Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Осия 14 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
1 Израилю, обърни се към Господа Бога твоего;
Защото си паднал ти чрез беззаконието си.
2 Вземете със себе си думи
И обърнете се към Господа:
Речете му: Отнеми всеко беззаконие наше,
И приими ни благосклонно;
И ще отдадем жъртви от устните си.
3 Асур няма да ни спаси:
Ние няма да ездим на коне;
И няма вече да речем на дялото на ръцете си: Богове сте ни;
Защото чрез тебе ще се помилва сирачето.
4 Ще изцеля отстъплението им,
Ще ги възлюбя от своя воля;
Защото яростта ми се отвърна от него.
5 Аз ще съм като роса на Израиля:
Като крин ще процъвти той,
И ще разпростре корените си като дърво Ливаново.
6 Ветвите му ще се разпрострат:
Славата му ще бъде като на маслина,
И уханието му като Ливановото.
7 Ще се върнат и седнат под сенката му:
Ще се съживят като жито,
И ще прорастат като лоза:
Поменът му ще бъде като вино Ливаново.
8 Ефрем ще рече: Що имам вече с идолите?
Аз чух и го пазих:
Аз му съм като елха приснозелена:
От мене плодът ти произлезе.
9 Кой е мъдър, и ще разумее тези неща?
Разумен, и ще ги познае?
Защото са прави пътищата Господни,
И праведните ще ходят по тях,
А престъпниците ще паднат в тях.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14