Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 41 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 После ме заведе в храма и премери околодверията, шест лакти ширината отсам и шест лакти ширината оттам, ширината на скинията.
2 И ширината на вратата бе десет лакти; и страните на вратата пет лакти отсам и пет лакти оттам; и премери дължината му, четиридесет лакти, и ширината двадесет лакти.
3 И влезе по-вътре и премери околодверието на вратата, два лакта, и вратата шест лакти, и ширината на вратата седем лакти.
4 После премери дължината на тази част от храма, двадесет лакти, и ширината двадесет лакти, според ширината на храма; и рече ми: Това е най-светото място.
5 И премери стената на дома, шест лакти, и ширината на бочните стаи четири лакти, около дома от всякъде.
6 И бочни стаи имаше по три, стая върху стая, и тридесет на ред; и влизаха в стената на храма, съградена околовърз заради бочните стаи, да се държат твърдо без да се набиват в стената на дома.
7 И зданието се разширяваше; и имаше лествица вита която възлизаше в бочните стаи, защото витата лествица на дома възлизаше нагоре околовърз на дома; за то зданието ставаше по-широко нагоре; и така възлязваха от най-долния строп до най-горния през средния.
8 И видях височината на дома околовърз: основанията на бочните стаи бяха една цяла тръст шест лакти големи.
9 Ширината на стената, за извън бочните стаи, бе пет лакти; и оставеното праздно бе мястото на бочните стаи извътре.
10 И между стаите имаше разстояние дванадесет лакти околовърз, около дома.
11 И вратата на бочните стаи бяха към оставената страна, едни врата към север, и едни врата към юг; и ширината на оставеното място бе пет лакти околовърз.
12 А зданието което бе в лицето на отделената страна, към западната страна, бе седемдесет лакти на шир; и стената на зданието, пет лакти в дебелина околовърз; а дължината му деветдесет лакти.
13 И премери дома, сто лакти на длъж; и отделената страна, и зданието, и стените му, сто лакти на длъж.
14 И ширината на лицето на дома и на отделената страна към изток, сто лакти.
15 И премери дължината на зданието което бе в лицето на отделената страна зад нея, и притворите му отсам и оттам, сто лакти, и вътрешния храм, и притворите на двора,
16 праговете, и затворените прозорци, и притворите наоколо в трите им стропа, срещу прага, постлани с дърво околовърз от земята до прозорците, (и прозорците бяха покрити),
17 до над вратата, и до вътрешния дом, и извън, и през всичката стена околовърз извътре и извън; според мерките.
18 И то бе изработено с херувими и с финици, така щото беше финик между херувим и херувим: всеки херувим имаше две лица;
19 и лице человеческо към финика отсам, и лице лъвово към финика оттам: така бе изработено през всичкия дом околовърз.
20 От пода до над вратата бяха изработени херувими и финици, и в стената на храма.
21 Дверостълпите на храма бяха четвероъгълни, и лицето на светилището: видът на единия като вида на другия.
22 Дървеният олтар бе три лакти въ височина, дължината му два лакта; и ъгловете му и дължината му и стените му бяха от дърво; и ми рече: Това е трапезата пред Господа.
23 И храмът и светилището имаха две полудверия.
24 И полудверията имаха две крила, две обращаеми крила, две в едното полудверие, и две крила в другото.
25 И по тях, по полудверията на храма, бяха работени херувими и финици; както бяха работени по стените; и имаше дървени стъпала по лицето на притвора извън.
26 И имаше прозорци затворени и финици отсам и оттам от страните на притвора, и по бочните стаи на дома, и по стъпалата.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48