Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Амос 2 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
1 Така казва Господ: Поради три престъпления на Моав, Да! поради четири, няма да отменя наказанието му, Защото изгори костите на едомския цар та станаха вар;
2 Но аз ще изпратя огън върху Моава, Та ще изпояде палатите на Кариот; И Моав ще умре всред метеж, Всред силни викания, и всред тръбен звук;
3 И ще изтребя съдията отсред него, И заедно с него ще убия всичките му първенци, казва Господ.
4 Така казва Господ: Поради три престъпления на Юда, Да, поради четири, няма да отменя наказанието му, Защото отхвърлиха закона на Господа, И не опазиха повелението Му, И идолите, след които ходиха бащите им, Ги заблудиха;
5 Но аз ще изпратя огън върху Юда, Та ще изпояде палатите на Ерусалим.
6 Така казва Господ: Поради три престъпления на Израиля, Да! поради четири, няма да отменя наказанието му, Защото продадоха праведния за пари, И немощния за един чифт обуща;
7 Те ожидат да видят земен прах на главата на сиромасите, И извръщат пътя на кротките; И син и баща му ходят при същата девица, Та омърсяват светото Ми име;
8 Още при всеки жертвеник си лягат на заложени дрехи, И в капищата на боговете си пият вино купено с парите на несправедливо глобяваните.
9 Но аз изтребих пред тях аморееца, Чиято височина бе, като височината на кедрите, И който бе як като дъбовете; При все това, съсипах плода му изотгоре И корените му изотдолу.
10 Още Аз ви възведох из Египетската земя, И ви развеждах четиридесет години през пустинята, За да наследите земята на аморейците.
11 И въздигнах от синовете ви пророци, И от юношите ви назореи. Не е ли така, израилтяни? казва Господ.
12 А вие напоявахте назореите с вино, И заповядвахте на пророците Като им казвахте: Да не пророкувате.
13 Ето, Аз ще ви притисна на мястото ви, Както притиска кола пълна със снопи.
14 Бързината ще се изгуби от скороходеца, И якият не ще уякчи силата си, И юначният няма да избави живота си;
15 Стрелецът не ще може да устои, Нито бързоногият да избегне, Нито конникът да избави живота си;
16 И доблестният между юнаците Гол ще побегне в оня ден, казва Господ.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9