Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Числа 17 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И говори Господ Моисею и рече:
2 Говори на Израилевите синове, и вземи от тях по един жезъл за всеки дом, от всичките им князове според домовете на отците им, дванадесет жезли; и на всякого името напиши на жезъла му.
3 И името на Аарона напиши на Левиевия жезъл; понеже по един жезъл ще бъде за началника на отеческите им домове.
4 И положи ги в скинията на събранието пред свидетелството, дето аз се нахождам с вас.
5 И жезълът на человека когото избера ще процъвти; и ще направи да престанат отпред мене роптанията на Израилевите синове които те роптаят против вас.
6 И каза Моисей на Израилевите синове; и дадоха му всичките им князове, всеки княз по един жезъл според отеческите си домове, дванадесет жезли; и Аароновият жезъл беше между жезлите им.
7 И положи Моисей жезлите пред Господа, в скинията на свидетелството.
8 И на утрешния ден влезе Моисей в скинията на свидетелството; и, ето, Аароновият жезъл за Левиевия дом покарал и прорастил пъпки, и цъвнал, и завързал зрели мигдали.
9 И изнесе Моисей всичките жезли от лицето Господне при всичките Израилеви синове; и те видяхатова, и взеха всеки жезъла си.
10 И рече Господ Моисею: Тури пак Аароновия жезъл пред свидетелството за да се пази в знамение на метежниците; и да направиш да престанат роптанията им пред мене, за да не умрат.
11 И Моисей направи както му заповяда Господ: така направи.
12 Тогаз синовете Израилеви говориха на Моисея и рекоха: Ето, ние умираме, погинваме, всинца погинваме:
13 всеки който се приближава, който приближи до скинията Господня, умира: така ли всинца ще измрем?
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36