Търсене в Библията онлайн
 
Числа 26 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И след язвата говори Господ Моисею и Елеазару сину Ааронову свещенику, и рече:
2 Пребройте всичкото събрание на Израилевите синове от двадесет години нагоре, по отеческите им домове, всичките в Израил които могат да излязат на бой.
3 И Моисей и Елеазар свещеникът говориха им на Моавовите полета, при Иордан срещу Иерихон, и рекоха:
4 Избройте людете от двадесет години нагоре, както заповяда Господ Моисею и на Израилевите синове които излязоха из Египетската земя.
5 Рувим първородният на Израиля. Рувимовите синове бяха, от Еноха, родът на Еноховците; от Фалу, родът на Фалуевците;
6 от Есрона, родът на Есроновците; от Хармия, родът на Хармиевците.
7 Тези са родовете на Рувимовците; и изброените от тях бяха четиридест и три тисящи и седемстотин и тридесет.
8 И синовете на Фалу бяха Елиав;
9 и синовете на Елиава: Намуил, и Датан, и Авирон. Тези са Датан и Авирон, избраните от събранието, които се подигнаха против Моисея и против Аарона в събранието на Корея когато се подигнаха против Господа;
10 и разтвори земята устата си та ги погълна наедно с Корея в изтреблението на събранието му когато огънят пояде двестете и петдесет человеци; и станаха за знамение.
11 А синовете на Корея не умряха.
12 Симеоновите синове по рода си бяха, от Намуила, родът на Намуиловците; от Ямина, родът на Яминовците; от Яхина, родът на Яхиновците;
13 от Зара, родът на Заровците; от Саула, родът на Сауловците.
14 Тези са родовете на Симеоновците: двадесет и две тисящи и двесте души.
15 Гадовите синове по родовете си бяха, от Сафона, родът на Сафоновците; от Агия, родът на Агиевците; от Суния, родът на Суниевците;
16 от Азения, родът на Азениевците; от Ирия, родът на Ириевците;
17 от Арода, родът на Ародовците; от Арилия, родът на Арилиевците.
18 Тези са родовете на Гадовите синове; и изброените от тях, четиридесет тисящи и петстотин.
19 Юдините синове бяха Ир и Авнан; но Ир и Авнан умряха в Ханаанската земя.
20 И Юдините синове по родовете си бяха, от Села, родът на Селаевците; от Фареса, родът на Фаресовците; от Зара, родът на Заровците.
21 И Фаресовите синове бяха, от Есрона, родът на Есроновците; от Амула, родът на Амуловците.
22 Тези са Юдините родове; и изброените от тях, седемдесет и шест тисящи и петстотин.
23 Исахаровите синове по родовете си бяха, от Тола, родът на Толовците; от Фуа, родът на Фуевците;
24 от Ясува, родът на Ясувовците; от Симрона, родът на Симроновците.
25 Тези са Исахаровите родове; и изброените от тях, шестдесет и четири тисящи и триста.
26 Завулоновите синове според родовете си бяха, от Середа, родът на Середовците; от Елона, родът на Елоновците; от Ялеила, родът на Ялеиловците.
27 Тези са родовете на Завулоновците; и изброените от тях, шестдесет тисящи и петстотин.
28 Иосифовите синове според родовете си бяха Манасия и Ефрем.
29 Манасиевите синове бяха, от Махира, родът на Махировците. И Махир роди Галаада; а от Галаада, родът на Галаадовците.
30 Тези са Галаадовите синове: от Ахиезера, родът на Ахиезеровците; от Хелека, родът на Хелековците;
31 и от Асриила, родът на Асрииловците; от Сихема, родът на Сихемовците;
32 и от Седима, родът на Семидовците; и от Ефера, родът на Еферовците.
33 И Салпаад Еферовий син нямаше синове, но дъщери; а имената на Салпаадовите дъщери бяха Маала, и Нуа, Егла, Мелха, и Терса.
34 Тези са Манасиевите родове; и изброените от тях, петдесет и две тисящи и седемстотин.
35 Тези са Ефремовите синове по родовете си: от Сутала, родът на Суталовците; от Вехера, родът на Вехеровците; от Тахана, родът на Тахановците.
36 И тези са Суталовите синове: от Ерана, родът на Ерановците.
37 Тези са родовете на Ефремовите синове; и изброените от тях, тридесет и две тисящи и петстотин. Тези са Иосифовите синове според родовете си.
38 Вениаминовите синове по родовете си бяха, от Вела, родът на Веловците; от Ахирама, родът на Ахирамовците;
39 от Суфама, родът на Суфамовците; от Уфама, родът на Уфамовците.
40 И Веловите синове бяха Аред и Нееман: от Ареда, родът на Аредовците; от Неемана, родът на Неемановците.
41 Тези са Вениаминовите синове по родовете си; и изброените от тях бяха четиридесет и пет тисящи и шестстотин.
42 Тези са Дановите синове по родовете си: от Суама, родът на Суамовците. Тези са Дановите родове според родовете си.
43 Изброените от всичките родове на Суамовците бяха шестдесет и четири тисящи и четиристотин.
44 Асировите синове по родовете си бяха, от Иемна, родът на Иемновците; от Иесуи, родът на Иесуиевците; от Верия, родът на Вериевците.
45 От Вериевите синове бяха, от Хевера, родът в Хеверовците; от Малхиила, родът на Малхииловците.
46 И името на Асировата дъщеря беше Сара.
47 Тези са родовете на Асировите синове; и изброените от тях, петдесет и три тисящи и четиристотин.
48 Нефталимовите синове по родовете си бяха, от Ясиила, родът на Ясииловците; от Гуния, родът на Гуниевците;
49 от Иесера, родът на Иесеровците; от Салима, родът на Салимовците.
50 Тези са Нефталимовите родове по родовете си: изброените от тях бяха четиридесет и пет тисящи и четиристотин.
51 Това е изброението на Израилевите синове, шестстотин и една тисяща и седемстотин и тридесет.
52 И говори Господ Моисею и рече:
53 Тям да се раздели земята за наследие по числото на имената им.
54 На по-мнозината дай по-голямо наследие, а на по-малцината дай по-малко наследие: всекиму да се даде наследието му според изброението му.
55 А земята да се раздели с жребие: по имената на отеческите си племена да имат наследие.
56 По жребие да се раздели наследието им между мнозината и малцината.
57 А изброението на Левитите по родовете им е това: от Гирсона, родът на Гирсоновците; от Каата, родът на Каатовците; от Мерария, родът на Мерариевците.
58 Тези са родовете на Левитите: родът на Левиевците, родът на Хевроновците, родът на Маалиевците, родът на Мусиевците, родът на Кореевците; а Каат роди Амрама.
59 Името на Амрамовата жена беше Иохавед дъщеря Левиева, която се роди Левию в Египет; и роди Амраму Аарона, и Моисея, и Мариам сестра им.
60 И Аарону се родиха Надав, и Авиуд, Елеазар, и Итамар.
61 Но Надав и Авиуд умряха когато принесоха чужд огън пред Господа.
62 И изброените от тях бяха двадесет и три тисящи; всичките мъжки от един месец и нагоре; защото не се изброиха помежду Израилевите синове, понеже тям се не даде наследие между Израилевите синове.
63 Тези са изброените чрез Моисея и Елиазара свещеника, които изброиха Израилевите синове на Моавовите полета, при Йордан, срещу Иерихон.
64 Но между тях не се намерваше человек от онези които се изброиха от Моисея и Аарона свещеника когато те изброиха Израилевите синове в Синайската пустиня;
65 защото Господ рече за тях: Непременно ще умрат в пустинята. И не остана от тях ни един освен Халева сина Иефониева, и Исуса сина Навиева.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36