Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Левит 2 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
1 И когато някой ще принесе принос Господу, хлебно приношение, да бъде приносът му чисто брашно; и да възлее на него елей, и да тури на него ливан.
2 И да го донесе на Аароновите синове, свещениците; и свещеникът да вземе от чистото му брашно и от елея му една пълна шепа, и всичкия му ливан, и да ги изгори на олтаря за помен: жертва е, ухание благовонно Господу.
3 А остатъкът от хлебното приношение да бъде на Аарона и на синовете му: то е пресвето от Господните жертви.
4 И когато принесеш принос хлебно приношение печено в пещ, да бъде безквасни пити от чисто брашно месени с елей, или безквасни кори мазани с елей.
5 И приносът ти ако е хлебно приношение на сковрадата, да бъде безквасно от чисто брашно месено с елей.
6 Да го наломиш на уломъци, и да полееш на него елей: то е хлебно приношение.
7 Ако ли е приносът ти хлебно приношение в гърне, да бъде от чисто брашно с елей.
8 И направеното от тях хлебно приношение, да го донесеш Господу; и когато се представи на свещеника, той да го приближи при олтаря.
9 И от хлебното приношение да отдели свещеникът колкото е за помен, и да го изгори на олтаря: това е жертва за ухание благовонно Господу.
10 А остатъкът от хлебното приношение да бъде на Аарона и на синовете му: то е пресвето от Господните жертви.
11 Никое хлебно приношение което приносите Господу да се не прави с квас; защото ни квас нито мед да не изгорите в жертва Господу.
12 Тях като принос от начатките да ги приносите Господу; но да се не изгорят на олтаря за ухание благовонно.
13 И от хлебното приношение всеки принос да посолиш със сол: да не оставиш да липса от хлебното ти приношение солта на завета на Бога твоего: с всеки твой принос да приносиш сол.
14 И ако принесеш Господу хлебно приношение от начатките, за хлебното приношение от начатките си да приносиш класове пържени на огън, жито очукано от пресни класове.
15 И да излееш на него елей, и да туриш на него ливан: то е хлебно приношение.
16 И свещеникът да изгори колкото е за помен от очуканото му жито и от елея му, заедно с всичкия му ливан: това е жертва Господу.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27