Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 32 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И в дванадесетото лето, дванадесетия месец, в първия ден на месеца, биде слово Господне към мене и рече:
2 Сине человечески, дигни плач заради Фараона Египетския цар, и кажи му: Уподобил си се на млад лъв между народите, и си като ламя в морята; и устремил си се в реките си, и мътиш водите с нозете си, и тъпчеш реките им.
3 Така говори Господ Иеова: За то ще простра мрежата си върх тебе съ събрание на много народи, и ще те извлекат с мрежата ми.
4 И ще те оставя на земята, ще те изхвърля по лицето на полето, и ще туря да кацнат на тебе всичките птици небесни, и ще наситя от тебе зверовете на всичката земя.
5 и ще туря плътта ти на планините, и ще напълня доловете от твоите купове,
6 и земята дето плаваш ще напоя с кръвта ти дори до горите; и реките ще се изпълнят от тебе.
7 И когато те угася, ще обкрия небето и ще помрача звездите му: ще обкрия с облак слънцето, и луната няма да свети съ виделината си.
8 Всичките светила небесни ще помрача над тебе, и ще туря тъмнина на земята ти, говори Господ Иеова.
9 И ще направя да се ужаси сърдцето на много племена когато докарам съкрушението ти между народите, в места които ти не си познал.
10 И ще направя много народи да се удивят заради тебе; и царете им ще се ужасят много заради тебе когато размахам меча си пред тях, и ще треперят всяка минута, всеки заради живота си, в деня на падането ти.
11 Защото така говори Господ Иеова: Мечът на вавилонския цар ще дойде върх тебе.
12 С ножовете на крепки ще сваля множеството ти: всички тези са насилници от народите; и ще разорят гордостта на Египет, и всичкото му множество ще погине.
13 И ще погубя всичките му скотове от при много води; и няма вече да ги размъти человеческа нога, и копито от скот няма да ги размъти.
14 Тогаз ще утиша водите им, и ще направя реките им да текат като елей, говори Господ Иеова.
15 Когато направя Египетската земя запустение, и опустее земята изпълнението си, когато поразя всички които живеят в нея, тогаз ще познаят че аз съм Господ.
16 Този е плачът с който ще го плачат: дъщерите на народите ще го плачат: ще плачат заради Египет и заради всичкото му множество, говори Господ Иеова.
17 И в дванадесетото лето, петнадесетия ден на месеца, биде слово Господне към мене и рече:
18 Сине человечески, възридай заради множеството на Египет и свали ги, него и дъщерите на знаменитите народи, в преизподните земни, с онези които слазят в ров.
19 От кого си по-хубав? Слез та леж с необрязаните.
20 Ще паднат всред умъртвените с нож: на нож се предаде той: отвлечете него и всичките му множества.
21 Най-крепките между силните ще му говорят отсред ад, с онези които му помагат: слязоха, лежат необрязани, умъртвени с нож.
22 Там е Асур и всичкото му събрание: гробищата му са около него: всички умъртвени, паднали от нож.
23 Защото гробищата му са турени в дълбочината на рова, и събранието му около гроба му: всички умъртвени, паднали от нож, които раздаваха трепет на земята на живите.
24 Там е Елам и всичкото му множество около гроба му: всички умъртвени, паднали от нож, слезли необрязани в преизподните земни: те раздаваха треперането си в земята на живите, но взеха посрамването си с онези които слазят в ров.
25 Туриха всред умъртвените одър за него с всичкото му множество: гробищата му са около него: всички необрязани, умъртвени с нож, ако и да беше се раздал трепетът им по земята на живите; но взеха посрамването си с онез които слазят в ров: тури се всред умъртвените.
26 Там е Мосох, Тувал, и всичкото му множество: гробищата му са около него: всички необрязани, умъртвени с нож, ако и да раздаваха трепета си в земята на живите.
27 И те не лежат с падналите крепки от необрязаните, които слязоха в ад с ратните си оръжия, и туриха ножовете си под главите си; но техните беззакония ще бъдат върху костите им, ако и да са били трепет на крепките в земята на живите.
28 Ей, ти ще се съкрушиш всред необрязаните, и ще лежиш с умъртвените от нож.
29 Там е Едом, царете му и всичките му князове, които с силата си се туриха между умъртвените с нож: те ще лежат с необрязаните и с онези, които слазят в ров.
30 Там са северните князове всички, и всичките Сидонци, които слязоха с умъртвените с трепета си, посрамени от силата си; и лежат необрязани с умъртвените от нож, и взеха посрамването си с онез които слазят в ров.
31 Фараон ще ги види и ще се утеши заради всичкото си множество, Фараон и всичката му войска, умъртвените с нож, говори Господ Иеова.
32 Защото аз дадох трепета си в земята на живите; и ще лежи всред необрязаните с умъртвените с нож, Фараон и всичкото му множество, говори Господ Иеова.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48