Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 2 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И рече ми: Сине человечески, стани на нозете си, и ще ти говоря.
2 И като ми говори, влезе в мене Дух, и ме постави на нозете ми; и чух оногоз който ми говореше.
3 И рече ми: Сине человечески, аз те провождам при Израилевите синове, при отстъпнически люде които отстъпиха от мене: те и отците им станаха престъпници против мене до този днешен ден,
4 и са синове жестоколични и жестокосърдечни. Аз те провождам при тях: и ще им кажеш: Така говори Господ Иеова.
5 И, послушат ли, не послушат ли, (защото е дом отстъпник,) ще познаят обаче, че е имало пророк всред тях.
6 И ти, сина человечески, да се не убоиш от тях, и от думите им да се не убоиш, ако и да има тръне и бодили с тебе, и живееш между скорпии: да се не убоиш от думите им, и от лицето им да се не разтрепериш ако и да са дом отстъпник.
7 И ще говориш думите ми на тях, или послушали, или не послушали; защото са отстъпници.
8 Ти обаче, сине человечески, слушай това което аз ти говоря: не ставай отстъпник като тоз отстъпник дом: отвори устата си, и изяж това което ти давам аз.
9 И видях, и ето ръка простряна към мене, и в нея свитък книга.
10 И разви го пред мене; и бе писано извътре и извън, и в него писани плачове, и ридания, и горко.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48