Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Числа 30 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И говори Моисей на князовете от племената на Израилевите синове и рече: Това е което заповяда Господ.
2 Когато някой человек направи обричание Господу, или се закълне с клетва за да върже душата си с обязателство, да не наруши думата си, но да стори по всичко що е излезло из устата му.
3 И ако някоя жена направи обричане Господу, и върже себе си с обязателство в бащиния си дом в младостта си,
4 и чуе баща й обричанието й и обязателството й с което върза душата си, и премълчи й баща й, тогаз всичките й обричания ще си останат, и всяко нейно обязателство с което е вързала душата си ще си остане.
5 Ако ли й възбрани баща й в който ден чуе, то всичките й обричания, или обязателствата й с които е вързала душата си, не ще да си останат; и Господ ще й прости, защото й е възбранил баща й.
6 Ако ли се ожени, и има на себе си обричането си или нещо несмисленно изговорено с устните си с което е вързала душата си,
7 и чуе мъж й, и премълчи й в който ден чуе, тогаз обричанията й ще си останат, и обязателствата й с които е вързала душата си ще си останат.
8 Ако ли й възбрани мъж й в който ден чуе, тогаз ще унищожи обричанието й което е взела върху си, и онова което е несмислено продумала с устните си, с което е вързала душата си; и Господ ще й прости.
9 Но обричане направено от вдовица или от напусната жена, всичко с което би вързала душата си ще си остане върху й.
10 Ако ли е направила обричане в къщата на мъжа си, или е вързала душата си с клетвенно обязателство,
11 и е чул мъж й, и премълчал й, и не й възбранил, тогаз всичките й обричания ще си останат, и всичките обязателства с които е вързала душата си ще си останат.
12 Ако ли ги е мъж й съвсем унищожил в който ден е чул, всичко онова което е излязло из устните й за обричанията й и за вързването на душата й не ще да остане: мъж й ги е унищожил; и Господ ще й прости.
13 Всяко обричане и всяко с клетва обязателство за смирение на душата й мъж й може да утвърди, и мъж й може да унищожи;
14 ако ли мъж й следва да мълчи ден за ден, тогаз потвърждава всичките й обричания и всичките й обязателства които са върх нея: той ги е потвърдил, защото й е замълчал в който ден е чул.
15 Ако ли ги унищожи някак после откак е чул, тогаз той ще понесе греха й.
16 Тези са повеленията които заповяда Господ Моисею между мъж и жена му, и между баща и дъщеря му в младостта й в бащиния й дом.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36