Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Левит 14 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
1 И говори Господ Моисею и рече:
2 Този е законът на прокажения в деня на очищението му да се приведе при свещеника;
3 и да излезе свещеникът вън от стана и да прегледа свещеникът; и ако е оздравял прокаженият от раната на проказата,
4 тогаз да заповяда свещеникът да вземат за очищаемия две живи чисти птичета, и кедрово дърво, и червена вълна, и исоп;
5 и да заповяда свещеникът да заколят едното птиче в пръстен съсъд, над жива вода;
6 а той да вземе живото птиче, и кедровото дърво, и червената вълна, и исопа, и да натопи тях и живото птиче в кръвта на птичето закланото над живата вода;
7 и да порси очищаемия от проказата седем пъти, и да го обяви чист; и да изпусне живото птиче на полето.
8 И очищаемият да изпере дрехите си, и да обръсне всичките си косми, и да се омие с вода, и ще бъде чист; и след това да дойде в стана, но да остане вън от шатъра си седем дена.
9 И в седмия ден да обръсне всичките си косми, главата си, и брадата си, и веждите си, и всичките си косми да обръсне; и да изпере дрехите си, и да омие тялото си с вода, и ще бъде чист.
10 И в осмия ден да вземе две безпорочни мъжки агнета, и едно безпорочно женско агне еднолетно, и три десети части от чисто брашно за хлебно приношение, месено с елей, и един лог елей;
11 и свещеникът който очищава да представи очищаемия человек и тях пред Господа в дверите на скинията на събранието.
12 И да вземе свещеникът едното мъжко агне и да го принесе в приношение за престъпление, и лога елей, и да ги подвижи за движимо приношение пред Господа.
13 И да заколи агнето на мястото дето колят приношението за грях и всесъжението, на светото място; защото приношението за престъпление, както и приношението за грях, принадлежи на свещеника: то е пресвето.
14 И да вземе свещеникът от кръвта на приношението за престъпление, и да тури свещеникът на края на дясното ухо на очищаемия, и на палеца на дясната му ръка, и на големия пръст на дясната му нога.
15 И да вземе свещеникът от лога елей и да го излее в дланта на лявата си ръка;
16 и да натопи свещеникът десния си пръст в елея който има в лявата си длан, и да поръси от елея с пръста си седем пъти пред Господа;
17 и от останалия елей който има в дланта си да тури свещеникът на края на дясното ухо на очищаемия, и на палеца на дясната му ръка, и на големия пръст на дясната му нога, върху кръвта на приношението за престъпление;
18 а останалия елей който е в дланта на свещеника да тури на главата на очищаемия, и да направи свещеникът умилостивение за него пред Господа.
19 И да принесе свещеникът приношението за грях, и да направи умилостивение за очищаемия от нечистотата му; и после да заколи всесъжението.
20 И да принесе свещеникът всесъжението и хлебното приношение на олтаря; и да направи умилостивение за него свещеникът; и ще бъде чист.
21 Ако ли е сиромах и не му стига ръката, то нека вземе едно агне в движимо приношение за престъпление за да се направи умилостивение за него, и една десета част от ефа чисто брашно месено с елей за хлебно приношение, и един лог елей,
22 и две гъргорици или две гълъбчета, каквото би намерил; и едната да бъде приношение за грях, а другата всесъжение.
23 И в осмия ден да ги донесе за очищението си при свещеника у дверите на скинията на събранието пред Господа.
24 И да вземе свещеникът агнето на приношението за престъпление, и лога елей, и да ги подвижи свещеникът за движимо приношение пред Господа.
25 И да заколи агнето на приношението за престъпление; и да вземе свещеникът от кръвта на приношението за престъпление, и да тури на края на дясното ухо на очищаемия, и на палеца на дясната му ръка, и на големия пръст на дясната му нога.
26 И да излее свещеникът елея в дланта на лявата си ръка;
27 и от елея който има в лявата си ръка да поръси свещеникът с десния си пръст седем пъти пред Господа;
28 и да тури свещеникът от елея който има в дланта си на края на дясното ухо на очищаемия, и на палеца на дясната му ръка, и на големия пръст на дясната му нога, на туй място дето е кръвта от приношението за престъпление;
29 а останалото от елея което е в дланта на свещеника да тури на главата на очищаемия, за да направи умилостивение за него пред Господа.
30 И да принесе едната от гъргориците или от гълъбчетата, каквото би намерил:
31 каквото би намерил, едното приношение за грях, а другото всесъжение, наедно с хлебното приношение; и да направи свещеникът умилостивение за очищаемия пред Господа.
32 Този е законът на оногози който има рана от проказа, и му не стига ръка за очищението му.
33 И говори Господ Моисею и Аарону и рече:
34 Когато влезете в Ханаанската земя която ви давам аз за владение, и туря рана от проказа в някоя къща в земята на вашето притежание,
35 и онзи на когото е къщата дойде та яви на свещеника и каже: Видя ми се като язва в къщата,
36 тогаз да заповяда свещеникът да изпразднят къщата, преди да влезе свещеникът да прегледа язвата, за да не стане нечисто всичко що е в къщата; и след това да влезе свещеникът да прегледа къщата;
37 и като разгледа язвата, ако е язвата по стените на къщата с зеленикави или червеникави трапчинки, и видът им е по-дълбок от лицето на стената,
38 тогаз да излезе свещеникът из къщата до дверите на къщата, и да затвори къщата седем дни.
39 И да се върне свещеникът в седмия ден и да прегледа; и раната ако се е разпростряла по стените на къщата,
40 то свещеникът да заповяда да извадят каменете на които е язвата, и да ги хвърлят вън от града на нечисто място,
41 и да направи да остържат къщата извътре околовръст, и да хвърлят остърганата пръст вън от градът на нечисто място,
42 и да вземат други камене и да ги вложат вместо онези камене, и да вземат друга пръст и да помажат къщата.
43 И ако дойде пак язвата и се покаже в къщата след когато извадят каменете, и като остържат къщата и я помажат,
44 тогаз да влезе свещеникът и да прегледа; и ако се е разпростряла язвата в къщата, това е гнилотворна проказа в къщата: нечиста е.
45 И ще съборят къщата, каменете й, и дървето й, и всичката пръст на къщата; и да ги изнесат вън от града на нечисто място.
46 И който влезе в къщата през всичкото време в което е била затворена да бъде нечист до вечер.
47 И който спи в къщата да изпере дрехите си; и който яде в къщата да изпере дрехите си.
48 Но ако влезе свещеникът та прегледа, и, ето не се е разпростряла раната в къщата от когато се е помазала къщата, тогаз свещеникът да обяви къщата за чиста, защото е изцеляла язвата.
49 И за да очисти къщата, нека вземе две птичета, и кедрово дърво, и червена вълна, и исоп.
50 И да заколи едното птиче в пръстен съсъд, над жива вода.
51 И да вземе кедровото дърво, и исопа, и червената вълна, и живото птиче, и да ги натопи в кръвта на закланото птиче и в живата вода, и да поръси къщата седем пъти.
52 И да очисти къщата с кръвта на птичето, и с живата вода, и с живото птиче, и с кедровото дърво, и с исопа, и с червената вълна.
53 И да пусне живото птиче вън от града на полето, и да направи умилостивение за къщата; и ще бъде чиста.
54 Този е законът за всяка рана от проказа и от кел,
55 и за проказа на дреха и на къща,
56 и за оток, и за краста, и за лъскави петна,
57 за да показва кога е нещо нечисто и кога чисто: този е законът за проказата.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27