Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Левит 10 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
1 И взеха Аароновите синове, Надав и Авиуд, всеки кадилницата си, и туриха в тях огън, и на него туриха темян, и принесоха пред Господа чужд огън, когото не бе им заповядал.
2 И излезе огън от лицето Господне и пояде ги; и умряха пред Господа.
3 Тогаз рече Моисей Аарону: Това е което рече Господ когато каза: Аз ще се осветя в онези които се приближат при мене, и ще се прославя пред всичките люде. И Аарон замълча.
4 И повикна Моисей Мисаила и Елисафана, синовете на Озиила, Аароновия стрика, и рече им: Пристъпете, вземете братията си изпред светилището, и изнесте ги вън от стана
5 И те пристъпиха и изнесоха ги с хитоните им вън от стана, както рече Моисей.
6 И рече Моисей на Аарона и на синовете му Елеазара и Итамара: Главите си да не откриете, и дрехите си да не раздерете, за да не умрете и да не дойде гняв на всичкото събрание; но братията ви, всичкий Израилев дом, нека плачат за изгарянето което направи Господ.
7 И да не излезете от дверите на скинията на събранието, за да не умрете; защото маслото на помазването Господне е на вас. И направиха според словото Моисеево.
8 И говори Господ Аарону и рече:
9 Вино и сикера да не пиете, ти и синовете ти с тебе, когато влизате в скинията на събранието, за да не умрете: това ще бъде вечно узаконение в родовете ви,
10 и за да разпознавате между свето и скверно и между нечисто и чисто,
11 и за да учите Израилевите синове всичките повеления които им говори Господ чрез Моисеева ръка.
12 И рече Мосей на Аарона и на останалите му синове Елеазара и Итамара: Вземете хлебното приношение което е останало от Господните жъртви, и яжте го безквасно при олтаря; защото е пресвето.
13 И да го ядете на свето място; понеже то е определено за тебе и определено за синовете ти от жъртвите Господни; защото така ми е заповядано.
14 И гръдите на движимото приношение и бедрото на възвишаемото ще ядете на чисто месо, ти и синовете ти и дъщерите ти с тебе; защото то е определено за тебе и определено за синовете ти, дадено от примирителните жертви на Израилевите синове.
15 Бедрото на възвишаемото и гръдите на движимото приношение да донесат: наедно с приношенията на тлъстината да ги подвижат за движимо приношение пред Господа: и да бъде твое и на синовете ти с тебе по вечно узаконение, както заповяда Господ.
16 И търсеше прилежно Моисей яреца на приношението за грях, и, ето, беше изгорен; и разгневи се на Елеазара и на Итамара, останалите Ааронови синове, и рече:
17 Защо не ядохте приношението за грях на свето място? защото е пресвето; и дадено ви е за да дигате беззаконието от събранието, и да правите умилостивение за тях пред Господа.
18 Ето, кръвта му не се внесе в светилището: трябваше непременно да го ядете в светилището, както заповядах.
19 И рече Аарон Моисею: Ето, те принесоха днес приношението си за грях и всесъжението си пред Господа; и таквиз работи ми се случиха; и ако бих ял днес приношението за грях, това ще ли бъде угодно пред очите Господни?
20 И като чу Моисей стана му угодно това.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27