ще познаете че аз съм Господ;
Понеже не ходихте в повеленията ми,
Нито извършихте съдбите ми,
Но направихте според съдбите на езичниците които са около вас.
13 А като пророчествувах аз, умря Фелатия Венаиевът син. Тогаз паднах на лицето си, и викнах с голям глас, и рекох: Горко! Господи Иеова! Ще довършиш ли ти остатъка Израилев?
14 И словоГосподне биде към мене и рече:
15 Сине человечески, братята ти, братята ти, мъжете на сродството ти и всичкий Израилев дом, всички ония са на които рекоха Ерусалимските жители: Отдалечете се от Господа: нам се даде тая земя за наследие.
16 За то речи: -
Така говори Господ Иеова:
Ако и да ги отхвърлих далеч между езичниците,
Ако и да ги разпръснах по местата,
Но пак ще им бъда за малко време като светилище
По местата дето отидат.
17 За то речи:
Така говори Господ Иеова:
И ще ви събера от народите,
И ще ви прибера от местата дето сте разпръснати,
И ще ви дам Израилевата земя.
18 И като дойдат там
Ще дигнат от нея всичките й гнусотии
И всичките й мерзости.
19 И ще им дам едно сърдце, и дух нов ще туря у вас,
И ще отнема каменното сърдце от плътта им,
Ии ще им дам плътско сърдце,
20 За да ходят в повеленията ми,
И да пазят съдбите ми и да ги вършат;
И те ще ми бъдат луде, и аз ще им бъда Бог.
21 А на които сърдцето ходи според желанието
На гнусотиите им и на мерзостите им,
Техния път ще въздам на главата им,
Говори Господ Иеова.
22 Тогаз херувимите подигнаха крилата си, и колелата възлизаха при тях; и славата на Бога Израилева бе върху тях отгоре.
23 И славата Господня възлезе изсред града та застана на гората която е към Изток на града.
24 И взе ме духът и чрез видение с Дух Божий отнесе ме в Халдейската земя при пленниците. Тогаз видението което видях отиде от мене.
25 И казах на пленниците всичките Господни думи които ми показа.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48