Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 40 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 В двадесет и петото лето на плена ни, в началото на летото, десетия ден на месеца, в четиринадесетото лето след превземането на града, в този ден ръка Господня биде върху мене и ме заведе там.
2 чрез видения Божии ме заведе в Израилевата земя та ме тури върху една най-висока гора, на която към пладне имаше като здание на град.
3 И заведе ме там: и ето человек на когото зракът бе като зрение на мед, и имаше в ръката си ленена връв и мярка от тръст; и той стоеше въ вратата.
4 И человекът ми рече: Сине человечески, виж с очите си, и чуй с ушите си, и тури сърдцето си върху всичко което ти аз покажа; защото за да ти покажа това биде въведен ти тука: извести на Израилевия дом всичко що гледаш.
5 И ето ограда извън дома околовърз, и в ръката на человека тръстна мярка шест лакти, с лакът дълъг лакът и длан; и премери ширината на зданието една тръст, и височината една тръст.
6 Тогаз дойде при вратата които гледаха към изток, и възлезе по стъпалата им, и премери прага на вратата, ширина една тръст; и другия праг, ширина една тръст.
7 И всяко обиталище бе дълго една тръст и широко една тръст; и между обиталищата имаше пет лакти; и прагът на вратата, при притвора който бе при вътрешните врата, една тръст.
8 Тогаз премери притвора на вътрешните врата; и той бе една тръст.
9 После премери притвора на вратата, осем лакти; и околодверията им, два лакта; а притворът на вратата беше извътре.
10 И обиталищата на вратата към изток бяха три отсам и три оттам, и трите на една мярка; и околодверията имаха една мярка отсам и оттам.
11 И премери ширината на входа на вратата, десет лакти; и дължината на вратата, тринадесет лакти.
12 А имаше пред обиталищата разстояние един лакът отсам и разстояние един лакът оттам; и обиталищата бяха шест лакти отсам и шест лакти оттам.
13 После премери вратата от покрива на едното обиталище до покрива на другото: ширината бе двадесет и пет лакти, и двер срещу двер.
14 И направи околодверията шестдесет лакти, до околодверието на двора околовърз на вратата.
15 И от лицето на вратата на входа до лицето на притвора на вътрешните врата бяха петдесет лакти.
16 И имаше прозорци затворени на обиталищата, и на околодверията им извътре вратата околовърз; така и в притворите: имаше прозорци извътре околовърз, а върху всяко околодверие финици.
17 И заведе ме въ по-външния двор, и ето стаи, и помост направен околовърз двора: тридесет стаи върху помоста.
18 И помостът който бе от страните на вратата, според на дължината на вратата, беше подолният помост.
19 И премери ширината от лицето на по-долните врата до лицето на по-вътрешния двор извън, сто лакти към изток и към север.
20 И вратата на външния двор които гледаха към север премери, дължината им и ширината.
21 И обиталищата им бяха три отсам и три оттам: околодверията им и предвратията им бяха според мярката на първите врата: дължината им петдесет лакти, и ширината им двадесет и пет лакти.
22 И прозорците им и предвратията им и финиците им бяха според мярката на вратата които гледаха към изток; и възлизаха при тях през седем стъпала; и предвратията им бяха пред тях.
23 И вратата на вътрешния двор бяха срещу вратата които бяха към север и към изток; и премери от врата до врата сто лакти.
24 И ме заведе към юг, и ето врата които гледаха към юг; и премери околодверията им и предвратията им според истите мерки.
25 И имаше прозорци на тях и на предвратията им околовърз като онези прозорци: дължината петдесет лакти, и ширината двадесет и пет лакти.
26 И възхождането им бе седем стъпала, и предвратията им бяха пред тях; и имаха финици, един отсам и един оттам, на околодверията си.
27 И имаше врата въ вътрешния двор към юг; и премери от врата до врата към юг сто лакти.
28 И заведе ме въ вътрешния двор през южните врата; и премери южните врата според истите мерки,
29 и обиталищата им, и околодверията им, и предвратията им, според истите мерки, и имаше прозорци на тях и на предвратията им околовърз: петдесет лакти дължината, и двадесет и пет лакти ширината.
30 И предвратията околовърз бяха двадесет и пет лакти в дължина, и пет лакти в ширина.
31 И предвратията им бяха към външния двор; и финици върху околодверията им; и осем стъпала възхождането им.
32 И заведе ме във вътрешния двор към изток; и премери вратата според истите мерки.
33 И обиталищата им, и околодверията им, и предвратията им бяха според истите мерки; и имаше прозорци на тях и на предвратията им околовърз: петдесет лакти дължината, и двадесет и пет лакти ширината.
34 И предвратията им бяха към външния двор; и финици върху околодверията им отсам и оттам; и осем стъпала възхождането им.
35 И заведе ме при северните врата; и ги премери според истите мерки,
36 обиталищата им, околодверията им, и предвратията им, и прозорците им околовърз: дължината петдесет лакти, и ширината двадесет и пет лакти.
37 И околодверията им бяха към външния двор; и финици върху околодверията им отсам и оттам; и осем стъпала възхождането им.
38 И имаше една стая; и входът й беше при околодверията на вратата, дето миеха всесъжението.
39 И в притвора на вратата имаше две трапези отсам и две трапези оттам, за да колят върху тях всесъжението, и приношението за грях, и приношението за престъпление.
40 И въ външната страна, дето се възлизаше към входа на северните врата, имаше две трапези; и в другата страна, която бе към притвора на вратата, две трапези.
41 четири трапези имаше отсам и четири трапези оттам при страните на вратата: осем трапези, върх които колеха жъртвите.
42 И четирите трапези за всесъжението бяха от дялан камик, един лакът и пол дължината, е един лакът и пол ширината и един лакът височината; и върху тях туряха оръдията с които колеха всесъжението и жъртвата.
43 И извътре имаше ограждение, една длан ширината, приковано околовърз; а върху трапезите туряха месото на приношенията.
44 И извън на вътрешните врата бяха стаите на певците, въ вътрешния двор който бе върху страните на северните врата; и лицата им бяха към юг: една върху страната на източните врата гледаше към север.
45 И рече ми: Тая стая която гледа към юг е заради свещениците които пазят стражата на дома;
46 а стаята която гледа към север е заради свещениците които празят стражата на олтаря; те са синовете на Садока, между Левийните синове, които прихождат при Господа да му служат.
47 И премери двора, дължина сто лакти, и ширина сто лакти; четвероъгълен, и олтарят бе пред дома.
48 И заведе ме в притвора на дома и премери околодверията на притвора, пет лакти отсам и пет лакти оттам; и ширината на вратата три лакти отсам и три лакти оттам.
49 Дължината на притвора бе дванадесет лакти, и ширината единадесет лакти; и през [десет] стъпала възлизаха в него; и имаше стълпове при околодверията, един отсам и един оттам.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48