Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Наум 3 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3 
1 Горко на кръвопролитник град!
Всичкий е пълен с лъжа и грабеж:
Хищението не оскудява.
2 Глас на бичове се чуе, и глас от тропот на колелa,
И на коне устремляеми, и на колесници подскачащи.
3 Конникът вдига лъскав меч и святкаво копие;
Има и множество ранени, и голямо число убити,
И няма свършък на труповете:
Спъват се в труповете им,
4 От многото блудувания на привлекателната блудница,
Изкусната в баяния,
Която продава народи с блудуванията си,
И племена с баянията си.
5 Ето, аз съм против тебе,
Говори Господ на силите,
И ще повдигна полите на лицето ти,
И ще покажа на народите срама ти,
И на царствата безчестието ти.
6 И ще хвърля гнусна нечистота върх тебе, и ще те засрамя,
И ще те поставя като позорище.
7 И всички които те гледат ще бягат от тебе,
И ще рекат: Ниневия запустя!
Кой ще я пожали?
От де да потърся утешител за тебе?
8 По-добра ли си ти от Но Амон,
Който лежеше между реките,
Окружен от води,
На който предбоище бе морето,
И стена негова морето?
9 Крепост негова бе Етиопия и Египет, и бе безкрайна:
Фут и Ливийците бяха твои помощници.
10 Но и той се пресели, отиде в плен;
И младенците му се съкрушиха
По краищата на всичките пътища;
И хвърлиха жребия върху славните му мъже,
И всичките му големци вързани бидоха с вериги.
11 И ти ще се опиеш,
Ще станеш невидима;
И ти ще потърсиш сила против врага.
12 Всичките ти твърдели ще са
Като смоковници с първоявените си смокви;
Ако се затресат,
Ще паднат в устата на ядещия.
13 Ето, людете ти са жени всред тебе:
Вратата на земята ти
Ще са съвсем отворени на враговете ти:
Огън ще пояде вереите ти.
14 Извади си вода за обсадата,
Уякчи твърделите си,
Влез в калта и стъпчи глината,
Поправи кирпичената пещ.
15 Там ще те изяде огън:
Меч ще те изтреби,
Ще те изяде като ателава.
Множи се като ателав,
Множи са като скакалец.
16 Умножила си търговците си ,
Повече от звездите небесни:
Ателавът се разпростря, и литна.
17 Големците ти са като скакалци,
И главатарите ти като множество от скакалци
Които седят на плетищата в студен ден;
Но като изгрее слънцето, бягат,
И местото им не се познава де бяха.
18 Пастирите ти задрямаха, царю Асирийски:
Благородните ти заспаха:
Людете ти се разпръснаха по горите;
И няма кой да ги събира.
19 Няма лек за съкрушението ти:
Раната ти е люта:
Всичките които слушат вестта ти
Ще изплескат с ръце заради тебе;
Защото върх кого не нападна злината ти всякога?
Цариградски превод
1  2  3