Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Захария 2 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
1 И повдигнах очите си и видях, и ето мъж и връв за мерене в ръката му.
2 И рекох: Де отиваш ти? А той ми рече: Да премеря Ерусалим, за да видя коя е ширината му и коя е дължината му.
3 И, ето, ангелът говорещий с мене излезе; и друг ангел излезе да го посрещне,
4 и рече му: Тичай, говори на този юноша и кажи: Ерусалим ще се насели без стени, заради множеството на человеците и на скотовете в него;
5 защото аз, говори Господ, ще му съм огнена стена изоколо, и ще съм за слава всред него.
6 О! О! бягайте от северната земя, говори Господ; защото ви разпръснах към четирите ветрища небесни, говори Господ.
7 О! избави се, Сионова дъщи, която обитаваш с Вавилонската дъщеря.
8 Защото така говори Господ Саваот: Вслед славата изпрати ме при народите които ви обраха; защото който докача вас, докача зеницата на окото му.
9 Защото, ето, аз ще помахам с ръката си върху тях, и ще бъдат корист на работещите им; и ще познаете че Господ на Силите ме проводи.
10 Весели се и радвай се, дъщи Сионова; защото, ето, аз ида, и ще се населя всред тебе, говори Господ.
11 И много народи ще се прилепят при Господа в онзи ден и ще ми са люде; и ще се населя всред тебе, и ще познаеш че Господ на Силите ме проводи при тебе.
12 И Господ ще наследи Юда за свой дял в светата земя, и ще избере пак Ерусалим.
13 Мълчи, всяка плът, пред Господа; защото стана от селението на светинята си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14