Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Левит 9 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
1 И в осмия ден Моисей повика Аарона, и синовете му, и Израилевите старци;
2 и рече Аарону: Вземи си теле от говедата в приношение за грях, и овен за всесъжение, безпорочни, и принес ги пред Господа.
3 И на Израилевите синове да говориш и да речеш: Вземете яре от козите в приношение за грях, и теле, и агне, еднолетни, безпорочни, за всесъжение,
4 и юнец и овен за примирително приношение да пожъртвувате пред Господа, и хлебно приношение месено с елей; защото днес ще се яви Господ вам.
5 И донесоха онова което заповяда Моисей пред скинията на събранието; и приближи всичкото събрание та застана пред Господа.
6 И рече Мойсей: Това е което заповяда Господ да направите; и ще ви се яви славата Господня.
7 И рече Моисей Аарону: Пристъпи при олтаря, и направи приношението си за грях и всесъжението си, и направи умилостивение за себе си и за людете; и принес приноса за людете, и направи умилостивение за тях, както заповяда Господ.
8 И пристъпи Аарон при олтаря, и закла телето на приношението за грях което беше за него.
9 И Аароновите синове донесоха кръвта нему; и натопи пръста си в кръвта и тури върх роговете на олтаря, и изля кръвта в основанието на олтаря.
10 А тлъстината, и бъбреците, и булото на дроба от приношението за грях изгори на олтаря, както бе заповядал Господ Моисею.
11 А месото и кожата изгори на огън вън от стана.
12 И закла всесъжението; и Аароновите синове му представиха кръвта, и поръси с нея олтаря наоколо.
13 И донесоха му всесъжението на късове, и главата; и изгори ги на олтаря;
14 и изми вътрешностите и нозете, и изгори ги на олтаря върху всесъжението.
15 И принесе приноса за людете; и взе ярето на приношението за грях което беше за людете, и закла го, и принесе го за грях, както и първото.
16 И принесе всесъжението, и направи го според наредбата.
17 И принесе хлебното приношение, и напълни ръката си от него, и изгори го на олтаря, освен утренното всесъжение.
18 Закла още юнеца и овена на примирителната жертва която беше за людете; и Аароновите синове му представиха кръвта, (и поръси с нея олтаря изоколо,)
19 и тлъстините от юнеца, и от овена опашката, и тлъстината която покрива вътрешностите, и бъбреците, и булото на дроба;
20 и туриха тлъстините върх гръдите и той изгори тлъстините върху олтаря.
21 А гръдите и дясното бедро подвижи Аарон за приношение движимо пред Господа, както бе заповядал Мойсей.
22 И подигна Аарон ръцете си към людете и благослови ги; и като принесе приношението за грях, и всесъжението, и примирителните приношения, слезе.
23 И влезе Моисей и Аарон в скинията на събранието, и като излязоха благословиха людете; и яви се славата Господня на всичките люде.
24 И излезе огън от лицето Господне и пояде всесъжението и тлъстините върху олтаря; и като видяха това всичките люде възкликнаха и паднаха на лице.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27