Търсене в Библията онлайн
 
Левит 13 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
1 И говори Господ Моисею и Аарону и рече:
2 Когато някой человек има по кожата на снагата си оток, или краста, или лъскаво петно, и стане върху кожата на снагата му рана от проказа, да се заведе при Аарона свещеника, или при едного от синовете му свещениците.
3 И свещеникът да прегледа раната на кожата на снагата; и ако влакната на раната са побелели, и раната се види по-дълбока от кожата на снагата му, тя е рана на проказа; и свещеникът като го прегледа ще го обяви нечист.
4 Но ако лъскавото петно е бяло на кожата на снагата му, и на вид не е по-дълбоко от кожата, и влакната му не са се променили в бяло, то свещеникът да затвори оногози който има раната седем дни;
5 и в седмия ден да го прегледа свещеникът; и ако види че раната е в стоене, и не се е разпростряла раната по кожата, тогаз свещеникът да го затвори други седем дни;
6 и пак да го прегледа свещеникът в седмия ден; и раната ако е завенала, и не се е разпростряла раната по кожата, тогаз свещеникът да го обяви чист: то е краста; и да изпере дрехите си и ще бъде чист.
7 Ако ли се е разпростряла много крастата по кожата подир явяването му пред свещеника за очищението си, той трябва да се яви пак на свещеника.
8 И ако види свещеникът че се е разпростряла крастата по кожата, тогаз свещеникът ще го обяви за нечист: това е проказа.
9 Когато един человек има рана от проказа, то да се заведе той при свещеника;
10 и свещеникът ще прегледа, и ако отокът на кожата е бял, влакната са се променили на бели, и има живо месо в отока,
11 това е стара проказа на кожата на снагата му; и свещеникът трябва да го обяви за нечист: да го не затвори, защото е нечист.
12 Но ако се е разпростряла много проказата по кожата, и е покрила всичката кожа на имащия раната от главата му до нозете му, колкото могат да видят очите на свещеника,
13 тогаз ще прегледа свещеникът, и ако е проказата покрила всичката му снага, да покаже чист оногози който има раната: тя се е променила всичката в бяло: той е чист.
14 Но в който ден се покаже в него живо месо, да бъде нечист.
15 И като прегледа свещеникът живото месо ще го обяви нечист: живото месо е нечисто: то е проказа.
16 Или ако, живото месо се промени пак и стане бяло, да дойде при свещеника;
17 И ще го прегледа свещеникът, и ако се е променила раната на бяло, тогаз да обяви свещеникът чист оногози който има раната: той е чист.
18 Ако снагата на някого е имала на кожата струпей и е оздравял,
19 и на мястото на струпея ако е станало бял оток, или лъскаво петно бяло червеникаво, той да се покаже на свещеника;
20 и свещеникът ще прегледа, и ако се види по-дълбоко от кожата, и влакната му са се променили в бяло, то да го обяви свещеникът за нечист: това е рана на проказа която е избухнала в струпея.
21 И ако я прегледа свещеникът, и, ето, няма бели влакна в нея, и не е по-дълбока от кожата, и завенала е, тогаз свещеникът да го затвори седем дни;
22 и ако се е разпростряла по кожата много, тогаз свещеникът да го обяви за нечист: то е язва.
23 Но ако лъскавото петно остава на мястото си, и не се е разпростряло, то е белег на струпея; и свещеникът да го обяви за чист.
24 Ако ли снагата на някого има по кожата си изгорено от огън, и оздравялото на изгореното има лъскаво петно, бяло червеникаво, или бяло,
25 тогаз ще прегледа свещеникът; и ако влакната на лъскавото петно са се променили в бяло и на вид е по-дълбоко от кожата, то е проказа която е избухнала в изгореното; и свещеникът да го обяви нечист: то е язва на проказа.
26 Ако ли свещеникът го прегледа, и, ето, няма бели влакна в лъскавото петно, и не е по-дълбоко от кожата, и завенало е, то да го затвори свещеникът седем дни;
27 и да го прегледа свещеникът в седмия ден; и ако се е то разпростряло много по кожата, тогаз да го обяви свещеникът за нечист: то е язва на проказа.
28 Ако ли лъскавото петно си стои на мястото, и не се е разпростряло по кожата, и е завенало, това е оток от изгореното; и свещеникът да го обяви за чист, понеже е белег от изгореното.
29 И ако мъж или жена има рана на главата или на брадата,
30 то да прегледа свещеникът раната; и ако е на вид по-дълбока от кожата, и в нея има тънки влакна руси, то да го обяви свещеникът нечист: то е кел, проказа на главата или на брадата.
31 Ако ли прегледа свещеникът раната на келя, и, ето, на вид не е по-дълбока от кожата, и няма черни влакна в нея, тогаз свещеникът да затвори седем дни оногози който има раната на келя;
32 и да прегледа свещеникът оногози който има раната в седмия ден; и ако не се е разпрострял келът, и няма в него руси влакна, и на вид келът не е по-дълбок от кожата,
33 той да се обръсне, но келевото да не обръсне, и свещеникът да затвори келевия други седем дни.
34 И в седмия ден да прегледа свещеникът келя: и ако келът не се е разпрострял по кожата, и на вид не е по-дълбок от кожата, то да го обяви свещеникът за чист; и той да изпере дрехите си, и ще бъде чист;
35 Ако ли подир очищението му се е разпрострял много келът по кожата,
36 то да го прегледа свещеникът; и ако келът се е разпрострял по кожата, свещеникът да не търси руси влакна: той е нечист.
37 Но ако прегледа че келът е в стоене, и са проникнали черни влакна в него, келът е оздравял, той е чист; и ще го обяви свещеникът за чист.
38 И ако мъж или жена има по кожата на снагата си лъскави петна бели,
39 то да прегледа свещеникът; и ако лъскавите петна по кожата на снагата му са белезникави, лишай е избухнал по кожата: той е чист.
40 И ако се е оскубала главата на някого, той е плешив, чист е.
41 И ако му се е оскубала главата към лицето, възлис е, чист е;
42 но ако в плешината или в възлисината има бяла рана, червеникава, проказа е която е излязла в плешината му или в възлисината му.
43 И свещеникът ще го прегледа; и ако отокът на раната е бял червеникав в плешината му или в възлисинита му, както се види проказата по кожата на снагата,
44 той е прокажен человек, нечист е; свещеникът да го обяви за нечист съвсем; той има раната си на главата си.
45 И на прокажения който има тази рана дрехите му да се раздерат, и главата му да бъде непокрита, и устните си да покрие, и да вика: Нечист, нечист!
46 През всичките дни до когато бъде раната на него ще е нечист; нечист е той, и да седи отлъчен: вън от стана да бъде обиталището му.
47 И ако бъде раната на проказата в дреха, в дреха вълнена или в дреха ленена,
48 или в основата или в вътъка, от лен или от вълна, или в кожа, или в всяко нещо направено от кожа,
49 и раната е зеленикава или червеникава в дрехата, или в кожата, или в основата или в вътъка, или в всеки кожен съсъд, то е рана от проказа, и да се покаже на свещеника.
50 И свещеникът да прегледа раната, и да затвори седем дена онова което има раната;
51 и в седмия ден да прегледа раната; ако се е разпростряла раната по дрехата, или по основата или по вътъка, или по кожата, в каквато работа и да бъде употребена кожата, раната е проказа гнилотворна, това е нечисто.
52 И да изгори дрехата, или основата или вътъка, вълнен или ленен, или всеки съсъд кожен в който е раната; защото е гнилотворна проказа; с огън да се изгори.
53 И ако види свещеникът, и, ето, раната не се е разпростряла по дрехата, или по основата или по вътъка, или по какъв да е кожен съсъд,
54 то да заповяда свещеникът да изперат онова което има раната, и да го затвори други седем дни;
55 и да прегледа свещеникът раната след прането; и ако раната не е променила вида си, и не се е разпростряла раната, тя е нечиста: с огън да я изгориш: разядателна е от опакото или от лицето.
56 И ако види свещеникът, и, ето, раната след прането си е завенала, то да я отдере от дрехата, или от кожата, или от основата или от вътъка.
57 Но ако се яви още на дрехата, или на основата или на вътъка, или на кой да е кожен съсъд, проказа е избухнала: с огън да изгориш онова което има раната.
58 И дрехата, или основата или вътъкът, или кой да е кожен съсъд който ще изпереш, ако се заличи раната от тях, то да се изпере пак, и ще бъде чист.
59 Този е законът за раната на проказата в вълнена дреха, или ленена, или в основата или в вътъка, или в кой да е кожен съсъд, за да се обявява чист или нечист.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27