Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 7 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И слово Господне биде към мене и казваше:
2 И ти, сине человечески, слушай: така говори Господ Иеова към Израилевата земя: - Свършък, свършък дойде
На четирите краища земни.
3 Свършъкът дойде върх тебе;
И ще изпроводя върх тебе гнева си,
И ще те съдя според пътищата ти,
И ще ти въздам за всите твои мерзости.
4 И окото ми не ще те пощади,
И няма да помилвам,
Но ще ти въздам според пътищата ти,
И ще бъдат всред тебе твоите мерзости;
И ще познаете, че аз съм Господ.
5 Така говори Господ Иеова:
Зло, едно зло, ето, иде:
6 Свършък дойде, свършък дойде:
Подигна се против тебе: ето, стигна.
7 Редът дойде върх тебе който живееш в таз земя:
Времето дойде, денят на разорението се приближи,
А не възклицание по планините.
8 Сега тутакси ще излея гнева си върх тебе,
И ще свърша яростта си върх тебе;
И ще те съдя според пътищата ти,
И ще ти въздам за всите твои мерзости.
9 И окото ми няма да пощади,
И няма да помилвам:
Според пътищата ти ще ти въздам:
И мерзостите ти ще бъдат всред тебе;
И ще познаете че аз съм Господ който поразявам.
10 Ето денят, ето, дойде:
Редът се яви:
Жезълът се разцъвтя, гордостта прозябна,
11 Насилието порасна в жезъл на беззаконие:
Нищо не ще остане от тях,
Нито от множеството им,
Нито от имота им;
И няма да остане великолепие между тях.
12 Времето дойде, денят се приближи:
Да се не радва който купува,
И да не плаче който продава;
Защото има гняв върх всичкото им множество.
13 Защото продавачът няма да се върне при продаденото,
Ако и да се намира още между живите;
Понеже видението за всичкото им множество няма да се върне назад,
И никой няма да утвърди себе си,
чрез беззаконието на живота си.
14 Затръбиха с тръба, и приготви се всичко;
Но никой не отхожда на боя;
Защото гневът ми е върх всичкото им множество.
15 Ножът е извън, и мор и гладът извътре:
Който е на нивата ще умре от нож;
А който в града, глад и морът ще го погълнат.
16 И които от тях избегнат ще се спасят,
И ще бъдат по планините като гълъбите по доловете,
И ще плачат всички тези, всеки заради беззаконията си.
17 Всичките ръце ще ослабнат,
И всичките колена ще станат като вода.
18 И ще се опашат въ вретище,
И ужас ще ги покрие,
И срам ще бъде на всичките лица,
И плешивост на всичките техни глави.
19 Среброто си ще хвърлят по пътищата,
И златото им ще бъде като нечистота:
Среброто им и златото им не ще могат да ги избавят
В деня на гнева Господен:
Няма да наситят душите си, и няма да напълнят чревата си;
Защото се спънаха в беззаконието си.
20 Понеже славата на украшението си превърнаха в гордост,
И направиха от нея образите на своите мерзости,
Омразните си,
За то аз я поставям нечистота за тях,
21 И ще я предам в разграбване в ръце на чужденци,
И корист на нечестивите на земята;
И ще я омърсят.
22 И ще отвърна лицето си от тях;
И ще омърсят непристъпното ми място;
И хищниците ще влязат в него и ще го омърсят.
23 Направи верига;
Защото земята е пълна със съдби на кръвопролитие,
И градът пълен с насилство.
24 За то ще докарам най-злите от народите,
И ще наследят къщите им;
И ще направя да престане гордостта на силните;
И светите им места ще се омърсят.
25 Гибел иде;
И ще потърсят мир, и не ще има.
26 Бедство върх бедство ще дохожда,
И ще пристига вест върх вест:
Тогаз ще поискат от пророк видение;
И ще се изгуби законът от свещеника,
И съветът от старейшините.
27 Царът ще сетува,
И князът ще се облече съ смайване,
И ръцете на земните люде ще ослабнат.
Според пътищата им ще им направя,
И според съдбите им ще ги съдя;
И ще познаят че аз съм Господ.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48