Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 46 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 Така говори Господ Иеова: Вратата на вътрешния двор които гледат към изток ще бъдат затворени в шестте делнични дни; а в съботния ден ще се отварят, и в деня на новомесечието ще се отварят.
2 И князът ще влезе през пътя на притвора на вратата които са извън, и ще стои при дверостълпа на вратата; и свещениците ще приносят всесъжението му и примирителните му приношения; и той ще се поклони върху прага на вратата. Тогаз ще излезе: вратата обаче няма да се затворят до вечерта.
3 Людете на Израилевата земя ще се кланят такожде въ входа на тези врата пред Господа, в съботите и в новомесечията.
4 А всесъжението което князът ще принося Господу в съботен ден ще е шест непорочни агнета и овен непорочен.
5 И хлебното приношение ще е една ефа за овена; а хлебното приношение за агнетата, колкото му дава ръка; и един ин елей за една ефа.
6 И в деня на новомесечието ще е юнец от говедата непорочен, и шест агнета и овен: непорочни да са.
7 И ще принося хлебно приношение, една ефа за юнеца, и една ефа за овена; а заради агнетата, колкото му стига ръка; и един ин елей за всяка ефа.
8 И когато князът влазя, ще влазя през пътя на притвора на тези врата, и ще излазя през истия път.
9 Но когато людете на тази земя дохождат пред Господа в праздниците, който влязва през пътя на северните врата за да се поклони ще излиза през пътя на южните врата; а който влязва през пътя на южните врата ще излиза през пътя на северните врата: не ще се враща през пътя на вратата през които е влязъл, но ще излиза през онез които са насреща.
10 И князът всред тях като влазят да влазя, и като излазят да излазя.
11 И в тържествата и в праздниците хлебното приношение ще е една ефа за юнеца, и една ефа за овена; а заради агнетата, колкото му дава ръка; и един ин елей за всяка ефа.
12 А когато князът приноси самоволно всесъжение, или самоволни примирителни приношения Господу, тогаз ще му отворят вратата които гледат към изток, и ще принося всесъжението си и примирителните си приношения както прави в съботен ден: тогаз ще излазя; и подир излазянето му ще затворят вратата.
13 И ще приносяш всеки ден всесъжение Господу агне еднолетно непорочно: всяка сутрина ще го приносяш.
14 И ще приносяш за него хлебно приношение всяка сутрина, шестата част на една ефа, и елей третата част на един ин, за да го месиш с брашното: хлебно приношение Господу завсегда чрез повеление вечно.
15 И ще приносят агнето и хлебното приношение и елея всяка сутрина, всесъжение всегдашно.
16 Така говори Господ Иеова: Ако даде князът дар на някого от синовете си, той ще му е наследие: на синовете негови ще е, стяжание ще им е по наследие.
17 Но ако даде дар от наследието си на някого от рабите си, тогаз ще е негов до годината на оставянето: подир нея ще се враща на княза; защото наследието му е на синовете му: тяхно ще бъде.
18 А князът не ще взема от наследието на людете, нито ще ги изважда с насилство из стяжанието им: от стяжанието си ще даде наследие на синовете си, за да се не разпръснуват людете ми всеки от стяжанието си.
19 После ме заведе през входа който е от страните на вратата, към светите стаи на свещениците, които гледат към север; и ето там мястото отзад към запад.
20 И рече ми: Това е мястото дето свещениците ще варят приношението за престъпление и приношението за грях; дето ще пекат хлебното приношение, така щото да ги не износят у външния двор за да осветят людете.
21 И изведе ме въ външния двор и ме заведе около четирите ъгла на двора, и ето двор въ всеки ъгъл на двора.
22 В четирите ъгла на двора имаше оградени дворове, четиридесет лакти на длъж, и тридесет на шир: тези четирите ъгла бяха от една мярка.
23 И имаше един ред шатри около тях, около четирите двора; и имаше готварници устроени под редовете наоколо.
24 И рече ми: Тези са местата за готварите, дето слугите на дома ще варят жъртвите на людете.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48