Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Числа 2 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И говори Господ Моисею и Аарону и рече:
2 Нека поставят шатрите си Израилевите синове, всеки при хоругвата си, с знаковете на отеческия си дом: срещу скинията на събранието да поставят шатрите си наоколо.
3 И които поставят шатрите си напред към изток да бъдат от хоругвата на Юдиния стан според пълковете си; и княз на Юдините синове да бъде Наасон Аминадавовий син.
4 И воинството му и изброените от тях бяха седемдесет и четири тисящи и шестстотин.
5 И до него ще поставят шатрите си Исахаровото племе; и княз на Исахаровите синове да бъде Натанаил Суаровий син.
6 А неговото воинство и изброените от тях бяха петдесет и четири тисящи и четиристотин.
7 След него Завулоновото племе; и княз на Завулоновите синове да бъде Елиав синът Хелонов.
8 И неговото воинство и изброените от тях бяха петдесет и седем тисящи и четиристотин.
9 Всичките които се изброиха в стана Юдин бяха сто и осемдесет и шест тисящи и четиристостотин според пълковете си. Те да се дигат първи.
10 Към пладне да бъде хоругвата на Рувимовия стан според пълковете им; и княз на Рувимовите синове да бъде Елисур Седиуровий син.
11 А неговото воинство и изброените от тях бяха четиридесет и шест тисящи и петстотин.
12 И до него да поставят шатрите си Симеоновото племе; и княз на Симеоновите синове да бъде Селумнил Сурисадаевий син.
13 (А неговото воинство и изброените от тях бяха петдесет и девет тисящи и триста.)
14 После Гадовото племе; и княз на Гадовите синове да бъде Елиасаф Деуиловий син.
15 (А неговото воинство и изброените от тях бяха четиридесет и пет тисящи и шестстотин и петдесет.
16 Всичките които се изброиха в Рувимовия стан бяха сто и петдесет и една тисяща и четиристотин и петдесет според пълковете си:) Те да се дигат втори.
17 После да се дига скинията на събранието, станът на Левитите всред становете: както са поставили шатрите си така да се дигат, всеки в рода си при хоругвата си.
18 Към запад да бъде хоругвата на Ефремовия стан според пълковете им; и княз на Ефремовите синове да бъде Елисама Амиудовий син.
19 (А неговото воинство и изброените от тях бяха четиридесет тисящи и петстотин.)
20 И до него Манасиевото племе; и княз на Манасиевите синове да бъде Гамалиил Федасуровий син.
21 А неговото воинство и изброените от тях бяха тридесет и две тисящи и двесте.)
22 После Вениаминовото племе; и княз на Вениаминовите синове да бъде Авидан Гедеониевий син.
23 А неговото воинство и изброените от тях бяха тридесет и пет тисящи и четиристотин.
24 Всичките които се изброиха в Ефремовия стан бяха сто и осем тисящи и сто според пълковете си. Те да се дигат трети.
25 Към север да бъде хоругвата на Дановия стан според пълковете им; и княз на Дановите синове да бъде Ахиезер Амисадаевий син.
26 А неговото воинство и изброените от тях бяха шестдесет и две тисящи и седемстотин.
27 И до него да поставят шатрите си Асировото племе; и княз на Асировите синове да бъде Фагеил Охрановий син.
28 (А неговото воинство и изброените от тях бяха четиридесет и една тисяща и петстотин.)
29 После Нефталимото племе; и княз на Нефталимовите синове да бъде Ахирей Енановий син.
30 А неговото воинство и изброените от тях бяха петдесет и три тисящи и четиристотин.
31 Всичките които се изброиха в Дановия стан бяха сто и петдесет и седем тисящи и шестстотин. Те да се дигат последни при хоругвите си.
32 Тези са изброените от Израилевите синове по отеческите си домове: всичките които се изброиха в становете по пълковете си бяха шестстотин и три тисящи и петстотин и петдесет.
33 А Левитите не се изброиха между Израилевите синове, както заповяда Господ Моисею.
34 И направиха Израилевите синове по всичко що заповяда Господ Моисею: така поставиха шатрите си по хоругвите си, така се и дигаха, всеки според родовете си по отеческите си домове.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36