Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Даниил 7 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
1 В първата година на Валтасара Вавилонския цар Даниил видя сън, и видения на главата си върху одъра си; тогаз писа съна, и приказа оглавлението на думите.
2 Даниил говори и рече: Аз видях във видението си ноще, и, ето, четирите ветрища небесни се устремиха върх голямото море.
3 И четири големи зверове възлезоха из морето различни един от друг.
4 Първият бе като лъв, и имаше крила орлови: гледах доде се изскубаха крилата му, и стана от земята, и застана на нозете си като человек, и человеческо сърдце му се даде.
5 И ето после вторий звяр приличен на мечка, и се подигна от едната страна, и имаше три ребра в устата си между зъбите си; и му думаха така: Стани, изяж много плъти.
6 Подир това видях, и ето друг като рис, който имаше на гърба си четири птичи крила: звярът имаше още и четири глави; и му се даде власт.
7 Подир това видях въ виденията на нощта, и ето четвъртий звяр, страшен и ужасен и твърде як; и имаше големи железни зъби: пояждаше и съкрушаваше, и стъпкуваше остатъка с нозете си; и той различаваше от всичките зверове които бяха преди него; и имаше десет рога.
8 Преглеждах роговете, и, ето, друг малък рог излезе между тях, пред който три от първите рогове се изкорениха; и, ето, в този рог имаше очи като человечески очи, и уста които говореха наголемо.
9 Гледах додето престоли се положиха, и Ветхият с Дни седна, на когото облеклото беше бяло като сняг, и космите на главата му като чиста вълна, престолът му огнени пламици, колелата му огън палещ.
10 Река огнена изпред него излизаше и течеше: тисяща тисящи му слугуваха, и тми на тми предстояваха пред него: съдилището седна, и книгите се отвориха,
11 Гледах тогаз, поради гласа на великите думи които рогът говореше, гледах доде се умъртви звярът, и тялото му се погуби и се даде на изгорение огнено.
12 А за другите зверове, властта им се отне; но даде им се продължение на живот до време и пора.
13 Гледах в нощните видения, и, ето, един като Син человечески идеше с облаците небесни и стигна до Ветхия с Дни; и го въведоха пред него.
14 И даде се нему власт и слава и царуване за да му служат всичките народи, племена, и езици: властта му е власт вечна която няма да премине, и царуването му което няма да се развали.
15 Аз Даниил наскърбих се в духа си вътре в тялото си; и виденията на главата ми ме смутиха.
16 Приближих се при едного от предстоещите и исках да науча от него истината за всичко това. И говори ми и яви ми тълкованието на тези неща.
17 Тези четири големи зверове са четири царе които ще се дигнат от земята.
18 Но светите на Вишнаго ще приемат царството, и ще имат царството въ век и въ веки веков.
19 Тогаз исках да науча истината за четвъртия звяр който различаваше от всичките други, твърде страшен, на когото зъбите бяха железни и ноктите му медни: пояждаше, съкрушаваше, и стъпкуваше остатъка с нозете си, -
20 и за десетте рога които бяха на главата му, и за другия който излезе и пред който паднаха три, - за онзи рог който имаше очи, и уста които говореха наголямо, на когото видът бе по-як нежели на другарите му.
21 Гледах, и онзи рог правеше бранъ с светите, и преукрепяваше се против тях,
22 доде дойде Ветхият с Дни, и даде се съдът на светите на Вишнаго; и времето стигна, и светите взеха царството.
23 Така рече той: четвъртий звяр ще е четвъртото царство на земята, което ще различава от всичките царства, и ще изяде всичката земя, и ще я стъпче и съкруши.
24 И десетте рога са десет царе които ще станат от това царство; и след тях друг ще стане; и той ще различава от първите, и ще покори трима царе.
25 И ще говори думи против Вишнаго, и ще угнетява светите на Вишнаго, и ще размисли да промени времена и закони; и ще се дадат в ръката му до време и времена и пол време.
26 Съдилище обаче ще седне, и ще се отнеме властта му, за да се изтреби и погуби до край.
27 И царството, и властта, и величието на царствата които са под всичкото небе ще се даде на людете на светите на Вишнаго, на когото царството е царство вечно; и всичките власти ще служат и ще се покорят нему.
28 До тук е свършъкът на това нещо. Колкото заради мене Даниила, размишленията ми много ме смущаваха, и зракът ми се измени в мене; но упазих това нещо в сърдцето си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12