Търсене в Библията онлайн
 
Числа 26 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 А подир язвата Господ говори на Моисея и Елеазара син на свещеника Аарона, казвайки:
2 Пребройте цялото общество израилтяни от двадесет години и нагоре, според бащините им домове, всички в Израиля, които могат да излизат на бой.
3 За това, Моисей и свещеникът Елеазар говориха на людете на моавските полета, при Иордан срещу Ерихон, казвайки:
4 Пребройте людете от двадесет години и нагоре, според както Господ заповяда на Моисея и на израилтяните, които излязоха из Египетската земя.
5 Рувим, първородният на Израиля. Рувимците бяха: от Еноха, семейството на Еноховците; от Фалу, семейството на Фалуевците;
6 от Есрона, семейството на Есроновците; от Хармия, семейството на Хармиевците.
7 Тия са семействата на рувимците; а преброените от тях бяха четиридесет и три хиляди седемстотин и тридесет души.
8 Синовете на Фалу бяха Елиав;
9 и синовете на Елиава: Намуил, Датан и Авирон. Това са ония Датан и Авирон, избраните от обществото, които се подигнаха против Моисея и против Аарона между дружината на Корея, когато се подигнаха против Господа;
10 и земята разтвори устата си та ги погълна заедно с Корея при изтреблението на дружината му, когато огънят пояде двеста и петдесетте човеци, и те станаха за знамение;
11 а синовете на Корея не умряха.
12 Симеонците по семействата си бяха: от Намуила, семейството на Намуиловците; от Ямина, семейството на Яминовците; от Яхина, семейството на Яхиновците;
13 от Зара, семейството на Заровците; от Саула, семейството на Сауловците.
14 Тия са семействата на Симеоновците, двадесет и две хиляди и двеста души.
15 Гадците по семействата си бяха: от Сафона, семейството на Сафоновците; от Агия, семейството на Агиевците; от Суния, семейството на Суниевците;
16 от Азения, семейството на Азениевците; от Ирия, семейството на Ириевците;
17 от Арода, семейството на Ародовците; от Арилия, семейството на Арилиевците.
18 Тия са семействата на гадците; и преброените от тях бяха четиридесет хиляди и петстотин души.
19 Юдовите синове бяха Ир и Онан; но Ир и Онан умряха в Ханаанската земя.
20 А юдейците по семействата си бяха; от Села, семейството на Селаевците; от Фареса, семейството на Фаресовците; от Зара, семейството на Заровците.
21 И Фаресовите потомци бяха: от Есрона, семейството на Есроновците; от Амула, семейството на Амуловците.
22 Тия са Юдовите семейства; и преброените от тях бяха седемдесет и шест хиляди и петстотин души.
23 Исахарците по семействата си бяха: от Тола, семейството на Толовците; от Фуа, семейството на Фуавците;
24 от Ясува, семейството на Ясувовците; от Симрона, семейството на Симроновците.
25 Тия са Исахаровите семейства; и преброените от тях бяха шестдесет и четири хиляди и триста души.
26 Завулонците по семействата си бяха: от Середа, семейството на Середовците; от Елона, семейството на Елоновците; от Ялеила, семейството на Ялеиловците.
27 Тия са семействата на завулонците; и преброените от тях бяха шестдесет хиляди и петстотин души.
28 Иосифовите синове по семействата си бяха Манасия и Ефрем.
29 Манасийците бяха: от Махира, семейството на Махировците. И Махир роди Галаада; а от Галаада, семейството на Галаадовците.
30 Ето Галаадовите потомци: от Ахиезера, семейството на Ахиезеровците; от Хелека, семейството на Хелековците;
31 от Асриила, семейството на Асрииловците; от Сихема, семейството на Сихемовците;
32 от Семида, семейството на Семидовците; и от Ефера, семейството на Еферовците.
33 А Салпаад Еферовият син нямаше синове, но дъщери; а имената на Салпаадовите дъщери бяха Маала, Нуа, Егла, Мелха и Терса.
34 Тия са Манасиевите семейства; и преброените от тях бяха петдесет и две хиляди и седемстотин души.
35 А ето ефремците по семействата им: от Сутала, семейството на Суталовците; от Вехера, семейството на Вехеровците; от Тахана, семейството на Тахановците.
36 Ето и Суталовите потомци: от Ерана, семейството на Ерановците.
37 Тия са семействата на ефремците; и преброените от тях бяха тридесет и две хиляди и петстотин души. Тия са Иосифовите потомци по семействата си.
38 Вениаминците по семействата си бяха: от Вела, семейството на Веловците; от Асвила, семейството на Асвиловците; от Ахирама, семейството на Ахирамовците;
39 от Суфама, семейството на Суфамовците; от Уфама, семейството на Уфамовците.
40 А Веловите синове бяха Аред и Нееман; от Ареда, семейството на Аредовците; от Неемана, семейството на Неемановците.
41 Тия са вениаминците по семействата си; и преброените от тях бяха четиридесет и пет хиляди и шестстотин души.
42 Ето данците по семействата им: от Суама, семейството на Суамовците. Тия са Дановите семейства по семействата си.
43 Преброените от всичките семейства на Суамовците бяха шестдесет и четири хиляди и четиристотин души.
44 Асирците по семействата си бяха: от Емна, семейството на Емновците; от Есуи, семейството на Есуиевците; от Верия, семейството на Вериевците.
45 От Вериевите потомци бяха: от Хевера, семейството на Хеверовците; от Малхиила, семейството на Малхииловците.
46 А името на Асировата дъщеря беше Сара.
47 Тия са семействата на асирците; и преброените от тях бяха петдесет и три хиляди и четиристотин души.
48 Нефталимците по семействата си бяха: от Ясиила, семейството на Ясииловците; от Гуния, семейството на Гуниевците;
49 от Есера, семейството на Есеровците; от Силима; семейството на Силимовците.
50 Тия са Нефталимовите семейства по семействата си; и преброените от тях бяха четиридесет и пет хиляди и четиристотин души.
51 Числото на преброените от израилтяните беше шестстотин и една хиляда седемстотин и тридесет души.
52 Тогава Господ говори на Моисея, казвайки:
53 На тях нека се раздели земята за наследство, според числото на имената им.
54 На по-многобройните дай по-голямо наследство, а на по-малобройните дай по-малко наследство: на всяко племе да се даде наследството му, според числото на преброените от него.
55 При все това, обаче, земята ще се раздели с жребие; и те ще наследят според имената на бащините си племена.
56 С жребие да се раздели наследството им между мнозината и малцината.
57 А ето числото на преброените от левийците по семействата им: от Гирсона, семейството на Гирсоновците; от Каата, семейството на Каатовците; от Мерария, семейството на Мерариевците.
58 Ето Левиевите семейства: семейството на Левиевците, семейството на Хевроновците, семейството на Маалиевците, семейството на Мусиевците, семейството на Кореевците; а Каат роди Амрама.
59 Името на Амрамовата жена беше Иохавед, Левиева дъщеря, която се роди на Левия в Египет; и тя роди на Амрама Аарона и Моисея и сестра им Мариам.
60 А на Аарона се родиха Надав, Авиуд, Елеазар и Итамар.
61 Но Надав и Авиуд умряха, когато принесоха чужд огън пред Господа.
62 А преброените от левийците бяха двадесет и три хиляди, всичките мъжки от един месец и нагоре; те не бяха преброени между израилтяните, понеже на тях не се даде наследство между израилтяните.
63 Тия са преброените чрез Моисея и свещеника Елеазар, които преброиха израилтяните на моавските полета при Иордан, срещу Ерихон.
64 Но между тях не се намираше човек от ония, които бяха преброени от Моисея и свещеника Аарон, когато те преброиха израилтяните в Синайската пустиня;
65 защото за тях Господ бе казал: непременно ще измрат в пустинята. От тях не остана ни един, освен Халев Ефониевият син и Исус Навиевият син.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36