Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Числа 3 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И тези са родословията на Аарона и Моисея в който ден говори Господ Моисею на Синайската гора.
2 И тези са имената на Аароновите синове: Надав първородният му, и Авиуд, Елеазар, и Итамар.
3 Тези са имената на Аароновите синове, помазаните свещеници, които се посветиха за да свещенствуват.
4 И умряха Надав и Авиуд пред Господа като приносяха чужд огън пред Господа в Синайската пустиня, и чада нямаха; и свещенствуваха Елеазар и Итамар пред лицето на баща си Аарона.
5 И говори Господ Моисею и рече:
6 Приведи Левиевото племе, и представи ги пред Аарона свещеника за да му слугуват.
7 И да пазят стража за него, и стража за всичкото събрание пред скинията на събранието, и да слугуват на скинията.
8 И да пазят всичките съсъди в скинията на събранието, и стражата на Израилевите синове, и да слугуват в скинията.
9 И да дадеш Левитите на Аарона и на синовете му: те му са дадени дар от Израилевите синове.
10 А Аарона и синовете му да поставиш за да вършат делата на свещеничеството си; а който чужд би приближил да се умъртви.
11 И говори Господ Моисею и рече:
12 Ето, аз взех Левитите отсред Израилевите синове вместо всеки първороден от Израилевите синове който отваря ложесна, и Левитите ще бъдат мои.
13 Защото всяко първородно е мое в денят когато поразих всяко първородно в Египетската земя аз осветих за себе си всяко първородно в Израиля, от человек до скот: мои ще бъдат. Аз съм Иеова.
14 И говори Господ Моисею в Синайската пустиня и рече:
15 Изброй Левиевите синове според отеческите им домове по родовете им: всичките мъжки от един месец и нагоре да ги изброиш.
16 И изброи ги Моисей според словото Господне, както му биде заповядано.
17 А Левиевите синове по имената си бяха тези: Гирсон, и Каат, и Мерарий.
18 И тези бяха имената на Гирсоновите синове по родовете им: Ливний и Семей;
19 и Каатовите синове по родовете им: Амрам, и Исаар, Хеврон, и Озиил;
20 и Мерариевите синове по родовете им; Маалий и Мусий. Тези са родовете на Левитите според отеческите им домове.
21 От Гирсона беше родът Ливниев и родът Семеев: тези са родовете на Гирсоновците.
22 Изброените от тях, по числото на всичките мъжки от един месец и нагоре които се изброиха от тях, бяха седем тисящи и петстотин.
23 Родовете на Гирсоновците да поставят шатрите си зад скинията към запад.
24 И князът на отеческия дом на Гирсоновците да бъде Елиасаф Лаиловий син.
25 И под пазене на Гирсоновите синове в скинията на събранието да бъде скинията, и шатърът, покровът му, и дверният закров на скинията на събранието,
26 и дворните привеси, и дверният закров на двора който е около скинията и олтаря, и въжата му за всичката му служба
27 и от Каата беше родът на Амрамовците, и родът на Исааровците, и родът на Хевроновците, и родът на Озииловците: тези са родовете на Каатовците.
28 Всичките мъжки от един месец и нагоре бяха числом осем тисящи и шестстотин, които имаха стражата на светилището.
29 Родовете на Каатовите синове да поставят шатрите си от страната на скинията към юг.
30 И княз на отеческия дом от родовете на Каатовците да бъде Елисафан Озииловия син.
31 И под тяхно пазене да бъде ковчегът, и трапезата, и светилникът, и олтарите, и съсъдите на светилището с които служат, и закровът, и всичко което принадлежи на службата му
32 И Елиазар синът на Аарона свещеника да бъде началник над Левитските началници, който да има настоятелството над онези които пазят стража на светилището.
33 От Мерария беше родът на Маалиевицете и родът на Мусиевците: тези са родовете Мерариеви.
34 И които от тях се изброиха, по числото на всичките мъжки от един месец и нагоре, бяха шест тисящи и двесте.
35 И княз на отеческия дом от родовете на Мерариевците да бъде Суриил Авихаиловий син. Те да поставят шатрите си в страната на скинията към север.
36 И под настоятелството на стражата от Мерариевите синове да бъдат дъските на скинията, и вереите й, и стълповете й, и подложките й, и всичките й съсъди, и всичко което принадлежи на службата й,
37 и стълповете на двора изоколо, и подложките им, и колете им, и въжата им.
38 И тези които ще поставят шатрите си пред лицето на скинията към изток, пред шатъра на събранието към изток, да бъдат Моисей и Аарон и синовете му, и те да пазят стража на светилището за стража от Израилевите синове, и който чужд би приближил да се умъртви.
39 Всичките които се изброиха от Левитите, които изброиха Мойсей и Аарон с повелението Господне по родовете им, всичките мъжки от един месец и нагоре, бяха двадесет и две тисящи.
40 И рече Господ Мойсею: Изброй всичките първородни мъжки от Израилевите синове от един месец и нагоре, и вземи числото на имената им
41 И да вземеш Левитите за мене (аз съм Господ) вместо всичките първородни от Израилевите синове, и скотовете на Левитите вместо всичките първородни от скотовете на Израилевите синове.
42 И изброи Моисей както му заповяда Господ всичките първородни от Израилевите синове.
43 И всичките първородни мъжки като се изброиха по име, от един месец и нагоре според изчислението им, бяха двадесет и две тисящи и двесте и седемдесет и три.
44 И говори Господ Моисею и рече:
45 Земи Левитите вместо всичките първородни от Израилевите синове, и скотовете на Левитите вместо скотовете им; и Левитите ще бъдат мои. Аз съм Господ.
46 И за изкупуване на двестете седемдесет и три от първородните на Израилевите синове които са повече от Левитите
47 да вземеш по пет сикли на глава: според сикъла на светилището да ги вземеш (един сикъл прави двадесет гери);
48 и среброто на изкупуването за тези които са повече да го дадеш на Аарона и на синовете му.
49 И взе Моисей среброто на изкупуването от онези които бяха повече от разменените с Левитите;
50 от първородните на Израилевите синове взе среброто, една тисяща триста и шестдесет и пет сикли според сикъла на светилището;
51 и даде Моисей среброто на изкупуването Аарону и на синовете му според словото Господне, както заповяда Господ Моисею.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36