Търсене в Библията онлайн
 
Числа 15 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И говори Господ Моисею и рече:
2 Говори на Израилевите синове и кажи им: Когато влезете в земята която ви аз давам за население,
3 и принесете жъртва Господу, всесъжение, или жъртва за изпълнение на обричане, или самоволно или в праздниците си, за да направите ухание благовонно Господу от говедата или от овците,
4 тогаз онзи който приноси приноса си Господу да принесе хлебно приношение една десета част от ефа чисто брашно смесено с четвъртата част на един ин елей.
5 И вино за възлияние една четвърта част от ина да притуриш на всесъжението или на жъртвата за всяко агне;
6 или за всеки овен да притуриш хлебно приношение две десети части от ефата чисто брашно смесено с една трета част от ина елей;
7 и вино за възлияние да принесеш една трета част от ина за ухание благовонно Господу.
8 Ако ли приносиш от говедата за всесъжение, или жъртва за изпълнение на обричане, или примирително приношение Господу,
9 тогаз да принесеш с жъртвата от говедата хлебно приношение три десети части от ефа чисто брашно смесено с половин ин елей;
10 и да принесеш вино за възлияние половин ин в жъртва за ухание благовонно Господу.
11 Така трябва да се прави за всяко говедо, или завсеки овен, или за агне, или за яре.
12 Според числото което ще приносите, така да направите за всяко според числото им.
13 Всеки туземец да прави така когато приноси жъртва за ухание благовонно Господу.
14 И ако има някой чужденец, пришлец между вас, или какъв-годе между вас в вашите родове, и принесе жъртва за ухание благовонно Господу, както правите вий да направи и той.
15 Един закон ще бъде за вас които сте от събранието и за чужденеца който е пришлец между вас, едно узаконение вечно в родовете ви; както вие така ще бъде и чужденецът пред Господа.
16 Един закон и едно правило ще бъде за вас и за чужденеца който е пришлец между вас.
17 И говори Господ Моисею и рече:
18 Говори на Израилевите синове и кажи им: Когато влезете в земята в която ви аз въвождам,
19 и ядете от хляба на таз земя, тогаз да принесете Господу приношение възвишаемо:
20 да принесете пита от първото ваше тесто за приношение възвишаемо: да го възвишите така както възвишаемо приношение от гумно.
21 От първото ваше тесто да давате Господу приношение възвишаемо в родовете си.
22 Ако ли погрешите и не изпълните всички тези заповеди които говори Господ Моисею,
23 за всичко което ви заповяда Господ чрез Моисеева ръка, от който ден Господ заповяда и после в родовете ви,
24 то ако е сторено от незнание, скритом от събранието, всичкото събрание нека принесе един юнец от говедата за всесъжение, за ухание благовонно Господу, наедно с хлебното му приношение и с възлиянието му според правилото, и един ярец от козите в приношение за грях.
25 И да направи свещеникът умилостивение за всичкото събрание на Израилевите синове, и ще им се прости; защото е станало от незнание, и те са принесли приношението си в жъртва Господу, и приношението си за грях пред Господа за незнание.
26 И ще се прости на всичкото събрание на Израилевите синове, и на чужденеца който е пришлец между тях, защото всичките люде бяха съгрешили от незнание.
27 Ако ли един человек съгреши от незнание, той тряба да принесе еднолетна коза в приношение за грях.
28 И свещеникът да направи умилостивение за душата която е съгрешила от незнание; когато съгреши от незнание пред Господа, да направи умилостивение за нея, и ще й се опрости.
29 Един закон да бъде за вас, както за туземеца от Израилевите синове така и за чужденеца който е пришлец между тях, когато съгреши от незнание.
30 Ако ли някой туземец или чужденец съгреши с дързостлива ръка, той показва презрение към Господа: тая душа да бъде изтребена от людете си.
31 Понеже е презрял словото Господне и престъпил е заповедта му, тая душа непременно да се изтреби: беззаконието й да бъде върх нея.
32 И когато Израилевите синове бяха в пустинята, намериха едного человека че събираше дърва в съботен ден.
33 И онези които го намериха че събира дърва доведоха го при Моисея и Аарона и при всичкото събрание;
34 и туриха го под стража, понеже не беше още явно що трябваше да сторят с него.
35 И каза Господ Моисею: Този человек непременно трябва да се умъртви: всичкото събрание да го убие с камене вън от стана.
36 И всичкото събрание изведоха го вън от стана и убиха го с камене; и умря както заповяда Господ Моисею.
37 И говори Господ Моисею и рече:
38 Говори на Израилевите синове и кажи им да си направят ресни по краищата на дрехите си в родовете си, и да турят на ресните на краищата син ширит.
39 И това ще имате за ресни за да го гледате, и да помните всичките заповеди Господни и да ги изпълнявате, и да не следвате подир сърдцето си и подир очите си подир които вие блудувате,
40 та да помните и изпълнявате всичките ми заповеди, и да сте свети Богу вашему.
41 Аз съм Господ Бог ваш който ви изведох из Египетската земя за да съм Бог ваш. Аз съм Иеова Бог ваш.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36