Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Числа 21 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И чу Хананей Арадскят цар, който живееше към пладне, че иде Израил през пътя Атарим, и направи бой против Израиля, и хвана от тях пленници.
2 И направи Израил обричане Господу и рече: Ако наистина предадеш тези люде в ръката ми съвсем ще погубя градовете им.
3 И Господ послуша гласа на Израиля и предаде Хананейците в ръцете му; и погубиха и тях и градовете им; и нарече името на мястото Хорма.
4 И дигнаха се от гората Ор в пътя откъде червено Море, за да обиколят земята Едом; и людете по пътя станаха малодушни.
5 И говориха людете против Бога и против Моисея и рекоха: Защо ни възведе из Египет за да умрем в пустинята? защото няма хляб ни вода, и душата ни има отвращение от този никакъв хляб.
6 И проводи Господ върх людете горителни змии които хапеха людете; и измряха много люде от Израиля.
7 И дойдоха людете при Моисея и рекоха: Съгрешихме защото говорихме против Господа и против тебе: помоли се Господу да махне змиите от нас. И помоли се Моисей за людете.
8 И рече Господ Моисею: Направи си една горителна змия и тури я на хоругвена върлина; и всеки ухапан като погледне на нея ще остане жив.
9 И направи Моисей медна змия и тури я на хоругвената върлина; и когато ухапеше някого змия, той като погледнеше на медната змия оставаше жив.
10 И дигнаха се Израилевите синове, и разположиха стан в Овот.
11 И като се дигнаха от Овот, разположиха стан в Ие-Аварим, в пустинята която е към Моав, към изток на слънцето.
12 От там се дигнаха, и разположиха стан в долината Заред.
13 От там се дигнаха, и разположиха стан от другата страна на Арнон, който е в пустинята и излази от пределите на Аморейците; защото Арнон е предел на Моав между Моавците и Аморейците.
14 За това се и говори в книгата на браните Господни: -
Ваев у Суфа
И потоците на Арнон,
15 И течението на потоците
Което се простира до селението Ар,
И досегнува до предела на Моав.
16 И от там дойдоха при Вир: този е кладенецът за който рече Господ Моисею: Събери людете, и ще им дам вода.
17 Тогаз изпя Израил тази песен:
Възлез, о кладенче, пейте за него:
18 Кладенец изкопаха князовете,
Благородните от людете изкопаха,
чрез заповед на законодателя, с жезлите си.
И от пустинята отидоха в Матана,
19 и от Матана в Наалиил, и от Наалиил в Вамот,
20 и от Вамот в долината която е в Моавовото поле при върха на Фасга, която гледа към Иесимон.
21 И проводи Израил посланници при Сиона Аморейския цар и рече:
22 Да заминем през твоята земя: няма да свръщаме по нивята нито по лозята: не щем да пием вода от кладенците: през царския път ще вървим доде заминем твоите предели.
23 А Сион не пусна Израиля да мине през пределите му; но събра Сион всичките си люде, и излезе та се опълчи против Израиля в пустинята, и дойде в Яса та направи бой против Израиля.
24 И порази го Израил с острото на ножа, и облада земята му от Арнон до Явок, до Амоновите синове; понеже пределите на Амоновите синове бяха крепки.
25 И облада Израил всички тези градове; и насели се Израил в всичките градове на Аморейците, в Есевон, и в всичките негови села.
26 Понеже Есевон бе град на Аморейския цар Сиона, който беше направил бой с предишния Моавски цар, и взел бе от ръката му всичката му земя до Арнон.
27 За това, които говорят с притчи казват:
Елате в Есевон:
Да се съгради и да се утвърди градът на Сиона.
28 Защото огън излезе из Есевон,
Пламен из града Сионов;
Пояде Ар Моавов,
И князовете на високите места на Арнон.
29 Горко ти, Моаве!
Погина ти, народе Хамосов!
Даде избегналите си синове
И дъщерите си пленници
На Сиона Аморейския цар.
30 Ние ги устрелихме:
Есевон погина до Девон:
И запустихме ги до Нофа
Която се простира до Медева.
31 И насели се Израил в земята на Аморейците.
32 После проводи Моисей да съгледателствуват Язир; и превзеха селата му, и изпъдиха Аморейците които бяха в тях.
33 Тогаз се върнаха и възлязоха по пътя към Васан; а Ог Васанският цар излезе насреща им, той и всичките му люде, на бран в Едраи.
34 И рече Господ Моисею: Не бой се от него; защото аз ще предам в ръцете ви него, и всичките му люде, и земята му; и да му направиш така както направи на Сиона Аморейския цар който живееше у Есевон.
35 И поразиха него, и синовете му, и всичките му люде, додето му не остана ни един остатък; и завладяха земята му.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36