Търсене в Библията онлайн
 
Даниил 7 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
1 В първата година на Валтасара Вавилонския цар Даниил видя сън, и видения на главата си върху одъра си; тогаз писа съна, и приказа оглавлението на думите.
2 Даниил говори и рече: Аз видях във видението си ноще, и, ето, четирите ветрища небесни се устремиха върх голямото море.
3 И четири големи зверове възлезоха из морето различни един от друг.
4 Първият бе като лъв, и имаше крила орлови: гледах доде се изскубаха крилата му, и стана от земята, и застана на нозете си като человек, и человеческо сърдце му се даде.
5 И ето после вторий звяр приличен на мечка, и се подигна от едната страна, и имаше три ребра в устата си между зъбите си; и му думаха така: Стани, изяж много плъти.
6 Подир това видях, и ето друг като рис, който имаше на гърба си четири птичи крила: звярът имаше още и четири глави; и му се даде власт.
7 Подир това видях въ виденията на нощта, и ето четвъртий звяр, страшен и ужасен и твърде як; и имаше големи железни зъби: пояждаше и съкрушаваше, и стъпкуваше остатъка с нозете си; и той различаваше от всичките зверове които бяха преди него; и имаше десет рога.
8 Преглеждах роговете, и, ето, друг малък рог излезе между тях, пред който три от първите рогове се изкорениха; и, ето, в този рог имаше очи като человечески очи, и уста които говореха наголемо.
9 Гледах додето престоли се положиха, и Ветхият с Дни седна, на когото облеклото беше бяло като сняг, и космите на главата му като чиста вълна, престолът му огнени пламици, колелата му огън палещ.
10 Река огнена изпред него излизаше и течеше: тисяща тисящи му слугуваха, и тми на тми предстояваха пред него: съдилището седна, и книгите се отвориха,
11 Гледах тогаз, поради гласа на великите думи които рогът говореше, гледах доде се умъртви звярът, и тялото му се погуби и се даде на изгорение огнено.
12 А за другите зверове, властта им се отне; но даде им се продължение на живот до време и пора.
14 И даде се нему власт и слава и царуване за да му служат всичките народи, племена, и езици: властта му е власт вечна която няма да премине, и царуването му което няма да се развали.
15 Аз Даниил наскърбих се в духа си вътре в тялото си; и виденията на главата ми ме смутиха.
16 Приближих се при едного от предстоещите и исках да науча от него истината за всичко това. И говори ми и яви ми тълкованието на тези неща.
17 Тези четири големи зверове са четири царе които ще се дигнат от земята.
18 Но светите на Вишнаго ще приемат царството, и ще имат царството въ век и въ веки веков.
19 Тогаз исках да науча истината за четвъртия звяр който различаваше от всичките други, твърде страшен, на когото зъбите бяха железни и ноктите му медни: пояждаше, съкрушаваше, и стъпкуваше остатъка с нозете си, -
20 и за десетте рога които бяха на главата му, и за другия който излезе и пред който паднаха три, - за онзи рог който имаше очи, и уста които говореха наголямо, на когото видът бе по-як нежели на другарите му.
21 Гледах, и онзи рог правеше бранъ с светите, и преукрепяваше се против тях,
22 доде дойде Ветхият с Дни, и даде се съдът на светите на Вишнаго; и времето стигна, и светите взеха царството.
23 Така рече той: четвъртий звяр ще е четвъртото царство на земята, което ще различава от всичките царства, и ще изяде всичката земя, и ще я стъпче и съкруши.
24 И десетте рога са десет царе които ще станат от това царство; и след тях друг ще стане; и той ще различава от първите, и ще покори трима царе.
25 И ще говори думи против Вишнаго, и ще угнетява светите на Вишнаго, и ще размисли да промени времена и закони; и ще се дадат в ръката му до време и времена и пол време.
26 Съдилище обаче ще седне, и ще се отнеме властта му, за да се изтреби и погуби до край.
27 И царството, и властта, и величието на царствата които са под всичкото небе ще се даде на людете на светите на Вишнаго, на когото царството е царство вечно; и всичките власти ще служат и ще се покорят нему.
28 До тук е свършъкът на това нещо. Колкото заради мене Даниила, размишленията ми много ме смущаваха, и зракът ми се измени в мене; но упазих това нещо в сърдцето си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12