Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Даниил 11 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
1 И аз в първото лето на Дария Мидянина настоявах да го укрепя и уякча.
2 И сега ще ти обадя истината. Ето, още трима царе ще възстанат в Персия; и четвъртият ще е много по-богат от всичките; и като се укрепи в богатството си ще подигне всичко против Гръцкото царство.
3 И ще се въздигне един силен цар, и ще царува с голяма сила, и ще направи според щението си.
4 Щом се въздигне той, ще се съкруши царството му и ще се раздели на четирите ветрища небесни; но не на наследниците му, нито според властта му с която владе; защото царството му ще се изкорени и раздели на други освен тях.
5 И царят на юг ще се укрепи, и един от началниците му; и ще се укрепи повече от него и ще завладее: властта му ще е власт голяма.
6 И подир години ще се съдружат; и дъщерята на южния цар ще дойде при северния цар за да направи съгласие; но тя не ще да удържи силата на мишцата, нито той ще устои нито мишцата му; но ще се предаде тя, и онези които я водеха, и родителят й, и онзи който я укрепяваше на времена.
7 Но от отрасъла на коренете й ще стане един вместо него; и като дойде с сила ще влезе в твърделите на северния цар, и ще действува против тях, и ще се преукрепи.
8 И още ще докара пленници в Египет боговете им, с леяните им, с избраните им съсъди, сребърните и златните; и той ще устои няколко години повече от северния цар.
9 А онзи ще влезе в царството на южния цар, но ще се върне в земята си.
10 А синовете му ще се подигнат на бран, и ще съберат множество от много сили; и един от тях ще дойде с устремление, и ще наводни и замине; и ще дойде пак та ще се подигне на бран до твърдела му.
11 И южният цар ще разсвирепее, и ще излезе и ще ратува с него, със северния цар, който ще опълчи едно множество голямо; но множеството ще се предаде в ръката му.
12 И като превземе множеството, сърдцето му ще се надигне; и ще направи да паднат тми, но няма да се укрепи.
13 И царят северен ще се върне, и ще опълчи множество повече от първото, и ще дойде с устремление в свършъка на определените години, с голяма сила и с много богатство.
14 И в онези времена мнозина ще станат против южния цар; и насилниците от твоите люде ще се подигнат за да изпълнят видението; но ще паднат.
15 И северният цар ще дойде, и ще въздигне окоп, и ще обладае твърделните градове; и мишците на юг не ще противостанат, нито множеството на избраните му, и не ще да има сила за противостоене.
16 И онзи който иде против него ще направи според щението си, и не ще има кой да му противостои; и ще застане в земята на славата, която ще загине от ръцете му.
17 И ще утвърди лицето си за да влезе съ силата на всичкото си царство; и прави ще има с него; и ще действува; и ще му даде дъщеря от жени за разтление чрез нея; но тя не ще устои, нито ще е от към него.
18 После ще обърне лицето си към островите и ще завладее много; но един вожд ще направи да престане поношението от него: освен това ще върне поношението върх него.
19 Тогаз ще обърне лицето си към твърделите на земята си; но ще се препъне и падне, и няма да се намери.
20 И вместо него ще се въздигне един който ще проводи бирник за славата на царството; но в малко дни ще загине, и не чрез гняв нито чрез бой.
21 И вместо него ще се въздигне един нищожен на когото не ще да дадат царска чест; но ще дойде мирно и ще обладае царството с ласкателство.
22 И с мишците на потопящия ще се потопят пред него и ще се съкрушат, а още и сам началникът на завета.
23 И подир съюза с него ще се докара лъстиво; защото ще възлезе, и ще се преукрепи с малко люде.
24 Ще дойде най-паче мирно в тлъстите места на областта, и ще направи което не направиха отците му и отците на отците му: ще раздели помежду тях грабеж, и користи, и богатство; и ще ухитри хитростите си против твърделите, и то до време.
25 И ще подигне силата си и сърдцето си против южния цар с голяма сила; и южният цар ще се подигне на бран с голяма и много крепка сила; но не ще може да устои, защото ще ухитрят хитрости против него.
26 И онези които ядат изрядните му ястия ще го съкрушат; и войската му ще наводни; и мнозина ще паднат убити.
27 А сърдцата на двамата тези царе ще са в лукавство, и ще говорят лъжи на истата трапеза; но то не ще да напредне, понеже свършъкът още ще е в определеното време.
28 Тогаз ще се върне в земята си с голямо богатство; и сърдцето му ще е против светия завет; и ще действува, и ще се върне в земята си.
29 В определеното време ще се върне и дойде към юг; но сетният път не ще да е като първия;
30 защото корабите на Китийците ще дойдат против него; и ще се смири, и върне, и ще се разяри против светия завет; и ще подействува, и ще се върне, и ще се споразумее с онези които са оставили светия завет.
31 И мишци ще се подигнат от него, и ще омърсят светилището на силата, и ще отнемат всегдашната жъртва, и ще поставят мерзостта на запустението.
32 И ще разстлее с ласкателства онези които беззаконуват в завета но людете които познават Бога своего ще се укрепят и ще действуват.
33 И разумните от людете ще научат мнозина; но ще подпаднат под меч и под пламик, под пленове и под користвувания, за време.
34 И когато пострадат, ще им се помогне с малка помощ; мнозина обаче ще се приложат при тях с ласкателства.
35 И от разумните ще пострадат, за да се опитат, и да се очистят, и да се избелят до сетното време; защото и то ще стане в определеното време.
36 И царят ще направи според щението си, и ще се възвиси, и ще се възвеличи над всякакъв бог, и ще велеречи против Бога на боговете, и ще благоденствува доде се скончае гневът; защото определеното ще се изпълни.
37 И няма да се грижи за боговете на отците си, нито за желание на жени, нито ще се грижи за никакъв бог; защото ще се наголеми над всичките.
38 А бога на твърделите ще прослави на мястото му; и едного бога, когото отците му не познаха, ще почте с злато и сребро, и с скъпоценни камене, и с желателни вещи.
39 Така ще направи в крепките твърдели с бог чужд: които го познаят, ще им умножи слава, и ще ги направи да владеят над мнозина; и земята ще раздели за въздаяние.
40 И в сетното време южният цар ще се сбоде с него; и северният цар ще дойде против него като вихрушка, с колесници, и с конници, и с много кораби; и ще дойде по местата, и ще наводни и замине:
41 ще влезе още в земята на славата, и много места ще се низвърнат; но тези ще избегнат от ръката му: Едом, и Моав, и първенствуващия на Амоновите синове.
42 И ще простре ръката си върху местата; и Египетската земя няма да избегне.
43 И ще обладае съкровищата на златото и на среброто и всичките желателни на Египет; и Ливияните и Етиопяните ще бъдат подир стъпките му.
44 Но известия от изток и от север ще го смутят; за то ще излезе с голяма ярост за да погуби и да изтреби мнозина.
45 И ще постави шатрите на царското си население между морята върху славната света гора; но ще дойде в свършъка си, и не ще има кой да му помага.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12