Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Амос 3 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
1 Слушайте това слово, което Господ изговори против вас, израилтяни, - против целия род, рече Господ, който възведох от Египетската земя, като казах:
2 Само вас познах Измежду всичките родове на света; Затова ще ви накажа за всичките ви беззакония.
3 Ще ходят ли двама заедно, Ако не се съгласят?
4 Ще изреве ли лъвът в леса Ако няма лов? Ще издаде ли гласа си младият лъв от леговището си Ако не е хванал нещо?
5 Може ли птица да попадне в клопка на земята Дето няма примка за нея? Скача ли примка от земята Без да е хванала нещо?
6 Може ли да засвири тръба в град И людете да не се уплашат? Може ли бедствие да сполети град И да не го е направил Господ?
7 Наистина Господ Иеова няма да направи нищо Без да открие Своето намерение на слугите Си пророците.
8 Лъвът изрева; кой не ще се уплаши? Господ Иеова изговори; кой не ще пророкува?
9 Прогласете в палатите на Азот И в планините на Египетската земя, И речете: Съберете се по планините на Самария Та вижте големите метежи всред нея, И какви насилия има вътре в нея.
10 Защото казва Господ: Ония, които натрупват в палатите си плода на насилие и грабеж, Не знаят да вършат правото.
11 Затова, така казва Господ, Иеова: Неприятел ще окръжава земята ти, И ще смъкне от тебе силата ти, И палатите ти ще бъдат разграбени.
12 Така казва Господ: Както овчарят изтръгва из лъвовите уста Две колена, или част от ухо, Така ще изтръгнат израилтяните, Които в Самария седят в ъгъла на постелка И на копринени възглавници на легло.
13 Слушайте и предупредете Якововия дом, Казва Господ Иеова, Бог на Силите,
14 Че в деня, когато нанеса наказание върху Израиля за престъплението му, Ще накажа и жертвениците на Ветил, И роговете на жертвеника ще се отсекат и ще паднат на земята.
15 Още ще поразя зимната къща заедно с лятната къща, Къщите от слонова кост ще се съсипят, И на големите къщи ще се тури край, казва Господ.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9