Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 31 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И в единадесетото лето, третия месец, в първия ден на месеца, биде слово Господне към мене и рече:
2 Сине человечески, кажи на Фараона Египетския цар и на множеството му: Кому си се уподобил ти във величеството си?
3 Ето, Асириецът бе кедър в Ливан, с хубави ветви, и с гъста сянка, и висок на раст; и върхът му бе всред гъсти ветви.
4 Водите го възрастиха, бездната го възвиси с реките си които течеха около саденията му, и изпращаше водите си по всичките дървета на полето.
5 За то растът му възлезе над всичките дървета на полето, и вейките му се умножиха, и клоновете му се разпространиха поради множеството на водите като прозябваше.
6 Всичките птици небесни правеха гнезда въ вейките му; и всичките скотове на полето раждаха под клоновете му; а под сянката му обитаваха всичките големи народи.
7 И бе красен в големината си и в дължината на ветвите си; защото корените му бяха при много води.
8 Кедрите в Божия рай не можеха да го скрият, елхите не се сравняваха с вейките му, и яворите не приличаха на клоновете му: никакво дърво в Божия рай не се сравняваше с него по красотата му.
9 Направих го красен в множеството на ветвите му, щото всичките Едемски дървета които бяха в Божия рай завиждаха му.
10 За то така говори Господ Иеова: Понеже възвиси ти себе си високо, и понеже дигна върха си между гъстите ветви, и сърдцето му се възнесе въ височината му,
11 за то го предадох в ръката на силния от народите, който ще направи въздаяние на него: отмахнах го заради нечестието му.
12 И чужденци, насилниците от народите, отсякоха го и го оставиха: ветвите му паднаха върху горите и въ всичките долове, и клоновете му се съкрушиха от всичките земни реки; и всичките земни народи слязоха от сянката му и го оставиха.
13 На трупа му ще си починат всичките небесни птици, и върху клоновете му ще бъдат всичките животни от полето,
14 за да се не възвиши въ височината си никое от водните дървета, нито да дигнат върха си между гъстите ветви, и от всичките пиещи вода никое да не стои при тях въ височината им; защото всичките се предадоха на смърт, в преизподните на земята, всред человеческите синове, с онези които слазят в ров.
15 Така говори Господ Иеова: В който ден слезе в ад направих да стане сетувание: покрих бездната заради него, и направих да престанат реките й, и големите води се задържаха; и направих да посетува Ливан заради него, и всичките дървета полянски повенаха заради него.
16 Направих народите да се потресат в екота на падането му когато го свалих в ад с онезя които слазят в ров; и всичките Едемски дървета, избраните и добрите Ливански дървета, всичките пиещи вода, утешиха се в преизподните земни.
17 И те още слезоха в ад с него при умъртвените от нож, и онези които бяха мишца негова, които обитаваха под сянката му сред народите.
18 Кому си се уподобил ти така в славата и въ величеството между дърветата на Едем? Но ще бъдеш свален с дърветата на Едем, в преизподните земни: ще лежиш всред необрязаните, с умъртвените от нож. Тъй ще бъде Фараон и всичкото му множество, говори Господ Иеова.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48