Търсене в Библията онлайн
 
Йоил 2 глава
×
1  2  3 
1 Възтръбете с тръба в Сион,
И възкликнете в светата ми гора:
Да се разтреперят всички които населяват земята;
Защото иде денят Господен, защото е близу, -
2 Ден на тъмнина и на мрак,
Ден на облак и на мъгла:
Като зора се разпростират върху горите
Люде много и силни:
Подобни тям не са били от века,
Нито подир тях ще бъдат до годините на родове и родове.
3 Огън пояжда пред тях,
И пламик опаля подир тях:
Земята е като рай Едемски пред тях,
И подир тях пустиня пуста;
И няма да избегне от тях нищо.
4 Видът им е като вид на коне;
И като конници, така ще тичат.
5 Като тропот на колесници
Ще скачат по върховете на горите,
Като хвучение на огнен пламик
Който пояжда тръстта,
Като крепки люде опълчени на бой.
6 Пред тях народите ще се разтреперят:
Всичките лица ще побледнеят.
7 Ще тичат като юнаци:
Като мъже ратници ще се качат на стената,
И ще отиват всеки в пътя си,
И не ще да развалят редовете си.
8 И не ще да оттласнат един другого:
Ще отиват всеки в пътя си;
И като падат върху оръжията
Няма да се наранят.
9 Ще обикалят в града,
Ще тичат по стената,
Ще се качват по къщите,
Ще влизат през прозорците като крадец.
10 Земята ще се потресе пред тях:
Небесата ще треперят:
Слънцето и луната ще помръкнат;
И звездите ще оттеглят светенето си.
11 И Господ ще издаде гласа си пред войската си;
Защото станът му е много голям;
Защото извършителят на словото му е крепък;
Защото денят Господен е голям и твърде страшен;
И кой може да го стърпи?
12 И сега вече, говори Господ,
Обърнете се към мене със всичкото си сърдце,
И с пост, и с плач, и с ридание.
13 И раздерете сърдцето си, а не дрехите си,
Та се обърнете към Господа Бога вашего;
Защото е милостив и щедър,
Дълготърпелив и многомилостив,
И разкайва се за злото.
14 Кой знае, ще се повърне ли и разкае той,
Та да остави благословение вслед себе си
За хлебно приношение и възлияние на Господа Бога вашего?
15 Затръбете с тръба в Сион,
Осветете пост, проповядайте тържество.
16 Съберете людете, осветете събранието,
Свикайте старейшините,
Съберете младенците и които сучат от цица:
Да излезе младоженецът из ложницата си,
И невестата из чертога си.
17 Да плачат свещениците,
Служителите Господни,
Между притвора и олтаря,
И да рекат: Пощади, Господи, людете си,
И не дай наследието си в поношение,
Да ги обладаят езичниците:
Защо да рекат между народите: Де е техний Бог?
18 И Господ ще поревнува за земята си,
И ще се смили за людете си:
19 Ей, Господ ще отговори и рече на людете си:
Ето аз ще ви проводя житото,
И виното, и елея, та ще се наситите от тях;
И няма да ви направя вече поношение между народите.
20 Но ще отдалеча от вас северния противоборец,
И ще го оттласна към земя безводна и пуста,
С лицето му към източното море,
А задната му страна към западното море;
И зловонието му ще възлезе,
И смрадът му ще се възвиши,
Защото е направил величия
21 Не бой се, земльо, радвай се и весели се;
Защото Господ ще направи величия.
22 Не треперете скотове полски;
Защото пасбищата на пустинята прозябват,
Защото дървото носи плода си,
Смоковницата и лозата издават силата си.
23 И вие, чада Сионови, радвайте се,
И веселете се в Господа Бога вашего;
Защото ви даде есенен дъжд с време
И ще ви одъжди дъжд есенен
И пролетен в първия месец.
24 И гумната ще се напълнят с жито,
И жлебовете ще преливат с вино и елей.
25 И ще въздам годините които изпояде скакалецът,
Ателавът, и пръгът, и гъсеницата,
Голямата моя войска която проводих против вас
26 И ще ядете изобилно и ще се наситите
И ще похвалите името на Господа Бога вашего
Който направи чудесни дела с вас;
И людете ми няма да се посрамят във век.
27 И ще познаете че аз съм всред Израил,
И аз съм Господ Бог ваш, и няма друг никой;
И людете ми няма да се посрамят във век.
29 А още на рабите и на рабините
В онези дни ще изливам Духа си.
30 И ще покажа чудеса на небесата и на земята,
Кръв, и огън, и стълпове от дим.
31 Слънцето ще се обърне в тъмнина,
И луната в кръв,
Преди да дойде денят Господен, великият и страшният.
Цариградски превод
1  2  3