Търсене в Библията онлайн
 
Левит 9 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
1 И в осмия ден Моисей повика Аарона, и синовете му, и Израилевите старци;
2 и рече Аарону: Вземи си теле от говедата в приношение за грях, и овен за всесъжение, безпорочни, и принес ги пред Господа.
3 И на Израилевите синове да говориш и да речеш: Вземете яре от козите в приношение за грях, и теле, и агне, еднолетни, безпорочни, за всесъжение,
4 и юнец и овен за примирително приношение да пожъртвувате пред Господа, и хлебно приношение месено с елей; защото днес ще се яви Господ вам.
5 И донесоха онова което заповяда Моисей пред скинията на събранието; и приближи всичкото събрание та застана пред Господа.
6 И рече Мойсей: Това е което заповяда Господ да направите; и ще ви се яви славата Господня.
7 И рече Моисей Аарону: Пристъпи при олтаря, и направи приношението си за грях и всесъжението си, и направи умилостивение за себе си и за людете; и принес приноса за людете, и направи умилостивение за тях, както заповяда Господ.
8 И пристъпи Аарон при олтаря, и закла телето на приношението за грях което беше за него.
9 И Аароновите синове донесоха кръвта нему; и натопи пръста си в кръвта и тури върх роговете на олтаря, и изля кръвта в основанието на олтаря.
10 А тлъстината, и бъбреците, и булото на дроба от приношението за грях изгори на олтаря, както бе заповядал Господ Моисею.
11 А месото и кожата изгори на огън вън от стана.
12 И закла всесъжението; и Аароновите синове му представиха кръвта, и поръси с нея олтаря наоколо.
13 И донесоха му всесъжението на късове, и главата; и изгори ги на олтаря;
14 и изми вътрешностите и нозете, и изгори ги на олтаря върху всесъжението.
15 И принесе приноса за людете; и взе ярето на приношението за грях което беше за людете, и закла го, и принесе го за грях, както и първото.
16 И принесе всесъжението, и направи го според наредбата.
17 И принесе хлебното приношение, и напълни ръката си от него, и изгори го на олтаря, освен утренното всесъжение.
18 Закла още юнеца и овена на примирителната жертва която беше за людете; и Аароновите синове му представиха кръвта, (и поръси с нея олтаря изоколо,)
19 и тлъстините от юнеца, и от овена опашката, и тлъстината която покрива вътрешностите, и бъбреците, и булото на дроба;
20 и туриха тлъстините върх гръдите и той изгори тлъстините върху олтаря.
21 А гръдите и дясното бедро подвижи Аарон за приношение движимо пред Господа, както бе заповядал Мойсей.
22 И подигна Аарон ръцете си към людете и благослови ги; и като принесе приношението за грях, и всесъжението, и примирителните приношения, слезе.
23 И влезе Моисей и Аарон в скинията на събранието, и като излязоха благословиха людете; и яви се славата Господня на всичките люде.
24 И излезе огън от лицето Господне и пояде всесъжението и тлъстините върху олтаря; и като видяха това всичките люде възкликнаха и паднаха на лице.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27