Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 31 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И в единадесетото лето, третия месец, в първия ден на месеца, биде слово Господне към мене и рече:
2 Сине человечески, кажи на Фараона Египетския цар и на множеството му: Кому си се уподобил ти във величеството си?
3 Ето, Асириецът бе кедър в Ливан, с хубави ветви, и с гъста сянка, и висок на раст; и върхът му бе всред гъсти ветви.
4 Водите го възрастиха, бездната го възвиси с реките си които течеха около саденията му, и изпращаше водите си по всичките дървета на полето.
5 За то растът му възлезе над всичките дървета на полето, и вейките му се умножиха, и клоновете му се разпространиха поради множеството на водите като прозябваше.
6 Всичките птици небесни правеха гнезда въ вейките му; и всичките скотове на полето раждаха под клоновете му; а под сянката му обитаваха всичките големи народи.
7 И бе красен в големината си и в дължината на ветвите си; защото корените му бяха при много води.
8 Кедрите в Божия рай не можеха да го скрият, елхите не се сравняваха с вейките му, и яворите не приличаха на клоновете му: никакво дърво в Божия рай не се сравняваше с него по красотата му.
9 Направих го красен в множеството на ветвите му, щото всичките Едемски дървета които бяха в Божия рай завиждаха му.
10 За то така говори Господ Иеова: Понеже възвиси ти себе си високо, и понеже дигна върха си между гъстите ветви, и сърдцето му се възнесе въ височината му,
11 за то го предадох в ръката на силния от народите, който ще направи въздаяние на него: отмахнах го заради нечестието му.
12 И чужденци, насилниците от народите, отсякоха го и го оставиха: ветвите му паднаха върху горите и въ всичките долове, и клоновете му се съкрушиха от всичките земни реки; и всичките земни народи слязоха от сянката му и го оставиха.
13 На трупа му ще си починат всичките небесни птици, и върху клоновете му ще бъдат всичките животни от полето,
14 за да се не възвиши въ височината си никое от водните дървета, нито да дигнат върха си между гъстите ветви, и от всичките пиещи вода никое да не стои при тях въ височината им; защото всичките се предадоха на смърт, в преизподните на земята, всред человеческите синове, с онези които слазят в ров.
15 Така говори Господ Иеова: В който ден слезе в ад направих да стане сетувание: покрих бездната заради него, и направих да престанат реките й, и големите води се задържаха; и направих да посетува Ливан заради него, и всичките дървета полянски повенаха заради него.
16 Направих народите да се потресат в екота на падането му когато го свалих в ад с онезя които слазят в ров; и всичките Едемски дървета, избраните и добрите Ливански дървета, всичките пиещи вода, утешиха се в преизподните земни.
17 И те още слезоха в ад с него при умъртвените от нож, и онези които бяха мишца негова, които обитаваха под сянката му сред народите.
18 Кому си се уподобил ти така в славата и въ величеството между дърветата на Едем? Но ще бъдеш свален с дърветата на Едем, в преизподните земни: ще лежиш всред необрязаните, с умъртвените от нож. Тъй ще бъде Фараон и всичкото му множество, говори Господ Иеова.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48