Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 18 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И слово Господне биде към мене и рече:
2 Що разумявате вие които употребявате тази пословица върху Израилевата земя и казвате: Отците ни ядоха кисъл, и зъбите на чадата оскоминеха?
3 Жив съм аз, говори Господ Иеова, няма вече да употребявате тази пословица в Израил.
4 Ето, всичките души са мои: както душата на бащата, така и душата на сина е моя: която е душа съгрешила ще умре.
5 Но който е праведен и прави съдба и правда,
6 не яде върху горите, и не подига очите си към идолите на Израилевия дом, и не осквернява жената на ближния си, и не приближава до жена кога е в нечистотата си,
7 и не насилствува человека, връща на длъжника залога му, не граби с насилие, дава хляба си на гладния, и покрива с дреха голия,
8 не дава с лихва, и не взема придобитък, отвръща ръката си от неправда, прави права съдба между человека и человека,
9 ходи в повеленията ми, и пази съдбите ми за да прави истина: той е праведен: наистина той ще живеее, говори Господ Иеова.
10 Ако той роди син разбойник който пролива кръв и прави други таквиз работи,
11 и който не изпълнява всичките онези длъжности, на но и върху горите яде, и жената на ближния си осквернява,
12 сиромаха и скъдния насилствува, граби с насилие, не връща залога, и подига очите си към идолите и прави мерзости,
13 дава с лихва и взема придобитък, той ще живее ли? Няма да живее! Всички тези мерзости е сторил: непременно ще се умъртви: кръвта му ще бъде върх него.
14 Ако ли роди син който, като гледа всичките съгрешения на баща си които е сторил, бои се и не прави таквиз,
15 не яде върху горите, и не подига очите си към идолите на Израилевия дом, и не осквернява жената на ближния си,
16 и не насилствува человека, не задържа залог, и не граби с насилие, дава хляба си на гладния, и покрива с дреха голия,
17 не дига ръка върх сиромаха, лихва и придобитък не взема, извършва съдбите ми, ходи в повеленията ми: той няма да умре заради беззаконието на баща си: непременно ще живее.
18 Баща му, понеже е правил насилие, грабил от брата си, и правил между людете си което не е добро, ето, той ще умре в беззаконието си.
19 Но вие казвате: Защо? Синът не носи ли беззаконието на баща си? Като е направил синът съдба и правда, и упазил всичките ми завещания, и ги е извършил, непременно ще живее.
20 Душата която греши, тя ще умре: синът няма да понесе беззаконието на бащата, и бащата няма да понесе беззаконието на сина: правдата на праведния ще бъде върх него, и беззаконието на беззаконния ще бъде върх него.
21 Но беззаконният ако се върне от всичките си грехове които е сторил, и упази всичките ми повеления, и направи съдба и правда, непременно ще живее, няма да умре.
22 Всичките негови беззакония които е направил няма да му се поменат: в правдата си която направи ще живее.
23 Да ли е моето благоволение да умре беззаконният, говори Господ Йеова, а не да се обърне от пътищата си и да живее?
24 Когато обаче праведният се върне от правдата си и стори неправда, и направи по всичките мерзости които беззаконният прави, тогаз ще живее ли? Всичката му правда която е направил няма да се помене: в беззаконието си в което е беззаконувал, и в греха си в който е съгрешил, в тях ще умре.
25 Но вие казвате: Пътят Господен не е прав. Слушайте сега, доме Израилев: моят ли път не е прав? не са ли криви вашите пътища?
26 Когато се върне праведният от правдата си, и направи неправда, и умре в нея, заради неправдата си която е направил ще умре.
27 И когато беззаконният се върне от беззаконието си което е направил, и направи съд и правда, той ще упази жива душата си:
28 понеже се е смислил и се е върнал от всичките си беззакония които е сторил, непреманно ще живее, няма да умре.
29 Но домът Израилев казва: Пътят Господен не е прав. Доме Израилев, моите ли пътища не са прави? не са ли вашите пътища криви?
30 За то, доме Израилев, ще ви съдя, всекиго според пътищата му, говори Господ Йеова. Покайте се, и върнете се от всичките си беззакония, та да ви не бъде беззаконието за погибел.
31 Отхвърлете от вас всичките си беззакония с които беззаконувахте, и направете си ново сърдце и нов дух; и защо да умрете, доме Израилев?
32 Понеже аз не благоволя в смъртта на умиращия, говори Господ Йеова; за то върнете се и живи бъдете.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48