Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Числа 24 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И понеже видя Валаам че беше угодно пред Господа да благослови Израиля, не отиде както друг път да потърси гатания, но обърна лицето си към пустинята.
2 И дигна Валаам очи и видя Израиля който беше населен по племената си; и дойде на него Дух Божий.
3 И начна притчата си и рече: -
Валаам син Веоров рече,
И человекът който има отворени очи рече:
4 Рече онзи който чу Божиите думи,
Който видя видението на Всесилнаго:
Той падна като в сън, но имаше очите си отворени:
5 Колко са красни твоите шатри, Якове,
Твоите скинии, Израилю!
6 Като долини са разпрострени,
Като градини по речни брегове,
Като алоини дървета които е Господ насадил.
Като кедри покрай водите.
7 Ще се излива вода из ведрата му,
И семето му ще бъде в много води;
И царят му ще бъде по висок от Агага,
И царството му ще се възвеличи.
8 Бог го изведе из Египет:
Има сила както единорог:
Ще пояде езичниците, враговете си,
И ще строши костите им, и ще ги устрели с стрелите си.
9 Легнал е и лежи като лъв
И като лъвица: кой ще го събуди?
Благословен който те благославя! И проклет който тя проклева!
10 Тогаз се разпали гневът на Валака против Валаама, и изплеска с ръце; и рече Валак Валааму: Аз те повиках да прокълнеш враговете ми; а, ето, ти все ги благославяш три пъти.
11 И сега бягай на мястото си: рекох че ще те почета с почести; но, ето, Господ те лиши от почест.
12 И рече Валаам Валаку: Не говорих ли аз и на твоите посланници които беше ми пратил ти и рекох:
13 Ако ще ми даде Валак и дома си пълен с сребро и злато, не мога да престъпя повелението Господне за да направя добро или зло от себе си, но онова което Господ проговори, него ще река?
14 И сега, ето, аз отивам при своите си люде: ела, да ти кажа какво ще направят тези люде на твоите люде в последните дни.
15 И начна притчата си и рече: -
Валаам син Веоров рече, рече,
И человекът който има отворени очи рече:
16 Рече онзи който чу Божиите думи,
Който има познанието на Всевишнаго,
Който видя видението на Всесилнаго:
Той падна като в сън, но имаше очите си отворени:
17 Ще го видя, но не сега:
Ще го гледам, но не от близу:
Ще излезе звезда от Якова,
И ще се въздигне скиптър от Израиля,
И ще порази Моавските князове,
И ще погуби всичките Ситови синове.
18 И Едом ще бъде притежание,
И Сиир ще бъде притежание на враговете си;
И Израил ще действува с крепост.
19 И който произлезе от Якова ще завладее,
И ще погуби останалите от града.
20 И като видя Амалика почна притчата си и рече: -
Амалик е начало на народите;
Но най-сетне съвсем ще се изтреби.
21 И като видя Кенейците почна притчата си и рече: -
Силно е твоето жилище,
И положил си гнездото си на канарата;
22 Но Кенейците ще се разорят
Доде те заплени Ассур.
23 И продължи притчата си и рече: -
О! Кой ще остане жив
Когато Бог извърши това!
24 И кораби ще дойдат от приморията на Китим,
И ще смирят Асура, и ще смирят Евера;
Но и те съвсем ще се изтребят.
25 И стана Валаам и тръгна, и върна се на мястото си; а Валак отиде и той на пътя си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36