Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 45 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И когато делите земята за наследие, ще отделите приношение Господу дял свет от земята: дължината ще е дължина двадесет и пет тисящи тръсти, и ширината десет тисящи: то ще е свето въ всичките си предели наоколо.
2 От тази мярка ще бъдат за светилището петстотин тръсти на длъж, с петстотин на шир, четвероъгълно наоколо, и петдесет лакти наоколо заради предградията му.
3 И тъй, според тази мярка ще премериш дължина двадесет и пет тисящи, и ширина десет тисящи; и в него ще бъде светилището, пресветото място.
4 Това ще е от земята Израилева свят дял за свещениците които слугуват на светилището, които приближават да служат Господу; и ще им бъде място за обиталища, и място свето за светилището.
5 И двадесет и пет тисящи дължина, и десет тисящи ширина ще имат Левитите за себе си, слугите на дома, за стяжание с двадесет стаи.
6 И ще дадете за стяжание на града пет тисящи ширина, и двадесет и пет тисящи дължина, при светия дял: то ще е за всичкия Израилев дом.
7 И заради княза ще има дял от тук и от там на светия дял и на стяжанието на града, в лице на светия дял и в лице на стяжанието на града, от западната страна към запад, и от източната към изток; и дължината ще е според всеки един от дяловете, от западния предел до източния предел.
8 От земята ще е стяжанието му в Израил; и князовете ми няма вече да угнетяват людете ми; а останалото от земята ще дадат на Израилевия дом според племената им.
9 Така говори Господ Иеова: Стига ви, князове Израилеви: отдалечете насилството и грабежа, и правете съдба и правда: дигнете притесненията си от людете ми, говори Господ Иеова.
10 Праведни веси да имате, и праведна ефа, и праведен ват.
11 Ефата и ватът ще са от истата мярка, щото ватът да обзема десетото на кора, и ефата десетото на кора: мярката им ще е според кора.
12 И сикълът ще е двадесет гери: двадесет сикли, двадесет и пет сикли, петнадесет сикли ще е мнасът ви.
13 Приношението който ще приносите е това: Шестата част на ефата от един кор жито; и ще давате шестата част на ефата от един кор ечимик.
14 А заради правилото на елея, от един ват елей ще приносите десетата част на вата от един кор, който е един хомер от десет вати; защото десет вати са един хомер.
15 И от паствата една овца от двестете, от тлъстите пасбища Израилеви. Те да са за хлебно приношение, и всесъжение, и за примирителни приношения, за да се прави умилостивение за тях, говори Господ Иеова.
16 Всичките люде от земята Израилева ще дават това приношение на княза в Израил.
17 А на княза принадлежи да дава всесъженията, и хлебните приношения, и възлиянията в праздниците, и в новомесечията, и в съботите, въ всичките тържества Израилевия дом: той ще приготвя приношението за грях, и хлебното приношение, и всесъжението, и примирителните приношения, за да прави умилостивение за Израилевия дом.
18 Така говори Господ Иеова: В първия месец, в първия ден на месеца, ще вземеш юнец от говедата непорочен, и ще чистиш светилището.
19 И свещеникът ще взема от кръвта на приношението за грях и ще туря на дверостълпите на дома, и върх четирите ъгла на веждата на олтаря, и върху дверостълпите на вратата на вътрешния двор.
20 И така ще правиш в седмия ден на месеца заради всекиго който съгрешава от незнаяне, и заради простия: така ще правите умилостивение за дома.
21 В първия месец, четиринадесетия ден на месеца, ще ви е пасхата, праздник седем дни: безквасни ще ядат.
22 И в онзи ден князът ще приготвя за себе си и за всичките люде на Израилевата земя юнец в приношение за грях.
23 И в седемте дни на праздника ще прави всесъжения Господу, седем юнци и седем овни непорочни всеки ден в седемте дни; и ярец от козите всеки ден за приношение за грях.
24 И ще приготви хлебно приношение една ефа за всеки юнец, и една ефа за всеки овен, и един ин елей за всяка ефа.
25 В седмия месец, в петнадесетия ден на месеца, ще прави в праздника седем дни истото според приношението за грях, според всесъжението, и според хлебното приношение, и според елея.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48