Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Левит 8 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
1 И говори Господ Мойсею и рече:
2 Вземи Аарона и синовете му с него, и одеждите, и маслото на помазването,
и юнеца на приношението за грях, и двата овна, и коша с безквасните;
3 и събери всичкия събор при дверите на скинията на събранието.
4 И направи Моисей както му заповяда Господ; и събра се съборът пред дверите на скинията на събранието.
5 И рече Моисей на събранието: Тово е което заповяда Господ да направим.
6 И доведе Моисей Аарона и синовете му, и изми ги с вода.
7 И тури хитона на него, и опаса го с пояса, и облече го с мантията, и тури на него ефода, и препаса го с препоясанието на ефода, и стегна го с него.
8 И тури на него нагръдника; и у нагръдника тури Урима и Тумима.
9 И тури кидара на главата му; и отпред на кидара му тури златната плоча, сиреч, светия венец, както бе заповядал Господ Моисею.
10 И взе Моисей маслото на помазването; и помаза скинията и всичко в нея, и освети ги.
11 И поръси с него върху олтаря седем пъти, и помаза олтаря и всичките му съсъди, и омивалницата и стоялото й, за да ги освети.
12 И изля от маслото на помазването на Аароновата глава и помаза го, за да го освети.
13 И приведе Мойсей Аароновите синове, и облече ги с хитони, и опаса ги с пояси, и тури им гъжви, както бе заповядал Господ Моисею.
14 И приведе юнеца на приношението за грях; и Аарон и синовете му туриха ръцете си на главата на юнеца приносимия за грях.
15 И закла го, и взе Моисей кръвта и с пръста си тури на роговете на олтаря изоколо, и очисти олтаря, и кръвта изля в основанието на олтаря и освети го, за да направи умилостивение върху него.
16 И взе всичката тлъстина която е върху вътрешностите, и булото на дроба, и двата бъбрека и тлъстината им, и изгори ги Моисей на олтаря.
17 А юнеца, кожата му, и месото му, и лайната му изгори на огън вън от стана, както бе заповядал Господ Моисею.
18 И приведе овена за всесъжението; и Аарон и синовете му тириха ръцете си на главата на овена.
19 И закла го, и поръси Моисей олтаря изоколо с кръвта.
20 И насече овена на късове; и изгори Моисей главата, и късовете, и тлъстината.
21 А вътрешностите и нозете изми с вода; и изгори Моисей на олтаря всичкия овен; и то бе всесъжение за ухание благовонно, жъртва Господу, както бе заповядал Господ Моисею.
22 И приведе втория овен, овена на посвещението; и Аарон и синовете му туриха ръцете си на главата на овена.
23 И закла го, и взе Моисей от кръвта му и тури на края на дясното Аароново уха, и на палеца на дясната му ръка, и на големия пръст на дясната му нога.
24 И приведе Аароновите синове, и тури Моисей от кръвта на края на дясното им ухо, и на палците на десните им ръце, и на големите пръсти на десните им нозе; и поръси Моисей олтаря наоколо с кръвта.
25 И взе тлъстината и опашката, и всичката тлъстина върху вътрешностите, и булото на дроба, и двата бъбрека и тлъстината им, и дясното бедро.
26 И от коша на безквасните който беше пред Господа взе една безквасна пита, и един хляб месен с елей, и една кора, и тури ги на тлъстината и на дясното бедро.
27 И тури всичко това в ръцете на Аарона и в ръцете на синовете му , и подвижи ги за приношение движимо пред Господа.
28 И взе ги Моисей от ръцете им и изгори ги на олтаря върху всесъжението: това бе посвещение за ухание благовонно: то беше жъртва Господу.
29 И взе Моисей гръдите и подвижи ги за приношение движимо пред Господа: това беше дял на Моисея от овена на посвещението, както бе заповядал Господ Моисею.
30 И взе Моисей от маслото на помазването, и от кръвта която беше на олтаря, и поръси Аарона, одеждите му, и синовете му, и одеждите на синовете му с него; и освети Аарона, одеждите му и синовете му, и одеждите на синовете му с него.
31 И рече Моисей на Аарона и на синовете му: Сварете месото при дверите на скинията на събранието; и там го яжте, и хляба който е в коша на посвещението, както ми биде заповядано и речено: Аарон и синовете му да ги ядат.
32 А остатъка на месото и на хляба да изгорите в огъня.
33 И от дверите на скинията на събранието седем дена да не излезете, доде се изпълнят дните на посвещението ви; защото в седем дена ще се свърши посвещението ви.
34 Както се направи в този ден, така заповядва Господ да се свършва, за да бива умилостивение за вас.
35 И да седите седем дена при дверите на скинията на събранието, дене и ноще; и да пазите стражата Господня, за да не умрете; защото, така ми се заповяда
36 И направи Аарон и синовете му всичко това което заповяда Господ чрез Моисеева ръка.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27