Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 29 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 В десетото лето, в десетия месец, дванадесетия ден на месеца, биде слово Господне към мене и рече:
2 Сине человечески, утвърди лицето си върху Фараона Египетския цар, и пророчествувай против него и против всичкия Египет:
3 Говори и кажи: Така говори Господ Иеова: Ето аз съм против тебе, Фараоне египетски царю, велика ламио, която лежиш всред реките си, която си рекла: Реката ми е моя: аз я направих за себе си.
4 И ще туря въдици в челюстите ти, и ще прилепя рибите на реките ти в люспите ти, и ще те извлека изсред реките ти; и всичките риби на реките ти ще се прилепят за люспите ти.
5 И ще те изхвърля в пустинята, тебе и всичките риби на реките ти: ще паднеш върху лицето на полето: не ще се събереш нито прибереш: на зверовете земни и на небесните птици те предадох за храна;
6 и всички които обитават в Египет ще познаят че аз съм Господ; защото станаха жезъл от тръст за Израилевия дом.
7 Когато те взеха в ръка, ти се съкруши и промуши всичкото им рамо; и когато се утвърдиха върх тебе, ти се сломи, и разклати всичките им чресла.
8 За то така говори Господ Иеова: Ето, ще нанеса меч върх тебе, и ще отсека от тебе человек и скот.
9 И Египетската земя ще бъде запустение и пустота; и ще познаят че аз съм Господ, защото рече: Реката е моя, и аз я направих.
10 За то, ето, аз съм против тебе и против реките ти; и ще направя Египетската земя пустота, разорение, и запустение, от Мигдол до Сиина и до пределите на Етиопия.
11 человеческа нога не ще да мине през нея, нито скотска нога ще мине през нея, нито ще бъде населена четиридесет години.
12 И ще направя Египетската земя запустение всред запустените места, и градовете й всред разорените градове ще бъдат запустение четиридесет години; и ще разсея Египтяните между народите, и ще ги разпръсна по земите.
13 Но така говори Господ Иеова: В свършъка на четиридесетте години ще събера Египтяните от племената в които бяха разпръснати;
14 и ще доведа Египетските пленници, и ще ги върна в земята Патрос, в земята на произхождането им; и ще бъдат там низко царство.
15 Ще бъдат най-низкото от царствата; и няма да се възвиси вече над народите; защото ще ги умаля за да не владеят над народите.
16 И не ще бъде вече упование на Израилевия дом, да напомнява за беззаконието им когато гледат вслед тях; и ще познаят че аз съм Господ Иеова.
17 И в двадесет и седмото лето, първия месец, в първия ден на месеца, биде слово Господне към мене и рече:
18 Сине человечески, Навуходоносор Вавилонският цар направи да работи войската му работа голяма против Тир: всяка глава стана плешива, и всяко рамо одрано; мъзда обаче за Тир не взе, нито той нито войската му, заради работата която работи против него.
19 За то, така говори Господ Иеова: Ето, аз давам Египетската земя на Навуходоносора Вавилонския цар; и ще дигне множеството му, и ще обере обира му, и ще користвува користите му; и то ще е мъздата на войската му.
20 Дадох му Египетската земя за труда му с който работи против него, понеже се трудиха заради мене, говори Господ Иеова.
21 В онзи ден ще направя да израсте рогът на Израилевия дом, и ще те направя да отвориш уста всред тях; и ще познаят, че аз съм Господ.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48