Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 5 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И ти, сине человечески, вземи си остър нож, вземи си бръснарски бръснач, и обръсни главата си и брадата си: вземи си после къпони, та ги раздели.
2 Третата част ще изгориш в огън всред града когато се изпълнят дните на обсадата; и третата част ще вземеш и ще я насечеш с ножа изоколо; и третата част ще разпръснеш по въздуха, и аз ще извлека нож зад тях.
3 И от тях ще вземеш още малко нещо, и ще ги вържеш в полите си.
4 После вземи още от тях, и хвърли ги всред огъня, и ги изгори в огън: от тук ще излезе огън въ всичкия Израилев дом.
5 Така говори Господ Иеова:
Той е Ерусалим:
Аз го турих всред народите
И околните му страни.
6 Но той промени съдбите ми в беззаконие по-зло от народите,
И повеленията ми по-зле от страните които са около него;
Защото отхвърлиха съдбите ми, и не ходиха в повеленията ми.
7 За то така говори Господ Иеова:
Понеже вие надминахте езичниците които са около вас,
И не ходихте в повеленията ми,
И съдбите ми не извършихте,
Но не сторихте нито според съдбите
На езичниците които са около вас,
8 За то така говори Господ Иеова:
Ето, и аз съм против тебе,
И ще извърша съдби всред тебе пред езичниците.
9 И ще ти направя онова което не съм направил,
Нито ще направя някога подобно нему,
Заради всичките твои мерзости.
10 За то бащи ще изядат чадата си всред тебе,
И чада ще изядат бащите си;
И ще извърша съдби в тебе;
А всичкия ти остатък ще разпръсна към всеки вятър.
11 За то, жив съм аз, говори Господ Иеова,
Непременно, понеже ти оскверни светилището ми
С всичките си мерзости
И с всичките си гнусоти,
И аз прочее ще те отрежа;
И окото ми няма да пощади,
И аз няма да помилвам.
12 Третата ти част ще умрат от мор
И ще се довършат всред тебе от глад;
И третата ти част ще паднат около тебе от меч;
А другата трета част ще разпръсна по всеки вятър,
И ще извлека нож зад тях.
13 И ще се свърши яростта ми,
И ще поставя гнева си върх тях, и ще се удовлетворя;
И ще познаят че аз Господ говорих в ревността си
Когато свърша против тях гнева си.
14 И ще те направя пустиня и поношение
Между народите които са около тебе
Пред всекиго що минува.
15 И това ще бъде укор и присмиване,
Наука и ужас,
На народите които са около тебе,
Когато извърша в тебе съдове с ярост,
И с гняв, и с гневни запрещения:
Аз Господ говорих.
16 Когато изпроводя върх тях злите стрели на глада,
Изтрбителите които ще изпроводя за да ви изтребят,
Ще умножа още глада у вас,
И ще съкруша у вас подкреплението от хляба.
17 И ще проводя върх вас глад и зли зверове,
И ще те обезчадят;
И мор и кръв ще преминат през тебе;
И ще нанеса меч върх тебе;
Аз Господ говорих.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48