Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 40 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 В двадесет и петото лето на плена ни, в началото на летото, десетия ден на месеца, в четиринадесетото лето след превземането на града, в този ден ръка Господня биде върху мене и ме заведе там.
2 чрез видения Божии ме заведе в Израилевата земя та ме тури върху една най-висока гора, на която към пладне имаше като здание на град.
3 И заведе ме там: и ето человек на когото зракът бе като зрение на мед, и имаше в ръката си ленена връв и мярка от тръст; и той стоеше въ вратата.
4 И человекът ми рече: Сине человечески, виж с очите си, и чуй с ушите си, и тури сърдцето си върху всичко което ти аз покажа; защото за да ти покажа това биде въведен ти тука: извести на Израилевия дом всичко що гледаш.
5 И ето ограда извън дома околовърз, и в ръката на человека тръстна мярка шест лакти, с лакът дълъг лакът и длан; и премери ширината на зданието една тръст, и височината една тръст.
6 Тогаз дойде при вратата които гледаха към изток, и възлезе по стъпалата им, и премери прага на вратата, ширина една тръст; и другия праг, ширина една тръст.
7 И всяко обиталище бе дълго една тръст и широко една тръст; и между обиталищата имаше пет лакти; и прагът на вратата, при притвора който бе при вътрешните врата, една тръст.
8 Тогаз премери притвора на вътрешните врата; и той бе една тръст.
9 После премери притвора на вратата, осем лакти; и околодверията им, два лакта; а притворът на вратата беше извътре.
10 И обиталищата на вратата към изток бяха три отсам и три оттам, и трите на една мярка; и околодверията имаха една мярка отсам и оттам.
11 И премери ширината на входа на вратата, десет лакти; и дължината на вратата, тринадесет лакти.
12 А имаше пред обиталищата разстояние един лакът отсам и разстояние един лакът оттам; и обиталищата бяха шест лакти отсам и шест лакти оттам.
13 После премери вратата от покрива на едното обиталище до покрива на другото: ширината бе двадесет и пет лакти, и двер срещу двер.
14 И направи околодверията шестдесет лакти, до околодверието на двора околовърз на вратата.
15 И от лицето на вратата на входа до лицето на притвора на вътрешните врата бяха петдесет лакти.
16 И имаше прозорци затворени на обиталищата, и на околодверията им извътре вратата околовърз; така и в притворите: имаше прозорци извътре околовърз, а върху всяко околодверие финици.
17 И заведе ме въ по-външния двор, и ето стаи, и помост направен околовърз двора: тридесет стаи върху помоста.
18 И помостът който бе от страните на вратата, според на дължината на вратата, беше подолният помост.
19 И премери ширината от лицето на по-долните врата до лицето на по-вътрешния двор извън, сто лакти към изток и към север.
20 И вратата на външния двор които гледаха към север премери, дължината им и ширината.
21 И обиталищата им бяха три отсам и три оттам: околодверията им и предвратията им бяха според мярката на първите врата: дължината им петдесет лакти, и ширината им двадесет и пет лакти.
22 И прозорците им и предвратията им и финиците им бяха според мярката на вратата които гледаха към изток; и възлизаха при тях през седем стъпала; и предвратията им бяха пред тях.
23 И вратата на вътрешния двор бяха срещу вратата които бяха към север и към изток; и премери от врата до врата сто лакти.
24 И ме заведе към юг, и ето врата които гледаха към юг; и премери околодверията им и предвратията им според истите мерки.
25 И имаше прозорци на тях и на предвратията им околовърз като онези прозорци: дължината петдесет лакти, и ширината двадесет и пет лакти.
26 И възхождането им бе седем стъпала, и предвратията им бяха пред тях; и имаха финици, един отсам и един оттам, на околодверията си.
27 И имаше врата въ вътрешния двор към юг; и премери от врата до врата към юг сто лакти.
28 И заведе ме въ вътрешния двор през южните врата; и премери южните врата според истите мерки,
29 и обиталищата им, и околодверията им, и предвратията им, според истите мерки, и имаше прозорци на тях и на предвратията им околовърз: петдесет лакти дължината, и двадесет и пет лакти ширината.
30 И предвратията околовърз бяха двадесет и пет лакти в дължина, и пет лакти в ширина.
31 И предвратията им бяха към външния двор; и финици върху околодверията им; и осем стъпала възхождането им.
32 И заведе ме във вътрешния двор към изток; и премери вратата според истите мерки.
33 И обиталищата им, и околодверията им, и предвратията им бяха според истите мерки; и имаше прозорци на тях и на предвратията им околовърз: петдесет лакти дължината, и двадесет и пет лакти ширината.
34 И предвратията им бяха към външния двор; и финици върху околодверията им отсам и оттам; и осем стъпала възхождането им.
35 И заведе ме при северните врата; и ги премери според истите мерки,
36 обиталищата им, околодверията им, и предвратията им, и прозорците им околовърз: дължината петдесет лакти, и ширината двадесет и пет лакти.
37 И околодверията им бяха към външния двор; и финици върху околодверията им отсам и оттам; и осем стъпала възхождането им.
38 И имаше една стая; и входът й беше при околодверията на вратата, дето миеха всесъжението.
39 И в притвора на вратата имаше две трапези отсам и две трапези оттам, за да колят върху тях всесъжението, и приношението за грях, и приношението за престъпление.
40 И въ външната страна, дето се възлизаше към входа на северните врата, имаше две трапези; и в другата страна, която бе към притвора на вратата, две трапези.
41 четири трапези имаше отсам и четири трапези оттам при страните на вратата: осем трапези, върх които колеха жъртвите.
42 И четирите трапези за всесъжението бяха от дялан камик, един лакът и пол дължината, е един лакът и пол ширината и един лакът височината; и върху тях туряха оръдията с които колеха всесъжението и жъртвата.
43 И извътре имаше ограждение, една длан ширината, приковано околовърз; а върху трапезите туряха месото на приношенията.
44 И извън на вътрешните врата бяха стаите на певците, въ вътрешния двор който бе върху страните на северните врата; и лицата им бяха към юг: една върху страната на източните врата гледаше към север.
45 И рече ми: Тая стая която гледа към юг е заради свещениците които пазят стражата на дома;
46 а стаята която гледа към север е заради свещениците които празят стражата на олтаря; те са синовете на Садока, между Левийните синове, които прихождат при Господа да му служат.
47 И премери двора, дължина сто лакти, и ширина сто лакти; четвероъгълен, и олтарят бе пред дома.
48 И заведе ме в притвора на дома и премери околодверията на притвора, пет лакти отсам и пет лакти оттам; и ширината на вратата три лакти отсам и три лакти оттам.
49 Дължината на притвора бе дванадесет лакти, и ширината единадесет лакти; и през [десет] стъпала възлизаха в него; и имаше стълпове при околодверията, един отсам и един оттам.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48