Търсене в Библията онлайн
 
Левит 10 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
1 И взеха Аароновите синове, Надав и Авиуд, всеки кадилницата си, и туриха в тях огън, и на него туриха темян, и принесоха пред Господа чужд огън, когото не бе им заповядал.
2 И излезе огън от лицето Господне и пояде ги; и умряха пред Господа.
3 Тогаз рече Моисей Аарону: Това е което рече Господ когато каза: Аз ще се осветя в онези които се приближат при мене, и ще се прославя пред всичките люде. И Аарон замълча.
4 И повикна Моисей Мисаила и Елисафана, синовете на Озиила, Аароновия стрика, и рече им: Пристъпете, вземете братията си изпред светилището, и изнесте ги вън от стана
5 И те пристъпиха и изнесоха ги с хитоните им вън от стана, както рече Моисей.
6 И рече Моисей на Аарона и на синовете му Елеазара и Итамара: Главите си да не откриете, и дрехите си да не раздерете, за да не умрете и да не дойде гняв на всичкото събрание; но братията ви, всичкий Израилев дом, нека плачат за изгарянето което направи Господ.
7 И да не излезете от дверите на скинията на събранието, за да не умрете; защото маслото на помазването Господне е на вас. И направиха според словото Моисеево.
8 И говори Господ Аарону и рече:
9 Вино и сикера да не пиете, ти и синовете ти с тебе, когато влизате в скинията на събранието, за да не умрете: това ще бъде вечно узаконение в родовете ви,
10 и за да разпознавате между свето и скверно и между нечисто и чисто,
11 и за да учите Израилевите синове всичките повеления които им говори Господ чрез Моисеева ръка.
12 И рече Мосей на Аарона и на останалите му синове Елеазара и Итамара: Вземете хлебното приношение което е останало от Господните жъртви, и яжте го безквасно при олтаря; защото е пресвето.
13 И да го ядете на свето място; понеже то е определено за тебе и определено за синовете ти от жъртвите Господни; защото така ми е заповядано.
14 И гръдите на движимото приношение и бедрото на възвишаемото ще ядете на чисто месо, ти и синовете ти и дъщерите ти с тебе; защото то е определено за тебе и определено за синовете ти, дадено от примирителните жертви на Израилевите синове.
15 Бедрото на възвишаемото и гръдите на движимото приношение да донесат: наедно с приношенията на тлъстината да ги подвижат за движимо приношение пред Господа: и да бъде твое и на синовете ти с тебе по вечно узаконение, както заповяда Господ.
16 И търсеше прилежно Моисей яреца на приношението за грях, и, ето, беше изгорен; и разгневи се на Елеазара и на Итамара, останалите Ааронови синове, и рече:
17 Защо не ядохте приношението за грях на свето място? защото е пресвето; и дадено ви е за да дигате беззаконието от събранието, и да правите умилостивение за тях пред Господа.
18 Ето, кръвта му не се внесе в светилището: трябваше непременно да го ядете в светилището, както заповядах.
19 И рече Аарон Моисею: Ето, те принесоха днес приношението си за грях и всесъжението си пред Господа; и таквиз работи ми се случиха; и ако бих ял днес приношението за грях, това ще ли бъде угодно пред очите Господни?
20 И като чу Моисей стана му угодно това.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27