Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 45 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И когато делите земята за наследие, ще отделите приношение Господу дял свет от земята: дължината ще е дължина двадесет и пет тисящи тръсти, и ширината десет тисящи: то ще е свето въ всичките си предели наоколо.
2 От тази мярка ще бъдат за светилището петстотин тръсти на длъж, с петстотин на шир, четвероъгълно наоколо, и петдесет лакти наоколо заради предградията му.
3 И тъй, според тази мярка ще премериш дължина двадесет и пет тисящи, и ширина десет тисящи; и в него ще бъде светилището, пресветото място.
4 Това ще е от земята Израилева свят дял за свещениците които слугуват на светилището, които приближават да служат Господу; и ще им бъде място за обиталища, и място свето за светилището.
5 И двадесет и пет тисящи дължина, и десет тисящи ширина ще имат Левитите за себе си, слугите на дома, за стяжание с двадесет стаи.
6 И ще дадете за стяжание на града пет тисящи ширина, и двадесет и пет тисящи дължина, при светия дял: то ще е за всичкия Израилев дом.
7 И заради княза ще има дял от тук и от там на светия дял и на стяжанието на града, в лице на светия дял и в лице на стяжанието на града, от западната страна към запад, и от източната към изток; и дължината ще е според всеки един от дяловете, от западния предел до източния предел.
8 От земята ще е стяжанието му в Израил; и князовете ми няма вече да угнетяват людете ми; а останалото от земята ще дадат на Израилевия дом според племената им.
9 Така говори Господ Иеова: Стига ви, князове Израилеви: отдалечете насилството и грабежа, и правете съдба и правда: дигнете притесненията си от людете ми, говори Господ Иеова.
10 Праведни веси да имате, и праведна ефа, и праведен ват.
11 Ефата и ватът ще са от истата мярка, щото ватът да обзема десетото на кора, и ефата десетото на кора: мярката им ще е според кора.
12 И сикълът ще е двадесет гери: двадесет сикли, двадесет и пет сикли, петнадесет сикли ще е мнасът ви.
13 Приношението който ще приносите е това: Шестата част на ефата от един кор жито; и ще давате шестата част на ефата от един кор ечимик.
14 А заради правилото на елея, от един ват елей ще приносите десетата част на вата от един кор, който е един хомер от десет вати; защото десет вати са един хомер.
15 И от паствата една овца от двестете, от тлъстите пасбища Израилеви. Те да са за хлебно приношение, и всесъжение, и за примирителни приношения, за да се прави умилостивение за тях, говори Господ Иеова.
16 Всичките люде от земята Израилева ще дават това приношение на княза в Израил.
17 А на княза принадлежи да дава всесъженията, и хлебните приношения, и възлиянията в праздниците, и в новомесечията, и в съботите, въ всичките тържества Израилевия дом: той ще приготвя приношението за грях, и хлебното приношение, и всесъжението, и примирителните приношения, за да прави умилостивение за Израилевия дом.
18 Така говори Господ Иеова: В първия месец, в първия ден на месеца, ще вземеш юнец от говедата непорочен, и ще чистиш светилището.
19 И свещеникът ще взема от кръвта на приношението за грях и ще туря на дверостълпите на дома, и върх четирите ъгла на веждата на олтаря, и върху дверостълпите на вратата на вътрешния двор.
20 И така ще правиш в седмия ден на месеца заради всекиго който съгрешава от незнаяне, и заради простия: така ще правите умилостивение за дома.
21 В първия месец, четиринадесетия ден на месеца, ще ви е пасхата, праздник седем дни: безквасни ще ядат.
22 И в онзи ден князът ще приготвя за себе си и за всичките люде на Израилевата земя юнец в приношение за грях.
23 И в седемте дни на праздника ще прави всесъжения Господу, седем юнци и седем овни непорочни всеки ден в седемте дни; и ярец от козите всеки ден за приношение за грях.
24 И ще приготви хлебно приношение една ефа за всеки юнец, и една ефа за всеки овен, и един ин елей за всяка ефа.
25 В седмия месец, в петнадесетия ден на месеца, ще прави в праздника седем дни истото според приношението за грях, според всесъжението, и според хлебното приношение, и според елея.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48