Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Левит 4 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
1 И говори Господ Мойсею и рече:
2 Говори на Израилевите синове и кажи: Ако някой съгреши от незнаяне, и направи нещо от колкото е заповядал Господ да се не прави,-
3 ако помазаният свещеник съгреши, и направи с това да паднат в престъпление людете, тогаз за греха си що е сторил нека принесе от говедата юнец непорочен Господу в приношение за грях.
4 И да приведе юнеца при дверите на скинията на събранието пред Господа; и да тури ръката си на главата на юнеца, и да заколи юнеца пред Господа.
5 И да вземе помазаният свещеник от кръвта на юнеца, и да я принесе в скинията на събранието.
6 И да натопи свещеникът пръста си в кръвта, и да поръси от кръвта седем пъти пред Господа, пред завесата на светилището;
7 и да тури свещеникът от кръвта върх роговете на олтаря на благовонното кадене който е пред Господа в скинията на събранието; и всичката кръв на юнеца да излее в основанието на олтаря на всесъжението който е при дверите на скинията на събранието.
8 И всичката тлъстина на юнеца в приношение за грях да отнеме от него: тлъстината която покрива вътрешностите, и всичката тлъстина която е върху вътрешностите,
9 и двата бъбрека, и тлъстината която е върх тях към чреслата, и булото на дроба с бъбреците да отнеме,
10 както се отнема от юнеца на примирителната жъртва; и свещеникът да ги изгори на олтаря на всесъжението.
11 А кожата на юнеца, и всичкото му месо, с главата му, и с нозете му, и вътрешностите и лайната му,
12 сиреч; всичкия юнец да изнесе вън от стана на чисто място дето се изсипва пепелът, и да го изгори на дървата с огън: дето се изсипва пепелът да се изгори.
13 И ако всичкото събрание Израилево съгреши от незнаяне, и това нещо се укрие от очите на събора, и направят нещо отколкото е заповядал Господ да се не прави, и станат повинни;
14 когато се познае грехът който са съгрешили, тогаз да принесе съборът юнец от говедата в приношение за грях, и да го приведе пред скинията на събранието;
15 и старейшините на събранието да положат ръцете си на главата на юнеца пред Господа; и да заколят юнеца пред Господа.
16 И помазаният свещеник да внесе от кръвта на юнеца в скинията на събранието;
17 и свещеникът да натопи пръста си в кръвта, и да поръси седем пъти пред Господа, пред завесата.
18 И да тури от кръвта върх роговете на олтаря който е пред Господа, в скинията на събранието; и всичката кръв да излее в основанието на олтаря на всесъжението който е при дверите на скинията на събранието.
19 И всичката му тлъстина да отнеме от него и да я изгори на олтаря.
20 И да направи на юнеца така както направи с онзи юнец който беше приношение за грях: така да направи и с този; и да направи свещеникът умилостивение за тях; и ще им се прости.
21 И да изведе юнеца вън от стана, и да го изгори както изгори първия юнец: това е приношение за грях за събранието.
22 И когато някой княз съгреши и направи от незнаяне нещо от колкото е заповядал Господ Бог негов да се не прави, и стане повинен;
23 ако му се обяви за греха му що е направил, то да донесе приношението си, мъжко непорочно, ярец от козите;
24 и да тури ръката си на главата на яреца, и да го заколи на мястото дето колят всесъжението пред Господа: то е приношение за грях.
25 И свещеникът да вземе от кръвта на приношението за грях с пръста си, и да тури върху роговете на олтаря на всесъжението.
26 И всичката му тлъстина да изгори на олтаря, както тлъстината на примирителната жъртва: така да направи свещеникът умилостивение за него за греха му; и ще му се прости.
27 И ако някой от простия народ съгреши от незнаяне, и направи нещо от колкото е заповядал Господ да се не прави, и стане повинен;
28 ако му се обяви за греха му който е сторил, то да принесе приношението си коза от козите, женско без порок, за греха си който е съгрешил;
29 и да тури ръката си на главата на приношението за грях, и да заколи приношението за грях на мястото на всесъжението.
30 И да вземе свещеникът с пръста си от кръвта му, и да тури върх роговете олтаря на всесъжението, и всичката му кръв да излее при основанието на олтаря.
31 И всичката му тлъстина да отнеме както се отнема тлъстината от примирителната жъртва; и свещеникът да я изгори на олтаря за ухание благовонно Господу; и да направи свещеникът умилостивение за него; и ще му се прости.
32 А ако принесе агне в приношение за грях, да го принесе женско, без порок;
33 и да тури ръката си на главата на приношението за грях, и да го заколи в приношение за грях на мястото дето колят всесъжението.
34 И свещеникът да вземе от кръвта на приношението за грях с пръста си, и да тури върх роговете на олтаря на всесъжението, и да излее всичката му кръв при основанието на олтаря.
35 И да отнеме всичката му тлъстина както се отнема тлъстината на агнето от примирителната жъртва; и свещеникът да ги изгори на олтаря както приношенията Господу; и да направи свещеникът умилостивение за греха му що е съгрешил; и ще му се прости.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27