Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Йоил 3 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3 
1 Защото, ето, в онези дни и в онова време,
Когато върна пленниците на Юда и на Ерусалим,
2 Ще събера още всичките народи
Та ще ги сваля в Йосафатовия дол,
И ще се съдя с тях там
За людете си и наследието си Израиля,
Когото разпръснаха между езичниците,
И си разделиха земята ми;
3 И хвърлиха жребия заради людете ми;
И дадоха дете за блудница;
И продаваха момиче за вино та пиеха.
4 И що имате още да направите с мене вие, Тире, и Сидоне,
И всички Палестински предели?
Ще ми въздадете ли въздаяние?
А вие ако ми въздадете,
То без забава скоро ще върна въздаянието ви върху главите ви.
5 Защото взехте среброто ми и златото ми,
И избраното ми благо изнесохте в храмовете си.
6 А Юдините синове и Ерусалимските синове
Продадохте ги на Гръцките синове,
За да ги отдалечите от пределите им.
7 Ето, аз ще ги дигна от мястото
Дето ги продадохте,
И ще върна въздаянието ви на главата ви.
8 И ще продам вашите синове и вашите дъщери
В ръката на Юдините синове;
И ще ги продадат на Савците, на народ далечен;
Защото Господ говори.
9 Прогласете това в народите,
Посветете бран, подигнете юнаците,
Да се приближават, да възлизат всичките ратни мъже:
10 Изковете палечниците си за ножове
И сърповете си за копия:
Немощният да говори: Аз съм юнак.
11 Съберете се и дойдете от около,
Всички народи, та се приберете на куп:
Там свали ти Господи, юнаците си.
12 Да станат и да възлязат народите в дола Йосафатов;
Защото там ще седна да съдя всичките народи изоколо.
13 Турете сърп, защото жетвата е узряла:
Дойдете, слезте; защото жлебът е пълен,
Поджлебниците се преливат;
Понеже злината им е голяма.
14 Множества, множества в дола на отсъждането;
Защото е близу денят Господен в дола на отсъждането.
15 Слънцето и луната ще помръкнат,
И звездите ще оттеглят светенето си.
16 А Господ ще изрикае от Сион,
И ще изпрати гласа си от Ерусалим;
И небесата и земята ще се потресат;
Но Господ ще е прибежище на людете си,
И крепост на Израилевите синове.
17 Така ще познаете че аз съм Господ Бог ваш
Който обитавам в Сион, и в светата си гора:
Тогаз Ерусалим ще е свет,
И чужденци няма да минат вече през него.
18 И в онзи ден
Из горите ще капе мъст,
И из хълмовете ще тече мляко,
И по всичките Юдини потоци ще текат води,
И извор ще излезе из дома Господен
И ще пои Ситимския дол.
19 Египет ще е запустян,
И Едом ще е пустиня пуста,
Заради неправдите към синовете Юдини;
Защото проляха кръв неповинна в земята им.
20 А Юда ще бъде населен във век,
И Ерусалим из род в род.
21 И ще очистя кръвта им която не съм очистил:
И Господ ще обитава в Сион.
Цариградски превод
1  2  3