Търсене в Библията онлайн
 
Числа 2 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И Господ говори на Моисея и Аарона, казвайки:
2 Израилтяните нека поставят шатрите си, всеки при знамето си, със знаковете на бащиния си дом; срещу шатъра за срещане да поставят шатрите си изоколо.
3 Тия, които поставят шатрите си от предната страна, към изток, да бъдат от знамето на Юдовия стан, според устроените си войнства; и началник на юдейците да бъде Наасон, Аминадавовият син.
4 (А неговото войнство, сиреч, преброените от тях, бяха седемдесет и четири хиляди и шестстотин души).
5 До него да поставят шатрите си Исахаровото племе; и началник на исахарците да бъде Натанаил, Суаровият син;
6 (а неговото множество, сиреч, преброените от тях, бяха петдесет и четири хиляди и четиристотин души);
7 и Завулоновото племе; и началник на завулонците да бъде Елиав, Хелоновият син;
8 (а неговото множество, сиреч, преброените от тях, бяха петдесет и седем хиляди и четиристотин души.
9 Всичките преброени в Юдовия стан бяха сто и осемдесет и шест хиляди и четиристотин души, според устроените им войнства). Те да се дигат първи.
10 Към юг да бъде знамето на Рувимовия стан, според устроените им войнства; и началник на рувимците да бъде Елисур, Седиуровият син.
11 (А неговото войнство, сиреч, преброените от тях, бяха четиридесет и шест хиляди и петстотин души).
12 До него да поставят шатрите си Симеоновото племе; и началник на симеонците да бъде Селумиил, Сурисадаевият син;
13 (а неговото войнство, сиреч, преброените от тях, бяха петдесет и девет хиляди и триста души)
14 и Гадовото племе; и началник на гадците да бъде Елисаф, Деуиловият син;
15 (а неговото войнство, сиреч, преброените от тях, бяха четиридесет и пет хиляди шестстотин и петдесет души.
16 Всичките преброени в Рувимовия стан бяха сто и петдесет и една хиляда четиристотин и петдесет души, според устроените им войнства). Те да се вдигат втори.
17 После да се дига шатъра за срещане, със стана на левитите всред становете; както са поставили шатрите си, така и да се дигат, всеки на реда си при знамето си.
18 Към запад да бъде знамето на Ефремовия стан, според устроените им войнства; и началник на ефремците да бъде Елисама, Амиудовият син.
19 (А неговото войнство, сиреч, преброените от тях, бяха четиридесет хиляди и петстотин души).
20 До него да бъде Манасиевото племе; и началник на манасийците да бъде Гамалиил, Федасуровият син;
21 (а неговото войнство, сиреч, преброените от тях, бяха тридесет и две хиляди и двеста души);
22 и Вениаминовото племе; и началник на вениаминците да бъде Авидан, Гедеоновият син;
23 (а неговото войнство, сиреч, преброените от тях, бяха тридесет и пет хиляди и четиристотин души.
24 Всичките преброени в Ефремовия стан бяха сто и осем хиляди и сто души, според устроените си войнства). Те да се дигат трети.
25 Към север да бъде знамето на Дановия стан, според устроените им войнства; и началник на данците да бъде Ахиезер, Амисадаевият син.
26 (А неговото войнство, сиреч, преброените от тях, бяха шестдесет и две хиляди и седемстотин души).
27 До него да поставят шатрите си Асировото племе; и началник на асирците да бъде Фагеил, Охрановият син;
28 (а неговото войнство, сиреч, преброените от тях, бяха четиридесет и една хиляда и петстотин души);
29 и Нефталимовото племе; и началник на нефталимците да бъде Ахирей, Енановият син;
30 (а неговото войнство, сиреч, преброените от тях, бяха петдесет и три хиляди и четиристотин души.
31 Всичките преброени в Дановия стан бяха сто петдесет и седем хиляди и шестстотин души). Те да се дигат последни при знамената си.
32 Тия са преброените от израилтяните по бащините им домове; всички, които бяха преброени в становете по устроените им войнства, бяха шестстотин и три хиляди петстотин и петдесет души.
33 А левитите не бяха преброени между израилтяните, според както Господ заповяда на Моисея.
34 И тъй, израилтяните правеха напълно това що Господ заповяда на Моисея; така поставяха шатрите си при знамената си, така се и дигаха, всеки според семействата си, по бащините си домове.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36