Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Захария 4 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
1 И върна се ангелът говорЕщий с мене и ме събуди, както человек който се събужда от съна си,
2 и рече ми: Що видиш ти? И рекох: Погледнах, и ето светилник, всичкий златен, и чаша върху него, и седемте му светила върху него, и седем цеви върху седемте светилника които бяха над върха му,
3 и две маслини над него, една отдясно на чашата, и една отляво ней.
4 И отговорих та рекох на ангела който говореше с мене, и казах: Що са тези, господарю мой?
5 И отговори ангелът говорещият с мене та ми рече: Не знаеш ли що са тези? И рекох: Не, господарю мой.
6 И отговори та ми рече и каза: Това е словото Господне към Зоровавела което казва:-
Не чрез сила ни чрез крепост,
Но чрез Духа ми, говори Господ Саваот.
7 Що си ти, горо велика,
Пред Зоровавела?- Поле!
И ще изнесе върхния камик
С възклицание: Благодат, благодат нему!
8 И стана слово Господне към мене, и рече:-
9 Ръцете на Зоровавела туриха основанието на този дом;
И ръцете му ще го свършат;
И ще познаеш че Господ на Силите ме проводи при вас.
10 Защото кой презря деня на малките работи?
Известно ще се зарадват тези седем,
И ще видят оловния правомер в ръката на Зоровавела:
Те са очите Господни,
Които тичат през всичката земя.
11 Тогаз отговорих та му рекох: Що са тези двете маслини отдясно на светилника и отляво му?
12 И отговорих втори път та му рекох: Що са двете ветви на маслините които през двете златни цеви испразднуват из себе си елея като злато?
13 И каза ми и рече: Не познаваш ли що са те? и отговорих: Не, господарю мой.
14 Тогаз рече: Те са двамата помазани които предстояват при Господа на всичката земя.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14