Търсене в Библията онлайн
 
Левит 25 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
1 И говори Господ Моисею на Синайската гора и рече:
2 Говори на Израилевите синове и кажи им: Когато влезете в таз земя която ви аз давам, тогаз земята да държи една събота Господу.
3 Шест години да сееш нивата си, и шест години да режеш лозето си и да събираш плода му;
4 а в седмата година да бъде събота за почиване на земята, събота Господу: нивата си да не сееш, и лозето си да не режеш.
5 Да не жънеш жетва която расте от самосебе си, и грозде от нерязано лозе да не обираш: година на почиване да бъде на земята.
6 И тая събота на земята ще ви бъде храна: на тебе, и на слугата ти, и на слугинята ти, и на наемника ти, и на пришлеца който се е заселил при тебе,
7 и на скотовете ти, и на животните които са в земята ти, всичкото нейно произведение ще бъде за храна.
8 И да изброиш за себе си седем седмици от години, седем пъти по седем години; и дните на седемте седмици от години ще ти бъдат четиридесет и девет години.
9 Тогаз да направиш да възгласят тръбите с възклицание в десетия ден на седмия месец; в деня на умилостивението да направите да възгласи тръбата по всичката ваша земя.
10 И да осветите петдесетата година, и да прогласите освобождение по земята на всичките й жители: това да бъде за вас юбилей; и да се върнете всеки на стяжанието си, и да се върнете всеки при рода си.
11 Петдесетата година да ви бъде година на юбилей: да не сеете, нито да жънете което расте от самосебе си по нея, и да не оберете нерязаното и лозе.
12 Защото това е юбилей: свет да бъде той за вас: от полето да ядете произведението и.
13 В тази година на юбилей да се върнете всеки на стяжанието си.
14 И ако продадеш нещо на ближния си, или купиш от ближния си, да се не притеснявате един други:
15 според числото на годините след юбилей да купуваш от ближния си, и според числото на годините на плодосъбирането да ти продава.
16 Колкото са по-много годините ще умножиш цената му, и колкото са по-малко годините ще умалиш цената му; защото според числото на плодосъбиранията той ти продава.
17 И да се не притеснявате един други, но да се боиш от Бога твоего; защото аз съм Иеова Бог ваш.
18 И да правите повеленията ми, и съдбите ми да пазите, и да ги вършите, и да живеете безбедно на земята.
19 И земята ще дава плодовете си; и ще ядете до насищение, и ще живеете безбедно на нея.
20 Ако ли речете: Що ще ядем в седмата година като не посеем нито съберем плодовете си?
21 тогаз ще проводя благословението си на вас в шестата година, и ще направи произведения за три години.
22 И ще сеете в осмата година, и ще ядете от ветхите плодове до деветата година: додето дойдат плодове и ще ядете ветхи жита.
23 И земята да се не продава за вечно, защото земята е моя; защото вие сте чужденци и пришелци при мене.
24 За това, в всичката земя на вашето притежание да позволявате изкупуване на земята.
25 Ако осиромашее брат ти и продаде от стяжанието си, и дойде най-ближкият му сродник, нека изкупи онова което е продал брат му.
26 И ако человекът няма сродник да го изкупи, а му стигне ръка и намери с какво да го изкупи сам,
27 тогаз нека сметне годините на продаването му, и нека повърне останалото на оногова человека комуто го е продал, и нека се върне на стяжанието си.
28 Но ако ръката му да намери колкото трябва да плати, тогава продаденото да остане в ръката на оногоз който го е купил до годината на юбилей; и в юбилея ще се освободи, и той ще се върне на стяжанието си.
29 И ако някой продаде дом обитаем в град ограден, тогаз може да го изкупи в разстояние на една година от продажбата му: в една година може да го изкупи.
30 Но ако се не изкупи до свършването на годината, тогаз онзи дом, който е в ограден град да се потвърди за всегда на оногоз който го е купил в родовете му: в юбилей да не се освобождава.
31 Но селските къщи, които нямат наоколо ограждение, да се вменяват както полетата на земята: могат да се изкупуват и да се освобождават в юбилей.
32 А за Левитските градове, домовете в градовете на притежанието им, Левитите могат да ги изкупят всякога.
33 И ако някой купи дом от Левитите, тогаз продаденият дом вътре в града на притежанието му ще се освободи в юбилей; защото домовете на Левитските градища са тяхно притежание между Израилевите синове.
34 А полето на предградието им пред градовете им да се не продава, защото това е вечно притежание за тях.
35 И ако осиромашее брат и, и ослабее ръката му при тебе, тогаз да му помогнеш, като на чужденец или пришлец, за да живее наедно с тебе.
36 Да не вземеш от него лихва или печалба, но бой се от Бога твоего: и да живее брат ти наедно с тебе.
37 Среброто си да не му дадеш с лихва, и за печалба да не му дадеш храната си.
38 Аз съм Господ Бог ваш който ви изведох из Египетската земя за да ви дам Ханаанската земя, и да бъда ваш Бог.
39 И ако осиромашее брат ти при тебе и ти се продаде, да го не натовариш с рабска работа.
40 Като наемник или пришлец да бъде той при тебе: нека ти работи до годината на юбилей:
41 тогаз да си излезе от тебе, той и чадата му с него, и да се върне при рода си, и при стяжанието на отците си да се върне;
42 защото те са мои раби които изведох из Египетската земя: да се не продават както се продава раб.
43 Да не началствуваш върху него с жестокост, но да се боиш от Бога твоего.
44 И рабът ти и рабинята ти които ще имаш, - от езичниците които са около вас, от тях да купуваш раб и рабиня.
45 Още и от синовете на чужденците които са пришелци между вас, от тях да купувате, и от техния род кайто е между вас колкото са се родили в земята ви; и да ви бъдат стяжание.
46 И да ги имате наследие за чадата си: след вас да ги наследят като стяжание: винаги ваши раби да бъдат; но върх братята си Израилевите синове да не началствувате един над друг с жестокост.
47 И когато чужденецът и пришлецът който живее с тебе се замогне, а брат ти който е с него осиромашее и се продаде на чужденеца който е пришлец при тебе, или на кого да е от рода на чужденеца,
48 след продажбата може да се изкупи: кой годе от братята му да го изкупи.
49 Или стрика му или стриковът му син да го изкупи, или някой ближен сродник от рода му да го изкупи, или сам той ако му стигне ръка да изкупи себе си.
50 И да сметне с тогоз който го бе купил от годината в която му се е продал до годината на юбилей; и цената за която се е продал да бъде според числото на годините: съразмерно с времето на наемник да му се сметне.
51 Ако остават още много години, съразмерно с тях да плати за изкупването си от среброто с което е купен.
52 Ако ли остават малко години до годината на юбилей, да сметне, и според годините да плати за изкупуването си.
53 Като годишен наемник да бъде при него: да не началствува върху му с жестокост пред тебе.
54 И ако така се не изкупи, тогаз да си излезе в годината на юбилей, той и чадата му с него;
55 защото синовете Израилеви мои раби са: те са мои раби които изведох из Египетската земя. Аз съм Господ Бог ваш.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27