Търсене в Библията онлайн
 
Числа 3 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 А ето поколенията на Аарона и Моисея във времето, когато Господ говори на Моисея на Синайската планина.
2 Ето и имената на Аароновите синове: Надав, първородният му, Авиуд, Елеазар и Итамар.
3 Тия са имената на Аароновите синове, помазаните свещеници, които Моисей посвети, за да свещенодействуват.
4 А Надав и Авиуд умряха пред Господа, като принасяха чужд огън пред Господа в Синайската пустиня; и нямаха чада; а Елеазар и Итамар свещенодействуваха в присъствието на баща си Аарона.
5 И Господ говори на Моисея, казвайки:
6 Приведи Левиевото племе и представи ги пред свещеника Аарона, за да му слугуват.
7 Нека пазят заръчаното от него и заръчаното от цялото общество пред шатъра за срещане, за да вършат служенето около скинията.
8 И нека пазят всичките принадлежности на шатъра за срещане, и заръчаното от израилтяните, за да вършат служенето около скинията.
9 И да дадеш левитите на Аарона и на синовете му: те са дадени всецяло нему от страна на израилтяните.
10 А Аарона и синовете му да поставиш да вършат свещеническите си служби; а чужденецът, който би се приближил, да се умъртви.
11 Господ още говори на Моисея, казвайки:
12 Ето, Аз взех левитите измежду израилтяните, вместо всичките първородни от израилтяните, които отварят утроба; левитите ще бъдат Мои.
13 Защото всяко първородно е Мое; в деня, когато поразих всяко първородно в Египетската земя, Аз осветих за Себе Си всяко първородно в Израиля, и човек и животно; Мои ще бъдат. Аз съм Иеова.
14 И Господ говори на Моисея в Синайската пустиня, казвайки:
15 Преброй левийците според бащините им домове, по семействата им; да преброиш всичките мъжки от един месец и нагоре.
16 И тъй, Моисей ги преброи според Господното слово, както му беше заповядано.
17 А синовете на Леви, по имената си, бяха тия: Гирсон, Каат и Мерарий.
18 И ето имената на гирсонците по семействата им: Ливний и Семей;
19 и каатците по семействата им: Амрам, Исаар, Хеврон и Озиил;
20 и мерарийците по семействата им: Маалий и Мусий. Тия са семействата на левийците, според бащините им домове.
21 От Гирсона произлезе семейството Ливниево и семейството Семеево; тия са семействата на гирсонците.
22 Преброените от тях по числото на всичките мъжки от един месец и нагоре, които се преброиха от тях, бяха седем хиляди и петстотин души.
23 Семействата на гирсонците да поставят шатрите си зад скинията към запад.
24 И началник на бащиния дом на гирсонците да бъде Елиасаф, Лаиловият син.
25 А под грижата на гирсонците в шатъра за срещане да бъдат скинията, шатърът, покривът му, закривката за входа на шатъра за срещане,
26 дворните завеси, закривката за входа на двора, който е около скинията и олтарът и въжата му за цялата му служба.
27 От Каата произлезе семейството на Амрамовците, и семейството на Исааровците, и семейството на Хевроновците, и семейството на Озииловците; тия са семействата на Каатовците.
28 Според числото на всичките мъжки от един месец и нагоре, имаше осем хиляди и шестстотин души, които пазеха поръчаното за светилището.
29 Семейството на Каатовците да поставят шатрите си откъм южната страна на скинията.
30 И началник на бащиния дом от семействата на Каатовците да бъде Елисафан, Озииловият син.
31 А под тяхната грижа да бъдат ковчегът, трапезата, светилникът, олтарите, принадлежностите на светилището, с които служат, закривката и всичко, което принадлежи на службата му.
32 И Елеазар, син на свещеника Аарона, да бъде началник над левитските началници и да надзирава ония, които пазят заръчаното за светилището.
33 От Мерария произлезе семейството на Маалиевците и семейството на Мусиевците; тия са Мерариевите семейства.
34 Които от тях се преброиха, според числото на всичките мъжки от един месец и нагоре, бяха шест хиляди и двеста души.
35 И началник на бащиния дом от семействата на Мерариевците да бъде Суриил, Авихаиловият син. Те да поставят шатрите си откъм северната страна на скинията.
36 И под грижата, назначена на мерарийците, да бъдат дъските на скинията, лостовете й, стълбовете й, подложките й, всичките й прибори, всичко, което принадлежи на службата й,
37 стълбовете на околния двор, подложките им, колчетата им и въжата им.
38 Тия, които ще поставят шатрите си пред лицето на скинията към изток, пред шатъра за срещане към изгрев слънце, да бъдат Моисей и Аарон и синовете му, които да имат грижа за светилището, сиреч, грижа за израилтяните; и чужденец, който би се приближил, да се умъртви.
39 Всичките преброени от левитите, които Моисей и Аарон преброиха по семействата им, по Господната заповед, всичките мъжки от един месец и нагоре, бяха двадесет и две хиляди души.
40 И Господ рече на Моисея: Преброй всичките мъжки първородни от израилтяните от един месец и нагоре и вземи числото на имената им.
41 И да вземеш левитите за Мене, (Аз съм Господ) вместо всичките първородни между израилтяните, и добитъка на левитите вместо всичките първородни между добитъка на израилтяните.
42 И тъй, Моисей преброи всичките първородни между израилтяните, според както Господ му заповяда;
43 и всичките мъжки първородни като се изброиха по име от един месец и нагоре, според преброяването им, бяха двадесет и две хиляди двеста и седемдесет и три души.
44 Господ говори още на Моисея, казвайки:
45 Вземи левитите, вместо всичките първородни между израилтяните, и добитъка на левитите, вместо техния добитък; и левитите ще бъдат Мои. Аз съм Господ.
46 А за откупване на двестате седемдесет и три души, с които първородните между израилтяните са повече от левитите,
47 да вземеш по пет сикли на глава; според сикъла на светилището да ги вземеш (един сикъл е равен на двадесет гери);
48 и парите на откупа от ония, които са повече, да дадеш на Аарона и на синовете му.
49 И така, Моисей взе парите на откупа от ония, които бяха повече от изкупените чрез размяна с левитите;
50 от първородните на израилтяните взе парите, хиляда триста и шестдесет и пет сикли според сикъла на светилището.
51 И Моисей даде парите от откупа на Аарона и на синовете му, според Господното слово, както Господ заповяда на Моисея.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36