Търсене в Библията онлайн
 
Левит 8 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
1 И говори Господ Мойсею и рече:
2 Вземи Аарона и синовете му с него, и одеждите, и маслото на помазването,
и юнеца на приношението за грях, и двата овна, и коша с безквасните;
3 и събери всичкия събор при дверите на скинията на събранието.
4 И направи Моисей както му заповяда Господ; и събра се съборът пред дверите на скинията на събранието.
5 И рече Моисей на събранието: Тово е което заповяда Господ да направим.
6 И доведе Моисей Аарона и синовете му, и изми ги с вода.
7 И тури хитона на него, и опаса го с пояса, и облече го с мантията, и тури на него ефода, и препаса го с препоясанието на ефода, и стегна го с него.
8 И тури на него нагръдника; и у нагръдника тури Урима и Тумима.
9 И тури кидара на главата му; и отпред на кидара му тури златната плоча, сиреч, светия венец, както бе заповядал Господ Моисею.
10 И взе Моисей маслото на помазването; и помаза скинията и всичко в нея, и освети ги.
11 И поръси с него върху олтаря седем пъти, и помаза олтаря и всичките му съсъди, и омивалницата и стоялото й, за да ги освети.
12 И изля от маслото на помазването на Аароновата глава и помаза го, за да го освети.
13 И приведе Мойсей Аароновите синове, и облече ги с хитони, и опаса ги с пояси, и тури им гъжви, както бе заповядал Господ Моисею.
14 И приведе юнеца на приношението за грях; и Аарон и синовете му туриха ръцете си на главата на юнеца приносимия за грях.
15 И закла го, и взе Моисей кръвта и с пръста си тури на роговете на олтаря изоколо, и очисти олтаря, и кръвта изля в основанието на олтаря и освети го, за да направи умилостивение върху него.
16 И взе всичката тлъстина която е върху вътрешностите, и булото на дроба, и двата бъбрека и тлъстината им, и изгори ги Моисей на олтаря.
17 А юнеца, кожата му, и месото му, и лайната му изгори на огън вън от стана, както бе заповядал Господ Моисею.
18 И приведе овена за всесъжението; и Аарон и синовете му тириха ръцете си на главата на овена.
19 И закла го, и поръси Моисей олтаря изоколо с кръвта.
20 И насече овена на късове; и изгори Моисей главата, и късовете, и тлъстината.
21 А вътрешностите и нозете изми с вода; и изгори Моисей на олтаря всичкия овен; и то бе всесъжение за ухание благовонно, жъртва Господу, както бе заповядал Господ Моисею.
22 И приведе втория овен, овена на посвещението; и Аарон и синовете му туриха ръцете си на главата на овена.
23 И закла го, и взе Моисей от кръвта му и тури на края на дясното Аароново уха, и на палеца на дясната му ръка, и на големия пръст на дясната му нога.
24 И приведе Аароновите синове, и тури Моисей от кръвта на края на дясното им ухо, и на палците на десните им ръце, и на големите пръсти на десните им нозе; и поръси Моисей олтаря наоколо с кръвта.
25 И взе тлъстината и опашката, и всичката тлъстина върху вътрешностите, и булото на дроба, и двата бъбрека и тлъстината им, и дясното бедро.
26 И от коша на безквасните който беше пред Господа взе една безквасна пита, и един хляб месен с елей, и една кора, и тури ги на тлъстината и на дясното бедро.
27 И тури всичко това в ръцете на Аарона и в ръцете на синовете му , и подвижи ги за приношение движимо пред Господа.
28 И взе ги Моисей от ръцете им и изгори ги на олтаря върху всесъжението: това бе посвещение за ухание благовонно: то беше жъртва Господу.
29 И взе Моисей гръдите и подвижи ги за приношение движимо пред Господа: това беше дял на Моисея от овена на посвещението, както бе заповядал Господ Моисею.
30 И взе Моисей от маслото на помазването, и от кръвта която беше на олтаря, и поръси Аарона, одеждите му, и синовете му, и одеждите на синовете му с него; и освети Аарона, одеждите му и синовете му, и одеждите на синовете му с него.
31 И рече Моисей на Аарона и на синовете му: Сварете месото при дверите на скинията на събранието; и там го яжте, и хляба който е в коша на посвещението, както ми биде заповядано и речено: Аарон и синовете му да ги ядат.
32 А остатъка на месото и на хляба да изгорите в огъня.
33 И от дверите на скинията на събранието седем дена да не излезете, доде се изпълнят дните на посвещението ви; защото в седем дена ще се свърши посвещението ви.
34 Както се направи в този ден, така заповядва Господ да се свършва, за да бива умилостивение за вас.
35 И да седите седем дена при дверите на скинията на събранието, дене и ноще; и да пазите стражата Господня, за да не умрете; защото, така ми се заповяда
36 И направи Аарон и синовете му всичко това което заповяда Господ чрез Моисеева ръка.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27