Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Левит 13 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
1 И говори Господ Моисею и Аарону и рече:
2 Когато някой человек има по кожата на снагата си оток, или краста, или лъскаво петно, и стане върху кожата на снагата му рана от проказа, да се заведе при Аарона свещеника, или при едного от синовете му свещениците.
3 И свещеникът да прегледа раната на кожата на снагата; и ако влакната на раната са побелели, и раната се види по-дълбока от кожата на снагата му, тя е рана на проказа; и свещеникът като го прегледа ще го обяви нечист.
4 Но ако лъскавото петно е бяло на кожата на снагата му, и на вид не е по-дълбоко от кожата, и влакната му не са се променили в бяло, то свещеникът да затвори оногози който има раната седем дни;
5 и в седмия ден да го прегледа свещеникът; и ако види че раната е в стоене, и не се е разпростряла раната по кожата, тогаз свещеникът да го затвори други седем дни;
6 и пак да го прегледа свещеникът в седмия ден; и раната ако е завенала, и не се е разпростряла раната по кожата, тогаз свещеникът да го обяви чист: то е краста; и да изпере дрехите си и ще бъде чист.
7 Ако ли се е разпростряла много крастата по кожата подир явяването му пред свещеника за очищението си, той трябва да се яви пак на свещеника.
8 И ако види свещеникът че се е разпростряла крастата по кожата, тогаз свещеникът ще го обяви за нечист: това е проказа.
9 Когато един человек има рана от проказа, то да се заведе той при свещеника;
10 и свещеникът ще прегледа, и ако отокът на кожата е бял, влакната са се променили на бели, и има живо месо в отока,
11 това е стара проказа на кожата на снагата му; и свещеникът трябва да го обяви за нечист: да го не затвори, защото е нечист.
12 Но ако се е разпростряла много проказата по кожата, и е покрила всичката кожа на имащия раната от главата му до нозете му, колкото могат да видят очите на свещеника,
13 тогаз ще прегледа свещеникът, и ако е проказата покрила всичката му снага, да покаже чист оногози който има раната: тя се е променила всичката в бяло: той е чист.
14 Но в който ден се покаже в него живо месо, да бъде нечист.
15 И като прегледа свещеникът живото месо ще го обяви нечист: живото месо е нечисто: то е проказа.
16 Или ако, живото месо се промени пак и стане бяло, да дойде при свещеника;
17 И ще го прегледа свещеникът, и ако се е променила раната на бяло, тогаз да обяви свещеникът чист оногози който има раната: той е чист.
18 Ако снагата на някого е имала на кожата струпей и е оздравял,
19 и на мястото на струпея ако е станало бял оток, или лъскаво петно бяло червеникаво, той да се покаже на свещеника;
20 и свещеникът ще прегледа, и ако се види по-дълбоко от кожата, и влакната му са се променили в бяло, то да го обяви свещеникът за нечист: това е рана на проказа която е избухнала в струпея.
21 И ако я прегледа свещеникът, и, ето, няма бели влакна в нея, и не е по-дълбока от кожата, и завенала е, тогаз свещеникът да го затвори седем дни;
22 и ако се е разпростряла по кожата много, тогаз свещеникът да го обяви за нечист: то е язва.
23 Но ако лъскавото петно остава на мястото си, и не се е разпростряло, то е белег на струпея; и свещеникът да го обяви за чист.
24 Ако ли снагата на някого има по кожата си изгорено от огън, и оздравялото на изгореното има лъскаво петно, бяло червеникаво, или бяло,
25 тогаз ще прегледа свещеникът; и ако влакната на лъскавото петно са се променили в бяло и на вид е по-дълбоко от кожата, то е проказа която е избухнала в изгореното; и свещеникът да го обяви нечист: то е язва на проказа.
26 Ако ли свещеникът го прегледа, и, ето, няма бели влакна в лъскавото петно, и не е по-дълбоко от кожата, и завенало е, то да го затвори свещеникът седем дни;
27 и да го прегледа свещеникът в седмия ден; и ако се е то разпростряло много по кожата, тогаз да го обяви свещеникът за нечист: то е язва на проказа.
28 Ако ли лъскавото петно си стои на мястото, и не се е разпростряло по кожата, и е завенало, това е оток от изгореното; и свещеникът да го обяви за чист, понеже е белег от изгореното.
29 И ако мъж или жена има рана на главата или на брадата,
30 то да прегледа свещеникът раната; и ако е на вид по-дълбока от кожата, и в нея има тънки влакна руси, то да го обяви свещеникът нечист: то е кел, проказа на главата или на брадата.
31 Ако ли прегледа свещеникът раната на келя, и, ето, на вид не е по-дълбока от кожата, и няма черни влакна в нея, тогаз свещеникът да затвори седем дни оногози който има раната на келя;
32 и да прегледа свещеникът оногози който има раната в седмия ден; и ако не се е разпрострял келът, и няма в него руси влакна, и на вид келът не е по-дълбок от кожата,
33 той да се обръсне, но келевото да не обръсне, и свещеникът да затвори келевия други седем дни.
34 И в седмия ден да прегледа свещеникът келя: и ако келът не се е разпрострял по кожата, и на вид не е по-дълбок от кожата, то да го обяви свещеникът за чист; и той да изпере дрехите си, и ще бъде чист;
35 Ако ли подир очищението му се е разпрострял много келът по кожата,
36 то да го прегледа свещеникът; и ако келът се е разпрострял по кожата, свещеникът да не търси руси влакна: той е нечист.
37 Но ако прегледа че келът е в стоене, и са проникнали черни влакна в него, келът е оздравял, той е чист; и ще го обяви свещеникът за чист.
38 И ако мъж или жена има по кожата на снагата си лъскави петна бели,
39 то да прегледа свещеникът; и ако лъскавите петна по кожата на снагата му са белезникави, лишай е избухнал по кожата: той е чист.
40 И ако се е оскубала главата на някого, той е плешив, чист е.
41 И ако му се е оскубала главата към лицето, възлис е, чист е;
42 но ако в плешината или в възлисината има бяла рана, червеникава, проказа е която е излязла в плешината му или в възлисината му.
43 И свещеникът ще го прегледа; и ако отокът на раната е бял червеникав в плешината му или в възлисинита му, както се види проказата по кожата на снагата,
44 той е прокажен человек, нечист е; свещеникът да го обяви за нечист съвсем; той има раната си на главата си.
45 И на прокажения който има тази рана дрехите му да се раздерат, и главата му да бъде непокрита, и устните си да покрие, и да вика: Нечист, нечист!
46 През всичките дни до когато бъде раната на него ще е нечист; нечист е той, и да седи отлъчен: вън от стана да бъде обиталището му.
47 И ако бъде раната на проказата в дреха, в дреха вълнена или в дреха ленена,
48 или в основата или в вътъка, от лен или от вълна, или в кожа, или в всяко нещо направено от кожа,
49 и раната е зеленикава или червеникава в дрехата, или в кожата, или в основата или в вътъка, или в всеки кожен съсъд, то е рана от проказа, и да се покаже на свещеника.
50 И свещеникът да прегледа раната, и да затвори седем дена онова което има раната;
51 и в седмия ден да прегледа раната; ако се е разпростряла раната по дрехата, или по основата или по вътъка, или по кожата, в каквато работа и да бъде употребена кожата, раната е проказа гнилотворна, това е нечисто.
52 И да изгори дрехата, или основата или вътъка, вълнен или ленен, или всеки съсъд кожен в който е раната; защото е гнилотворна проказа; с огън да се изгори.
53 И ако види свещеникът, и, ето, раната не се е разпростряла по дрехата, или по основата или по вътъка, или по какъв да е кожен съсъд,
54 то да заповяда свещеникът да изперат онова което има раната, и да го затвори други седем дни;
55 и да прегледа свещеникът раната след прането; и ако раната не е променила вида си, и не се е разпростряла раната, тя е нечиста: с огън да я изгориш: разядателна е от опакото или от лицето.
56 И ако види свещеникът, и, ето, раната след прането си е завенала, то да я отдере от дрехата, или от кожата, или от основата или от вътъка.
57 Но ако се яви още на дрехата, или на основата или на вътъка, или на кой да е кожен съсъд, проказа е избухнала: с огън да изгориш онова което има раната.
58 И дрехата, или основата или вътъкът, или кой да е кожен съсъд който ще изпереш, ако се заличи раната от тях, то да се изпере пак, и ще бъде чист.
59 Този е законът за раната на проказата в вълнена дреха, или ленена, или в основата или в вътъка, или в кой да е кожен съсъд, за да се обявява чист или нечист.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27