Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Числа 26 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И след язвата говори Господ Моисею и Елеазару сину Ааронову свещенику, и рече:
2 Пребройте всичкото събрание на Израилевите синове от двадесет години нагоре, по отеческите им домове, всичките в Израил които могат да излязат на бой.
3 И Моисей и Елеазар свещеникът говориха им на Моавовите полета, при Иордан срещу Иерихон, и рекоха:
4 Избройте людете от двадесет години нагоре, както заповяда Господ Моисею и на Израилевите синове които излязоха из Египетската земя.
5 Рувим първородният на Израиля. Рувимовите синове бяха, от Еноха, родът на Еноховците; от Фалу, родът на Фалуевците;
6 от Есрона, родът на Есроновците; от Хармия, родът на Хармиевците.
7 Тези са родовете на Рувимовците; и изброените от тях бяха четиридест и три тисящи и седемстотин и тридесет.
8 И синовете на Фалу бяха Елиав;
9 и синовете на Елиава: Намуил, и Датан, и Авирон. Тези са Датан и Авирон, избраните от събранието, които се подигнаха против Моисея и против Аарона в събранието на Корея когато се подигнаха против Господа;
10 и разтвори земята устата си та ги погълна наедно с Корея в изтреблението на събранието му когато огънят пояде двестете и петдесет человеци; и станаха за знамение.
11 А синовете на Корея не умряха.
12 Симеоновите синове по рода си бяха, от Намуила, родът на Намуиловците; от Ямина, родът на Яминовците; от Яхина, родът на Яхиновците;
13 от Зара, родът на Заровците; от Саула, родът на Сауловците.
14 Тези са родовете на Симеоновците: двадесет и две тисящи и двесте души.
15 Гадовите синове по родовете си бяха, от Сафона, родът на Сафоновците; от Агия, родът на Агиевците; от Суния, родът на Суниевците;
16 от Азения, родът на Азениевците; от Ирия, родът на Ириевците;
17 от Арода, родът на Ародовците; от Арилия, родът на Арилиевците.
18 Тези са родовете на Гадовите синове; и изброените от тях, четиридесет тисящи и петстотин.
19 Юдините синове бяха Ир и Авнан; но Ир и Авнан умряха в Ханаанската земя.
20 И Юдините синове по родовете си бяха, от Села, родът на Селаевците; от Фареса, родът на Фаресовците; от Зара, родът на Заровците.
21 И Фаресовите синове бяха, от Есрона, родът на Есроновците; от Амула, родът на Амуловците.
22 Тези са Юдините родове; и изброените от тях, седемдесет и шест тисящи и петстотин.
23 Исахаровите синове по родовете си бяха, от Тола, родът на Толовците; от Фуа, родът на Фуевците;
24 от Ясува, родът на Ясувовците; от Симрона, родът на Симроновците.
25 Тези са Исахаровите родове; и изброените от тях, шестдесет и четири тисящи и триста.
26 Завулоновите синове според родовете си бяха, от Середа, родът на Середовците; от Елона, родът на Елоновците; от Ялеила, родът на Ялеиловците.
27 Тези са родовете на Завулоновците; и изброените от тях, шестдесет тисящи и петстотин.
28 Иосифовите синове според родовете си бяха Манасия и Ефрем.
29 Манасиевите синове бяха, от Махира, родът на Махировците. И Махир роди Галаада; а от Галаада, родът на Галаадовците.
30 Тези са Галаадовите синове: от Ахиезера, родът на Ахиезеровците; от Хелека, родът на Хелековците;
31 и от Асриила, родът на Асрииловците; от Сихема, родът на Сихемовците;
32 и от Седима, родът на Семидовците; и от Ефера, родът на Еферовците.
33 И Салпаад Еферовий син нямаше синове, но дъщери; а имената на Салпаадовите дъщери бяха Маала, и Нуа, Егла, Мелха, и Терса.
34 Тези са Манасиевите родове; и изброените от тях, петдесет и две тисящи и седемстотин.
35 Тези са Ефремовите синове по родовете си: от Сутала, родът на Суталовците; от Вехера, родът на Вехеровците; от Тахана, родът на Тахановците.
36 И тези са Суталовите синове: от Ерана, родът на Ерановците.
37 Тези са родовете на Ефремовите синове; и изброените от тях, тридесет и две тисящи и петстотин. Тези са Иосифовите синове според родовете си.
38 Вениаминовите синове по родовете си бяха, от Вела, родът на Веловците; от Ахирама, родът на Ахирамовците;
39 от Суфама, родът на Суфамовците; от Уфама, родът на Уфамовците.
40 И Веловите синове бяха Аред и Нееман: от Ареда, родът на Аредовците; от Неемана, родът на Неемановците.
41 Тези са Вениаминовите синове по родовете си; и изброените от тях бяха четиридесет и пет тисящи и шестстотин.
42 Тези са Дановите синове по родовете си: от Суама, родът на Суамовците. Тези са Дановите родове според родовете си.
43 Изброените от всичките родове на Суамовците бяха шестдесет и четири тисящи и четиристотин.
44 Асировите синове по родовете си бяха, от Иемна, родът на Иемновците; от Иесуи, родът на Иесуиевците; от Верия, родът на Вериевците.
45 От Вериевите синове бяха, от Хевера, родът в Хеверовците; от Малхиила, родът на Малхииловците.
46 И името на Асировата дъщеря беше Сара.
47 Тези са родовете на Асировите синове; и изброените от тях, петдесет и три тисящи и четиристотин.
48 Нефталимовите синове по родовете си бяха, от Ясиила, родът на Ясииловците; от Гуния, родът на Гуниевците;
49 от Иесера, родът на Иесеровците; от Салима, родът на Салимовците.
50 Тези са Нефталимовите родове по родовете си: изброените от тях бяха четиридесет и пет тисящи и четиристотин.
51 Това е изброението на Израилевите синове, шестстотин и една тисяща и седемстотин и тридесет.
52 И говори Господ Моисею и рече:
53 Тям да се раздели земята за наследие по числото на имената им.
54 На по-мнозината дай по-голямо наследие, а на по-малцината дай по-малко наследие: всекиму да се даде наследието му според изброението му.
55 А земята да се раздели с жребие: по имената на отеческите си племена да имат наследие.
56 По жребие да се раздели наследието им между мнозината и малцината.
57 А изброението на Левитите по родовете им е това: от Гирсона, родът на Гирсоновците; от Каата, родът на Каатовците; от Мерария, родът на Мерариевците.
58 Тези са родовете на Левитите: родът на Левиевците, родът на Хевроновците, родът на Маалиевците, родът на Мусиевците, родът на Кореевците; а Каат роди Амрама.
59 Името на Амрамовата жена беше Иохавед дъщеря Левиева, която се роди Левию в Египет; и роди Амраму Аарона, и Моисея, и Мариам сестра им.
60 И Аарону се родиха Надав, и Авиуд, Елеазар, и Итамар.
61 Но Надав и Авиуд умряха когато принесоха чужд огън пред Господа.
62 И изброените от тях бяха двадесет и три тисящи; всичките мъжки от един месец и нагоре; защото не се изброиха помежду Израилевите синове, понеже тям се не даде наследие между Израилевите синове.
63 Тези са изброените чрез Моисея и Елиазара свещеника, които изброиха Израилевите синове на Моавовите полета, при Йордан, срещу Иерихон.
64 Но между тях не се намерваше человек от онези които се изброиха от Моисея и Аарона свещеника когато те изброиха Израилевите синове в Синайската пустиня;
65 защото Господ рече за тях: Непременно ще умрат в пустинята. И не остана от тях ни един освен Халева сина Иефониева, и Исуса сина Навиева.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36