Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 43 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И заведе ме при вратата, вратата които гледат към изток.
2 И, ето, славата на Бога Израилева идеше от източния път; и гласът му като глас на много води; и земята сияеше от славата му.
3 И видението което видях бе според видението което видях когато дойдох да разваля града; и виденията бяха според видението което видях при реката Ховар; и паднах на лицето си.
4 И славата Господня влезе в дома през пътя на вратата които гледат към изток.
5 И дигна ме духът та ме заведе у вътрешния двор; и, ето, домът бе пълен с слава Господня.
6 И чух глас на едного който ми говореше из дома; и человек стоеше при мене
7 и ми рече: Сине человечески, мястото на престола ми, и мястото на стъпките на нозете ми, дето ще обитавам всред Израилевите синове въ век, и светото ми име, да го не омърси вече домът Израилев, нито те нито царете им, с блудовете си, нито с труповете на царете си, и на високите си места.
8 Като туряха прага си при прага ми, и дверостълпите си при дверостълпите ми, щото не бе освен стената между мене и тях, така мръсяха светото ми име с мерзостите си които струваха за то ги изтребих в яростта си.
9 Сега да отдалечат от мене блудовете си и труповете на царете си и ще обитавам всред тях въ век.
10 Ти, сине человечески, покажи този дом на Израилевия дом, за да се засрамят заради престъпленията си; и да премерят плана.
11 И ако се засрамят за всичко което са сторили, покажи им начертанието на дома, и разпореждането му, и изходите му, и входовете му, и всичките му начертания, и всичките му правила, [и всичките му начертания,] и всичките му закони, и опиши го пред тях, за да упазят всичкото му начертание и всичките му правила, и да ги извършат.
12 Този е законът на дома: На върха на гората всичкий му предел околовърз ще е пресвет: ето, този е законът на дома.
13 И тези са мерките на олтаря в лакти: Лакът един общ лакът и длан: хралупостта му ще е един лакът; и ширината един лакът; а стрехата му в устията му наоколо една педа; и то ще е основанието на олтаря.
14 А от хралупостта която е към земята до долната вежда ще е два лакта, и ширината един лакът; и от по-малката вежда до по-голямата вежда четири лакти, и ширината един лакът.
15 И жъртвеникът ще е четири лакти висок; а от жъртвеника и нагоре ще има четири рога.
16 И жъртвеникът ще е дванадесет лакти на длъж и дванадесет на шир, четвероъгълен към четирите си страни.
17 И веждата ще е четиринадесет лакти на длъж и четиринадесет на шир към четирите си страни; и стрехата около нея половин лакът; и хралупостта й наоколо един лакът: стъпалата й ще гледат към изток.
18 И рече ми: Сине человечески, така говори Господ Иеова: Тези са правилата на олтаря в който ден го направят за да приносят върху него всесъжения и да ръсят върху него кръв.
19 И ще дадеш на свещениците Левитите които са от семето Садоково, които се приближават при мене за да ми служат, говори Господ Иеова, юнец от говедата в приношение за грях.
20 И ще вземеш от кръвта му, и ще туриш върху четирите му рога, и върху четирите ъгла на веждата, и върху стрехата наоколо; и ще го очистиш, и ще направиш умилостивение за него.
21 И ще вземеш юнеца който е в приношение за грях, и ще го изгорят в определеното място на дома, вън от светилището.
22 И въ втория ден ще принесеш ярец от козите непорочен в приношение за грях; и ще очистят олтаря както очистиха с юнеца.
23 Като свършиш чистенето му ще принесеш юнец от говедата непорочен, и овен от стадото непорочен.
24 И ще ги принесеш пред Господа; и свещениците ще хвърлят сол върху тях, и ще ги принесат всесъжение Господу.
25 Седем дни ще принасяш всеки ден ярец в приношение за грях; и ще приносят юнец от говедата и овен от стадото, непорочни.
26 Седем дни ще правят умилостивение за олтаря и ще го чистят; и ще го осветят.
27 И като се изпълнят дните, от осмия ден и после ще принасят свещениците всесъженията ви на олтаря, и примирителните ви приношения; и аз ще ви приема, говори Господ Иеова.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48