Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 12 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И слово Господне биде към мене и рече:
2 Сине человечески, ти живееш сред дом на отстъпници, които очи имат за да виждат, и не виждат, уши имат за да чуят, и не чуят; защото са дом отстъпник.
3 За то, ти сине человечески приготви си потребните неща за преселване, и пресели се дене пред тях; и ще се преселиш от местото си на друго место пред тях; негли дадат внимание, ако и да са дом отстъпник.
4 И ще изнесеш нещата си дене пред тях като неща за преселване; и ти ще излезеш вечерта пред тях като онези които излазят на преселване.
5 Прокопай си пред тях стената, и изнес през нея
6 Пред тях ще ги дигнеш на рамена и ще ги изнесеш като мръкнува: ще покриеш лицето си та да не видиш земята; понеже те дадох знамение на Израилевия дом.
7 И направих както ми се заповеда: донесох вън нещата си дене като неща на преселване, и вечерта прокопах си стената с ръка: изнесох ги като мръкнуваше: пред тях ги дигнах на рамена.
8 И на утринта биде слово Господне към мене и рече:
9 Сине человечески, домът Израилев, домът отстъпник, не ти рече ли: Що правиш ти?
10 Кажи им: Така говори Господ Иеова: Това пророчество се относя на княза който е в Ерусалим, и на всичкия Израилев дом които са между тях.
11 Речи: Аз съм знамението ви:
Както направих аз, така ще им бъде:
В преселение и в пленение ще отидат.
12 И князът който е между тях ще дигне товар на рамена
Като мръкнува и ще излезе:
Ще прокопаят стената за да износят през нея:
Ще покрие лицето си за да не види земята с очите си.
13 Ще простра обаче мрежата си върх него,
И ще се хване в примката ми;
И ще го закарам у Вавилон в Халдейската земя;
Но не ще да я види, и там ще умре.
14 И ще разсея към всеки вятър
Всичките около него помощници
И всичките му пълкове,
И ще измъкна нож зад тях.
15 И ще познаят че аз съм Господ
Когато ги разпръсна между народите
И ги разсея по местата.
16 Ще оставя обаче малцина на чет от тях
От меча, от глада, и от мора,
За да приказват всичките си мерзости
Между народите дето отиват;
И ще познаят че аз съм Господ.
17 И слово Господне биде към мене и рече:
18 Сине человечески, яж хлеба си с трепет,
И пий водата си с ужас и тъга.
19 И кажи на людете на тази земя: Така говори Господ Иеова
За жителите Ерусалимски в Израилевата земя:
Ще ядат хляба си с тъга,
И ще пият водата си със смайване,
Щото земята му да запустее от пълнотата си,
Заради беззаконието на всички които живеят в нея.
20 И обитаемите градове ще опустеят,
И земята ще се разори;
И ще познаете че аз съм Господ.
21 И слово Господне биде към мене и рече:
22 Сине человечески, каква е тая пословица която имате в Израилевата земя та казвате: Дните се продължават, и всяко видение се изгубя?
23 За то кажи им:
Така говори Господ Иеова:
Ще направя тази пословица да престане,
И няма вече да се употребява за пословица в Израил;
Но кажи им: Дните приближават,
И изпълнението на всяко видение.
24 Защото не ще има вече никакво лъжливо видение
Нито ласкателно прорицание всред Израилевия дом.
25 Защото аз съм Господ: аз ще говоря,
И словото което ще говоря ще се извърши:
Няма да се продължи вече;
Защото в дните ви, доме отстъпниче, ще говоря слово,
И ще го извърша, говори Господ Иеова.
26 И слово Господне биде към мене и рече:
27 Сине человечески, ето, в Израилевия дом говорят:
Видението което той вижда простира се в много дни,
И пророчествува заради далечни времена.
28 За то кажи им: Така говори Господ Иеова:
Никое от словата ми не ще се продължи вече;
Но словото което говорих ще се извърши,
Говори Господ Иеова.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48