Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Малахия 3 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4 
1 Ето аз проваждам вестителя си,
И ще устрои пътя пред мене;
И Господ когото вие търсите
Внезапно ще дойде в храма си,
Ей, Ангелът на завета, когото вий желаете;
Ето, иде, говори Господ Саваот.
2 Но кой може да стърпи деня на пришествието му?
И кой може да устои при присътствието му?
Защото той е като огън на топител,
И като мило на валявичари.
3 И ще седне като който топи и чисти сребро;
И ще очисти Левиините синове,
И ще ги претопи като златото и среброто;
И ще приносят Господу приношение с правда.
4 Тогаз приношението на Юда и на Ерусалим
Ще бъде угодно Господу,
Както в древните дни,
Както в предишните години.
5 И ще се приближа при вас за съдба;
И ще съм свидетел бърз против обаятелите,
И против прелюбодейците, и против кълнещите се лъжливо,
И против онези които насилват наемниците в мъздата, вдовицата, и сирачето,
И против онези които онеправдават чужденец
И не се боят от мене, Говори Господ Саваот.
6 Защото аз съм Господ, не се изменявам;
За то вие, синове Яковови, не погинахте.
7 От дните на отците си
Отделихте се от повеленията ми, и не ги упазихте.
Обърнете се към мене, и ще се обърна към вас,
Говори Господ Саваот.
Но рекохте: В какво да се обърнем?
8 Ще краде ли человек Бога? Вие обаче ме крадохте.
И говорите: В какво те крадохме?
В десятъците и в приношенията.
9 Вие сте проклети с клетва;
Защото вие ме крадохте, ей, всичкий народ.
10 Донесете всичките десятъци във влагалището,
За да бъдат храна в дома ми;
И опитайте ме сега в това,
Говори Господ Саваот,
Ако не ви отворя хлябите небесни
Та излея благословение върху вас
Щото да не стига место за него.
11 И ще запретя за вас на поглъщателя;
И няма да поврежда плодовете на земята ви,
Нито лозата ви ще хвърли преди време плода си на полето,
Говори Господ Саваот.
12 И ще ви ублажават всичките народи;
Защото ще бъдете в желателна земя,
Говори Господ Саваот.
13 Думите ви бидоха жестоки против мене, говори Господ;
И рекохте: Що говорихме против тебе?
14 Вие рекохте:
Суетно е да служи някой Богу;
И: Каква полза че упазихме стражата му,
И че ходихме пред Господа на Силите със сетувание?
15 И сега ние ублажаваме гордите;
Ей, онез които правят беззаконие успяват;
Ей, онез които изкушават Бога, и те се избавят.
16 Тогаз боещите се от Господа говореха един на друг,
И Господ внимаваше и слушаше;
И писа се книга на възпоминание пред него
За онези които се боеха от Господа
И които мислеха за името му
17 И ще бъдат мои, говори Господ Саваот,
В онзи ден когато аз приготвя скъпоценните си
И ще бъда благоутробен за тях,
Както е благоутробен человек
За сина си който му работи
18 Тогаз ще се обърнете
И разсъдите между праведен и нечестив,
Между който служи Богу
И който му не служи.
Цариградски превод
1  2  3  4