Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Захария 13 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
1 В онзи ден ще има източник отворен
За дома Давидов и за Ерусалимските жители
Заради грях и заради нечистота.
2 И в онзи ден, говори Господ Саваот,
Ще изтребя имената на идолите от земята,
И не ще да има вече помен за тях;
Още ще отнема пророците
И нечистия дух от земята.
3 И ако пророчествува някой още,
Тогаз баща му и майка му които са го родили
Ще му рекат: Няма да живееш;
Защото говориш лъжи в името Господне.
И баща му и майка му които са го родили
Ще го прободат когато пророчествува.
4 И в онзи ден
Пророците ще се посрамят,
Всеки от видението си когато пророчествува;
И няма да обличат дреха козинява за да измамят.
5 И ще рече: Аз не съм пророк:
человек съм земеделец;
Защото человек ме хвана за пастир от младостта ми.
6 И ако му рече някой: Какви са тези рани всред ръцете ти?
Ще отговори: Тези са
С които се раних в дома на приятелите си.
7 Мечу, събуди се против Пастиря ми,
И против мъжа, моя съдружник,
Говори Господ Саваот:
Порази Пастиря, и овците ще се разпръснат;
И ще завърна ръката си върх малките.
8 И във всичката тази земя, говори Господ,
Две части ще се изтребят в нея и изчезнат,
И третата ще остане в нея.
9 И ще прекарам третата част през огън;
И ще ги очистя както се чисти среброто;
И ще ги опитам както се опитва златото:
Те ще призоват името ми,
И аз ще ги послушам:
Ще река: Тези ми са люде;
И те ще рекат: Господ е Бог наш.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14